Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет Solvency 2. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Solvency 2. Показване на всички публикации

събота, 5 октомври 2019 г.

Платежоспособност 2 - промяна

Обща информация: EIOPA наложи регламент 2019/981, изменящ Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, по-рано тази година. Значителна част от регламента вече е в сила, което означава, че те трябва да бъдат взети предвид при отчитането на 4 ноември. Изменения, които не са приложими за отчитането на Q3 за тази година, ще бъдат въведени заедно с актуализацията на таксономията 2.4.0 по-късно тази година. Подробна информация за регулаторните изменения се публикува на EUR-Lex.

неделя, 11 февруари 2018 г.

Одиторска заверка по Платежоспособност 2

Решения от заседание на КФН на 08.02.2018 г................................
11. Приема Указания относно одиторската заверка по чл. 126, ал. 3 от Кодекса за застраховането на годишните справки по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и на образците с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35.

понеделник, 20 ноември 2017 г.

EIOPA ще преоцени сценарии за наводнения за България

EIOPA информира, че възнамерява да преоцени всички сценарии за опасност / по страни, които понастоящем се съдържат в делегирания регламент за буря или наводнение ("холистичен подход за калибриране"). Земетресението и градушката няма да бъдат прекалибрирани.
Предвижда се допълнително да бъдат калибрирани следните сценарии / параметри:
- Сценарии за бури, фактори за страната: Австрия (AT), Белгия (BE), Чешка република (CZ), Швейцария (CH), Дания (DK), Франция (Ирландия, Люксембург, (NL), Норвегия (NO), Полша (PL) и Обединеното кралство (Обединено кралство);
- сценарии за наводнения, фактори за страната: Австрия (AT), Белгия (BE), България (BG), Чешката република (CZ), Швейцария (CH), Дания (DK), Франция PL), Румъния (RO), Словакия (Словения), Словения (SI) и Обединеното кралство (Обединено кралство);
- Преоценка / повторно калибриране на матрицата за агрегиране  за буря и наводнение.
- Сценарии за бури: Ще бъдат включени сценарии за Балтийско море на ниво CAT WS, за да се обхване последователно цялата северна част на ЕС (т.е. Латвия, Литва и Естония вероятно ще бъдат свързани с Финландия и Полша). Тези допълнителни калибрирания на сценарии ще бъдат използвани само за проверки на последователността, но няма да станат част от сценария за WS в делегирания регламент; Португалската буря(Windstorm) няма да се счита за "холистична рекалибриция", тъй като тя се счита за нематериална.
- Сценарии за вятърни бури: при консултациите ще има право да се представят допълнителни коментари относно сценариите за ветрови бури, които вече са прекалибрирани (т.е. Германия, Унгария, Словения, Финландия и Швеция Windstorm).
- сценарии за наводнения: при консултациите ще има право да се представят допълнителни коментари относно сценариите за наводнения, които вече са прекалибрирани (т.е. Германия и Унгария).

Моля, бъдете информирани, че ЕОЗППО ще започне процеса на повторно калибриране в петък, 24 ноември.

сряда, 27 септември 2017 г.

Каккво ще замени Т4U?

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) предоставя технически стандарти за прилагане относно отчитането и оповестяването и публикува окончателната версия 2.2.0 на таксономията.

Таксономия 2.2.0 е актуализиран стандарт с изисквания за надзорно отчитане и публично оповестяване. Отчетите за четвъртото тримесечие на 2017 г. и годишният доклад за 2017 г. следват новите насоки за техническо изпълнение. Това се отнася за всички застрахователни дружества в рамките на режима "Платежоспособност II". Освен това могат да се прилагат и специфични национални регулаторни изисквания за докладване.
Таксономията 2.2.0 може да бъде изтеглена тук.

ВАЖНО: Инструментът за застрахователи (T4U) не поддържа Таксономия 2.2.0.

Използвате ли нашия безплатен QRT инструмент?

Продуктите на SecondFloor позволяват ефективно, аналитично, регулаторно и управленско отчитане , навреме всеки път. SecondFloor е предпочитан доставчик за широк диапазон от услуги; платформи за вътрешен модел, стандартна формул и инструмент за регулаторно отчитане.
QRT (XBRL), SFCR, ORSA и RSR.

сряда, 28 юни 2017 г.

Статистика за европейския застрахователен пазар

ЕОЗППО публикува първия си набор от всеобхватна статистическа информация за европейския застрахователен сектор въз основа на регулаторната отчетност "Платежоспособност II".

Статистическите данни съдържат актуални и висококачествени данни, включително разбивки на държави и разпределения на ключови променливи, които предоставят изчерпателна картина на европейския застрахователен сектор, което позволява сравнимост.

Статистическите данни ще бъдат публикувани на тримесечна база, считано от третото тримесечие на 2016 г. Те включват обобщена информация на национално ниво за баланса, собствения капитал, капиталовите изисквания, премиите, исковете и разходите въз основа на регулаторни отчети за близо 3 000 Застрахователни предприятия, опериращи в Европа. Всяка публикация е придружена от описание на основните аспекти, свързани с публикуваната статистика.

С течение на времето ЕОЗППО постепенно ще увеличи обхвата и степента на детайлност на статистическите данни. Бъдещите публикации ще предоставят и информация за края на годината и основните показатели за рентабилност и финансова стабилност за най-големите европейски застрахователни групи и предприятия на агрегирано ниво.

Статистика за европейския застрахователен пазар

сряда, 7 юни 2017 г.

Версия 2.2.0 на Таксономия на Solvency II XBRL

ЕОЗППО публикува версия 2.2.0 на таксономията "Solvency II XBRL" на Solvency II, която се прилага от застрахователните дружества за отчитане с референтната дата от 31 декември 2017 г. EIOPA приканва всички заинтересовани страни да предоставят обратна информация относно проекта до 30 юни 2017 г. Имейл на xbrl@eiopa.europa.eu. За допълнителна информация относно актуализираната версия на таксономия на Solvency II XBRL, моля, вижте бележките за изданието Taxonomy. Окончателната версия 2.2.0 е планирана да бъде пусната в средата на юли 2017 година.

ЕОЗПП също така актуализира списъка с валидации и списъка на известни проблеми за версия 2.1.0 на таксономия на Solvency II XBRL.

четвъртък, 6 април 2017 г.

Промяна в регламенти с таксономия 2.2.0 насрочена за юли 2017

От ЕОЗППО биха искали да използват пускането на таксономия версия 2.2.0, насрочено за месец юли 2017 г., за коригиране на грешките, установени в Технически стандарти Платежоспособност II за прилагане на пакета за докладване.
ЕОЗППО обяснява, че през последните месеци е получил редица коментари от заинтересовани страни (главно чрез Q & A), насочени към грешки, намерени най-вече в инструкциите (приложения 2 и 3) на шаблони отчетност (Регламент за изпълнение (ЕС) за 2015 г. / 2450 по отношение на шаблоните за подаване на информация на надзорните органи), и стандартите за отчитане и за разкриване (Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2452 за установяване на техническите стандарти за изпълнение по отношение на процедурите, форматите и образците на доклада за платежоспособността и финансовото състояние).
Затова ЕОЗППО ще пусне три седмично допитване до обществото, от 19 април, за да бъдат направени промените.

събота, 18 март 2017 г.

T4U спира в средата на тази година

Важно: Поради бюджетни ограничения Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване ЕОЗППО ще трябва да изведе от експлоатация T4U от втората половина на 2017 г., след като предприятията са провели първото докладване по Платежоспособност II. Инструментът няма да бъде актуализиран, за да поддържа 2.2.0 или следващите таксономии.

Голям брой компании на българския застрахователен пазар използват този инструмент за генериране на отчетите си към КФН и ЕОЗППО (XBRL формат) и изваждането от експлоатация на Т4U може да доведе до съществено напрежение или невъзможност за генериране и подаване на отчетните форми след средата на тази година.

XBRL генератори, SCR калкулатори и инструменти за изготвяне на ORSA доклади.

вторник, 17 януари 2017 г.

Q&A updated by EIOPA


Q&A on ITS on the templates for the submission of information to the supervisory authorities. Please click here.
Q&A on ITS on procedures, formats and templates of the SFCR. Please click here.
Q&A on ITS on allocation of credit assessments of ECAIS to an objective scale of CQS. Please click here.
Q&A on Guidelines on reporting for financial stability purposes. Please click here.

сряда, 21 декември 2016 г.

S.22.01 Преходни мерки

ЕОЗППО публикува становище по РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА преходни мерки на изчисляването на техническите резерви.
Целта на становището е да се изяснят очакванията на националните надзорни органи за разкриване на информация в Доклад (SFCR) платежоспособността и финансовото състояние  по отношение на използването на преходните мерки, по-специално като се има предвид влиянието на методологията, използвана за намаляване на прехода.

В становището се пояснява, че с оглед на спазването на принципите на публично оповестяване и с глава XII от дял I на Регламент Делегирани (ЕС) 2015/35 г. SFCR, групов или единичен SFCR трябва да съдържа информация, необходима, за оценка на очакваното въздействие от корекцията извършена в техническите резерви върху минималното капиталово изискване, капиталовото изискване за платежоспособност и собствените средства за покриване на капиталовите изисквания.

Тази информация се счита от значение само когато преизчисляване на техническите резерви би довело до съществено влияние в платежоспособността на предприятието, в съответствие с член 291 от Регламент Делегирани (ЕС) 2015/35.

понеделник, 19 декември 2016 г.

СОРП/ORSA какво трябва да знаят застрахователите за СОРП

Оценката на собствения риск и платежоспособността (ORSA/СОРП) се превръща от относително неизвестно изискване към което компаниите продължават да се адаптират променяйки своите планове за изпълнение.

Докато СОРП не успя да първоначално да бъде въведен както бе прогнозиран, процесът на планиране предостави осезаеми ползи. Пропуски са били идентифицирани, планове за действие са разработени, а процесите подобрени. Идентификацията на риска, контрола и смекчаването за много застрахователни компании са станали по-видни и прозрачни, отколкото когато и да било.
Повече от статията What insurers need to know about creating an ORSA report

Или 

вторник, 13 декември 2016 г.

Комуникацията между КФН и Одиторите

ЕОЗППО ПУБЛИКУВА НАСОКИ върху улесняването на ефективен диалог между националните надзорни органи  и одиторите.
Европейският и орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), публикуван  Насоките за улесняване на ефективен диалог между националните компетентни органи (НКО) надзор над застрахователните предприятия и на задължителните одитори на тези предприятия.

Целта на насоките е да се улесни и поддържане на ефективен диалог между НОК и задължителните одитори или одиторски дружества чрез определяне на обща рамка за ефективно и конструктивна комуникация. Насоките определят основните характеристики на ефективен диалог, като в обхвата на информацията, която се споделя, под формата на комуникация, участниците в обмена на информация, честота и време, и комуникацията между органите и одиторите колективно.

Липсата на опростена и добре развита форма за диалог между одиторите и надзорните органи често се разглежда като пропусната възможност да се възползват взаимно от одиторската и надзорната работа . Тези насоки помогнат не само да се развива и още конвергенцията на съществуващите различия в практиките, прилагани в рамките на Европейския съюз, но също така подкрепя общите цели на Платежоспособност II в подобряването на защитата на притежателите на полици и запазването на финансовата стабилност.

Насоките ще започнат да се прилагат до 31 май 2017 г. По-ранното прилагане се насърчава.

петък, 25 ноември 2016 г.

S2AV методика за оценка на застрахователните компании

Ед Морган и Джерами Кент от Milliman в своя статия разглеждат някои от предизвикателствата в оценяването на застрахователни компании под рамката на Платежоспособност II и предлага възможна методика на оценяване, за да отговори на нуждите на потенциалните инвеститори за определена перспектива в сделки по сливания и придобивания . Докато при Платежоспособност II редица фактори могат да повлияят на разпределението на печалбата, авторите смятат, че най-важните фактори, особено в средносрочен и дългосрочен план, ще бъдат необходимото ниво на Solvency II капитал и собствените средства на разположение за неговото покритие.

S2AV: A valuation methodology for insurance companies under Solvency II

понеделник, 24 октомври 2016 г.

Изменения в техническите стандарти (ITS)


На 20.10.2016, Европейската комисия прие технически стандарт за (ITS) за изменение и коригиране на отчетните форми по S2, (проект - http://blog.bgactuary.eu/2016/06/s2.html)


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1868 НА КОМИСИЯТАот 20 октомври 2016 годиназа изменение и поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2450 за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация на надзорните органи съгласно Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Изменения в техническите стандарти (ITS)


На 20.10.2016, Европейската комисия прие технически стандарт за (ITS) за изменение и коригиране на отчетните форми по S2, (проект - http://blog.bgactuary.eu/2016/06/s2.html)


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1868 НА КОМИСИЯТАот 20 октомври 2016 годиназа изменение и поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2450 за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация на надзорните органи съгласно Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

сряда, 7 септември 2016 г.

Риск мениджър и/или ISO 31000

Риск мениджър функция е широко застъпена в регламент Платежоспособност 2, същевременно стандарт ISO 31000 е в процес на доработка/подобрение.

Автора (Warren Black) дискутира до колко ISO 31000 покрива съвременните практики в момента, и изобщо възможно ли е съществуването/подобрението на стандарта в съвременни условия.

"Въпреки първоначалните успехи на ISO 31000 : 2009 в привеждане еднородност и по-добро разбиране за изкуството на управлението на риска . Ясно е, че света непрекъснато се развива и седем години по-късно промишлеността се нуждае по-добре да осъзнае сегашните ограничения на ISO 31000 : 2009 в съвременния контекст или самия стандарт трябва да се развива , за да отговори на нуждите на по-динамичния , сложен и непредвидим свят . Конкретно, ISO 31000 се нуждае от обновяване, което ще позволи стандарта да стане по- прецизен към сложността на конкретни обстоятелства и зависимости, чиято комплексност, несигурност и взаймозависимост присъстват в изкуството за управление на риска."Observation #1: In God We Trust... but all others must bring data!
Observation #2: The Uncertainty Paradox
Observation #3: The rise of Complexity
Observation #4: The small matter of Critical Dependencies


Is ISO 31000 now obsolete? In the current era of advanced complexity and severe unpredictability?