Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет ORSA. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет ORSA. Показване на всички публикации

четвъртък, 11 юли 2019 г.

EIOPA публикува становища по управлението на ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) публикува четири становища (https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-opinions ) за подпомагане на националните надзорни органи в прилагането на директивата IORP II:
 • Становище относно използването на документи за управление и оценка на риска в надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)
 • Становище относно практическото прилагане на общата рамка за оценка на риска и прозрачност за институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)
 • Становище относно надзора върху управлението на операционните рискове, пред които са изправени институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)
 • Становище относно надзора върху управлението на екологичните, социалните и управленските рискове, пред които са изправени институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)

 
The Opinion on the use of governance and risk assessment documents in the supervision of IORPs is available via this link. Templates on the own-risk assessment documents is available via this link.

The Opinion on the practical implementation of the common framework for risk assessment and transparency for IORPs is available via this link. Technical material relating to the common framework is available via this link.

The Opinion on the supervision of the management of operational risks faced by IORPs is available via this link.

The Opinion on the supervision of the management of environment, social and governance risks faced by IORPs is available via this link

сряда, 27 септември 2017 г.

Каккво ще замени Т4U?

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) предоставя технически стандарти за прилагане относно отчитането и оповестяването и публикува окончателната версия 2.2.0 на таксономията.

Таксономия 2.2.0 е актуализиран стандарт с изисквания за надзорно отчитане и публично оповестяване. Отчетите за четвъртото тримесечие на 2017 г. и годишният доклад за 2017 г. следват новите насоки за техническо изпълнение. Това се отнася за всички застрахователни дружества в рамките на режима "Платежоспособност II". Освен това могат да се прилагат и специфични национални регулаторни изисквания за докладване.
Таксономията 2.2.0 може да бъде изтеглена тук.

ВАЖНО: Инструментът за застрахователи (T4U) не поддържа Таксономия 2.2.0.

Използвате ли нашия безплатен QRT инструмент?

Продуктите на SecondFloor позволяват ефективно, аналитично, регулаторно и управленско отчитане , навреме всеки път. SecondFloor е предпочитан доставчик за широк диапазон от услуги; платформи за вътрешен модел, стандартна формул и инструмент за регулаторно отчитане.
QRT (XBRL), SFCR, ORSA и RSR.

понеделник, 19 декември 2016 г.

СОРП/ORSA какво трябва да знаят застрахователите за СОРП

Оценката на собствения риск и платежоспособността (ORSA/СОРП) се превръща от относително неизвестно изискване към което компаниите продължават да се адаптират променяйки своите планове за изпълнение.

Докато СОРП не успя да първоначално да бъде въведен както бе прогнозиран, процесът на планиране предостави осезаеми ползи. Пропуски са били идентифицирани, планове за действие са разработени, а процесите подобрени. Идентификацията на риска, контрола и смекчаването за много застрахователни компании са станали по-видни и прозрачни, отколкото когато и да било.
Повече от статията What insurers need to know about creating an ORSA report

Или 

петък, 25 ноември 2016 г.

S2AV методика за оценка на застрахователните компании

Ед Морган и Джерами Кент от Milliman в своя статия разглеждат някои от предизвикателствата в оценяването на застрахователни компании под рамката на Платежоспособност II и предлага възможна методика на оценяване, за да отговори на нуждите на потенциалните инвеститори за определена перспектива в сделки по сливания и придобивания . Докато при Платежоспособност II редица фактори могат да повлияят на разпределението на печалбата, авторите смятат, че най-важните фактори, особено в средносрочен и дългосрочен план, ще бъдат необходимото ниво на Solvency II капитал и собствените средства на разположение за неговото покритие.

S2AV: A valuation methodology for insurance companies under Solvency II

вторник, 11 октомври 2016 г.

Актюерски предизвикателства

Актуалните предизвикателства пред застрахователните компании в средно срочен план са свързани с изместване на фокуса от процесите свързани с привеждане на дейността в съотвествие с регламентите за Платежоспособност II и съзтаване на система за отчитане на риска, към създаването на ефективна, стабилна и зряла система за управление на риска на компаниите.

Традиционно, актюери са активни участници в процесите по финансовите оценки на застрахователите и процесите по поемане на рискове (ценообразуване, определяне на резерви). Развитието на управлението на риска към по-цялостен и стратегически подход разшири обхвата на актюерската работа към областта на управлението на риска, както и други включително роля в дейносттите свързани с капиталовите изисквания и прогнози, валидиране на модели, презастраховане, оценката на собствения риск и платежоспособността.

В съответствие с това развитие, актюерските сдружения по света постепенно налагат управлението на риска в инструментариума на актюера, гарантирайки професионалните качества на актюерите в тази област. Примери за това са: включването на управлението на риска в актюерското образование, организирането на семинари по управление на риска, публикуването на най-добрите практики, създаване на специфични стандарти и насоки за прилагане.

сряда, 7 септември 2016 г.

Риск мениджър и/или ISO 31000

Риск мениджър функция е широко застъпена в регламент Платежоспособност 2, същевременно стандарт ISO 31000 е в процес на доработка/подобрение.

Автора (Warren Black) дискутира до колко ISO 31000 покрива съвременните практики в момента, и изобщо възможно ли е съществуването/подобрението на стандарта в съвременни условия.

"Въпреки първоначалните успехи на ISO 31000 : 2009 в привеждане еднородност и по-добро разбиране за изкуството на управлението на риска . Ясно е, че света непрекъснато се развива и седем години по-късно промишлеността се нуждае по-добре да осъзнае сегашните ограничения на ISO 31000 : 2009 в съвременния контекст или самия стандарт трябва да се развива , за да отговори на нуждите на по-динамичния , сложен и непредвидим свят . Конкретно, ISO 31000 се нуждае от обновяване, което ще позволи стандарта да стане по- прецизен към сложността на конкретни обстоятелства и зависимости, чиято комплексност, несигурност и взаймозависимост присъстват в изкуството за управление на риска."Observation #1: In God We Trust... but all others must bring data!
Observation #2: The Uncertainty Paradox
Observation #3: The rise of Complexity
Observation #4: The small matter of Critical Dependencies


Is ISO 31000 now obsolete? In the current era of advanced complexity and severe unpredictability?

неделя, 17 юли 2016 г.

Промени в стандартната формула по С2

Вече има конкретни предложения отностно бъдещото на стандартната формула и областите, които следва да бъдат променени.
Предложенията на AMICE - the voice of the mutual and cooperative insurance sector in Europe повече може да намерите в Предложения на AMICE отностно стандартната формула

понеделник, 11 юли 2016 г.

СОРП/ORSA не е отчет, а инструмент/процес за определяне на рисковете за застрахователното предприятие.


Solvency II: ORSA process not yet fully embraced by insurers
Процеса на подготовка по прилагането на Платежоспособност 2 показва, че много застрахователи все още не се чувстват комфортнос приемането ORSA/СОРП. Повечето застрахователи не смятат това като инструмент за управление на капитала чрез рискови измерители, а като чисто изискване за отчитане.

Когато регулатори започнаха, през 2014 г., да се подготовят за прилагане на изискванията по СОРП докладване, по-голямата част от застрахователите считат СОРП като "друг доклад по Платежоспособност II"! Застрахователите се организират за готовност да бъде подаден доклад по СОРП спазвайки изискваните срокове. И повечето, ако не всички от тях не обръща внимание, че СОРП отчитането е преди всичко инструмент за управление на риска и капитала  за вътрешни цели и доклада по ОСРП пред регулатора трябва да е само резюме на този доклад, който се подава веднъж годишно!

Насоките на ЕОЗППО/EIOPA от януари 2015 г. много ясно се посочва в Насока№ 1: "За целите на СОРП, предприятието трябва да разработи собствените процеси с подходящи и адекватни техники, приспособени да се вместят в индивидуалната организационна структура и системата за управление на риска, като се вземат предвид естеството, мащаба и сложността на рисковете, свързани с дейността. "
СОРП е процес, и определено не е изискване за "чисто" отчитане. По Указание на ЕОЗППО и без да се претендира за проект на целия процес (последното включва поне действията за управление и вътрешна комуникация), автора Hans Willert предлага следният процес
 

понеделник, 23 май 2016 г.

Стрес тест 2016

EIOPA ще публикува условията на стрес теста до края на месец май 2016.
Теста ще бъде на база на извадка от солови застрахователни предприятия уязвими към постоянна среда нисък лихвен процент и сценарий с двойно дъно, където, в допълнение към ниските лихвени проценти, цените на активите също падат.

Стрест тест 2016

събота, 14 май 2016 г.

КФН публикува методологията

КФН публикува методологията, по която ще се извърши прегледа на балансите на българския застрахователен сектор и методологията, по която ще се извърши прегледа на активите на българските пенсионни фондове

Повече


Решения от заседание на КФН на 13.05.2016 г.
..................
9. Приема методологията за извършване на преглед на балансите на застрахователите и методологията за извършване на преглед на активите на пенсионните фондове, изготвени от ОБЕДИНЕНИЕ „РЕГИОНАЛЕН КОНСОРЦИУМ ЪРНСТ & ЯНГ”. Методологиите на български и на английски език са налични на сайта.

петък, 22 април 2016 г.

Платежоспособност 2: "Епизод ЕДНО"

Изненадващо, много застрахователи смятат, че това първо отчитане по Платежоспособност 2 е просто "тримесечен" (= QRT 2015T4) отчет за края на 2015. Грешно предположение. Наистина, така нареченият "Първоначална Информация" или "Ден 1 отчет", изисквани от член 314 от ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/35 НА КОМИСИЯТА и описани подробно в член 5 (Образци за количествено отчитане на първоначалната информация за индивидуални предприятия) от Комисията за изпълнение на Регламент (ЕС) 2015/2450 от 2 декември 2015г. оказва много сериозно влияние върху оценката за представянето на застрахователите съгласно платежоспособност II! Регламентът е "тънка рамка от 1200 страници" с повече от 200 страници, отнасящи се до първоначалната информация.
Не е необходимо да се подчертава, че тази информация ще бъде първата по рода си в "реалния свят" - събирането на данни за националните регулаторни органи и ЕОЗППО! Очевидно регулаторите не би следвало да очакват 100% точност на данните, каквито са изричните изисквания за управление на данни и управление на качеството на данните, тъй като те са все още в процес на работа и подобряване за по-малките и средните застрахователи.

В обобщение: Първоначалната информация ("day1 reporting") е много повече от "2015T4 QRT" (тримесечен отчет за края на 2015) и трябва да се приема, като реалистичен входящ отчет към Ден 1, за да се избегне нестабилността в интерпретирането на принципите и да се спечели ценно време за изпълнение на сроковете за Solvency and Financial Condition Report и първият официален СОРП (Own Risk and Solvency Assessment).

Още по темата

понеделник, 4 април 2016 г.

Бившите здравни фондове не искат/могат S2

В края на март КФН издаде разрешения за промяна в статута по чл. 37 от КЗ от застраховател, който извършва дейност по общите правила за достъп до единния пазар, на застраховател, който ще извършва дейността си по правилата за застрахователите без право на достъп до единния пазар.

Голяма част от издадените разрешения са на компании, които до преди няколко години извършваха дейност по допълнително здравноосигуряване. Лишавайки се от право на достъп до единния пазар, компаниите се отказват и от възможността да предлагат определени застраховки, които се явяват основна част от застрахователният пазар в България. Същевременно декларират (чрез представената пред КФН прогноза), че в следващите пет години няма да генерират премиен приход и технически резерви в резултат на което да попаднат в разпоредбите и изискванията за дръжествата с дейност по общите правила за достъп до единния пазар.

Опасенията, че в резултат на регламент Платежоспособност 2 малките ще стават все по малки, а дела на големите международни застрахователи ще расте е на път да бъде доказан емпирично.

Нов клас активи по S2

След края на периода на възражение, Европейската комисия публикува в oфициален вестник на делегираните актове регламент за промяна на директива 2015/35 по отношение на изчислението на регулаторните капиталови изисквания за някои категории активи, като създават отделен клас активи за инвестициите в инфраструктура. Изменения регламент разширява преходна мярка за справедливост в "нелиствани" акции и пояснява как застрахователите трябва да прилагат мерките към притежаваните акции от инвестиционни фондове.

сряда, 16 март 2016 г.

Проект наредба платежоспособност

Наредба № …от ………… г. за собствените средства и за изискванията за платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и групите застрахователи и презастрахователи

http://www.fsc.bg/d.php?id=16967 

вторник, 16 февруари 2016 г.

Преглед на активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите в България: Последващи действия

6. Приема за сведение приетия от Управляващия комитет документ „Преглед на активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите в България: Последващи действия”. 

.......
Управляващият комитет (УК) ще одобри и ще внесе в Комисията за финансов надзор (КФН)предложение относно:
Застрахователен сектор:
• условията и критериите, въз основа на които резултатите на ПБ за застрахователния сектор ще стимулират действия по осъществяване на надзор, в т.ч. по отношение на капиталовата адекватност на застрахователните предприятия;
• очакваните срокове, в които предприятията трябва да постигнат съответствие с необходимите действия;
• проследяване на съответствието на предприятията с необходимите действия.
Сектор на пенсионните фондове:
 • условията и критериите, въз основа на които резултатите от прегледа за сектора на пенсионните фондове ще предизвикат прилагането на надзорни мерки;
• очакваните срокове, в които дружествата трябва да извършат необходимите действия;
• проследяването дали дружествата са предприели необходимите действия.
......


Документът може да намерите тук: http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/saobshteniya/

сряда, 10 февруари 2016 г.

Презастрахователна ефективност

Ефективност - "... Според легалната дефиниция в българското законодателство (допълнителните разпоредби от Закона за сметната палата) ефективност е степента на постигане на целите при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от дейността."
Въпроса е какви цели се поставят в презастрахователната програма и каква е същността на "презастраховането" - управление на капитала, трансформиране на риск или управление на капитала чрез трансфирмиране на риск.

В регламента за определяне на изискванията за платежоспособност презастраховането играе съществена роля, тъй като с дела на презастрахователя директно се намаляват техническите резерви следователно и капиталовото изискване. Дали обаче всеки договор сключен с презастраховател може да се нарече "презастрахователен договор"? В практиката са известни случай, при които финансови инструменти (Securitizing catastrophe riskcatastrophe bond) се използват за ефективно трансфериране на риск. Каквито и техники/инструменти да се използват ключово е значението на термина риск.
Международната практика показва, че при определяне ефективността на презастрахователната политика следва да се обърне внимание върху:


 • Процедури за оценка на ефективното прехвърляне на риск;


 • Индентифициране нивото на прехвърляне на риск (дали е в съотвествие с определените граници за поемане и трансфериране на риск от компанията);


 • Избора на презастрахователни контрагенти и оценка тяхната кредитоспособност, както и диверсификацията м/у контрагентите;


 • Оценка на ликвидността (несъотвествие м/у плащанията и въстановяването от презастраховане).

 • Особено внимание трябва да се обърне при извършване на оценката, с цел да се определи дали тя е фокусирана повече върху управлението на капитала, отколкото към прехвърлянето на риска. Следва да се гарантира, че с тези договори се прехвърля значителна част от риска и следователно могат да бъдат разглеждани, като презастрахователен договор. В случай, че липсва съществен трансфер на риск, договорът може да се счита за НЕпрезастраховане, а като финансов инструмент и поради това не може да се използва за да осигури капиталово облекчение при определяне на изискванията за платежоспособност.

  петък, 22 януари 2016 г.

  Актюерските аспекти на ERM (фирмено управление на риска) за Застрахователни компании

  IAA (Международната асоциация на актюерите) публикува документ за Актюерските аспекти на ERM (фирмено управление на риска) за Застрахователни компании
  IAA има удоволствието да обяви публикуването на документ за Актюерските аспекти на ERM за застрахователните компании от Комитета на финансовия риск (EFRC).

  Padraic О'Мали, член на EFRC, който ръководи развитието на документа каза "Ние се надяваме, че тази книга ще бъде от полза за практиката на застрахователите , които искат да развият или да подобрят своите ERM системи. Статията представя преглед на голям спектър от теми и ние се надяваме, че лицата отговарящи за управлението на рисковете ще имат възможността да се запознаят различни концепции, които да бъдат от полза за техните организации. "

  Целта на този документ е да предостави помощ на актюери или други практикуващи във връзка с фирменото управление на риска ("ERM") и да се спомогне за постигане на по-голяма съгласуваност по отношение на знанията и информираността по различни теми.

  Документа е с широк обхват и се занимава с възможните компоненти на една система за ERM. Целта на статията е да не се опише всеки отделен елемент от ERM в подробности, а да се подпомогне разбирането на различните елементи на ERM и различните области за прилагане. Поради това се счита, че документа е по-вероятно да бъде от значение за практикуващите, с което да се подпомогне развитието на системата на ERM, когато системата за ERM е на сравнително ранен стадий на зрялост.

  Документа е предназначен за допълване на предишните доклади за управлението на риска, публикувани от IAA и е част от усилията на IAA да допринесе за разширяване на знанията за управление на риска. Документа е съсредоточен основно върху управлението на риска в застрахователната индустрия и актюерските аспекти на ERM, но много от концепциите също са приложими и извън застрахователната индустрия.


  Other previous IAA papers on related topics include:
   Enterprise Risk Management for Capital and Solvency Purposes in the Insurance Industry, 2009. This note was developed by the IAA for insurers to support the Standards and Guidance materials developed by the IAIS for supervisors.
   Note on the use of Internal Models for Risk and Capital Management Purposes by Insurers, 2010. This note provided educational material for those responsible for constructing, using and approving the use of models to assess and manage risk and capital within insurance enterprises.
   Comprehensive Actuarial Risk Evaluation, 2010. This paper provided a framework for the comprehensive evaluation of risk by actuaries.
   Stress Testing and Scenario Analysis, 2013. This paper provided an actuarial perspective on scenario analysis and stress testing.
   Deriving value from ORSA – Board Perspective, 2015. This paper outlined the value of the ORSA process the type of information that Boards should expect

  понеделник, 19 октомври 2015 г.

  Стартът на първия регулаторен отчет или The Data Risk Management in Solvency II

  По-малко от шест месеца преди старта на новия регламент за управление на капитала базиран на риска (Платежоспособност 2), много застрахователи изразяват готовноста си за Стартът на първия регулаторен отчет. За значителен брой от тях опита със сухи тренировки или поетапното въвеждане на изискванията за отчитане от няколко национални надзори (Франция, Великобритания ...) показва наличие на два основни проблема:


  • Платежоспособност II работния процес: "Pillar = Silo approach"  подход поражда трудности за подготовка на количествен и качествен отчет в рамките на срокове.
  • Наличността и качеството на данните: съществуват сериозни пропуски по отношение на наличността на необходимите данни, както и разминавания между очакваното и изискваното качество на данните .


  Повече от