Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет Комисия за финансов надзор. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Комисия за финансов надзор. Показване на всички публикации

понеделник, 18 януари 2021 г.

сряда, 15 април 2020 г.

>50 % от капитала на свързано дружество

Участията, които надхвърлят 50 на сто от капитала на свързаното дружество.
В тази връзка, за осигуряване на съответствие с разпоредбата в чл. 28, ал. 2, т.5 от Наредба № 51 от 28.04.2016 г. на КФН, сумата на цялото участие в дъщерното дружество следва да бъде посочено в намаление на собствените средства на застрахователя, т.е. на редове № 24 и № 23 в Справка № ТО.10.Б.

Източник КФН

четвъртък, 11 юли 2019 г.

EIOPA публикува становища по управлението на ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) публикува четири становища (https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-opinions ) за подпомагане на националните надзорни органи в прилагането на директивата IORP II:
  • Становище относно използването на документи за управление и оценка на риска в надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)
  • Становище относно практическото прилагане на общата рамка за оценка на риска и прозрачност за институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)
  • Становище относно надзора върху управлението на операционните рискове, пред които са изправени институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)
  • Становище относно надзора върху управлението на екологичните, социалните и управленските рискове, пред които са изправени институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)

 
The Opinion on the use of governance and risk assessment documents in the supervision of IORPs is available via this link. Templates on the own-risk assessment documents is available via this link.

The Opinion on the practical implementation of the common framework for risk assessment and transparency for IORPs is available via this link. Technical material relating to the common framework is available via this link.

The Opinion on the supervision of the management of operational risks faced by IORPs is available via this link.

The Opinion on the supervision of the management of environment, social and governance risks faced by IORPs is available via this link

четвъртък, 21 март 2019 г.

Затишие пред буря

Равносметка за последните две години.
  • Две компании са под квесторко управление и с отнети лицензи.
  • Една компания фалира
  • Националното бюро зелена карта е под особен надзор
  • Ключови фигури в надзора са подменени
Стабилен ли е застрахователния пазар? Натрупани дисбаланси и системни рискове на пазара са в сянката на предизборната нестабилност на национално и европейско ниво.

понеделник, 28 януари 2019 г.

Покана за включване в списък актюери на КФН

КФН кани всички зайнтересовани лица да се включат в списъците на експерти, които могат да бъдат назначавани служебно от КФН във връзка с чл.344, ал.2, т.2 от КСО
Покана 

неделя, 23 декември 2018 г.

Промени Наредба №53 и Методология за заверка


10. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд. Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.

11. Приема проект за изменение и допълнение на Методология за Проверка и заверка на образци с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10.10.2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) по т. 5 от Указанията относно заверката по чл. 126, ал. 3 от Кодекса за застраховането на годишните справки по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и на образците с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35. Изменената Методология ще влезе в сила от датата на влизане в сила на измененията в Наредба № 53.


 

понеделник, 12 ноември 2018 г.

Позиция актюер КФН

Актюер
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
гр. София, ул. „Будапеща” № 16

О Б Я В Я В А:

Подбор за длъжността „Актюер” в Отдел „Застрахователи и застрахователни групи и оценка на риска“, дирекция „Застрахователен надзор”

сряда, 7 ноември 2018 г.

Бонус Малус или Miki&Maus

Комисията за финансов надзор предлага за обществено обсъждане наредбата за системата „бонус-малус“ - 11/6/2018

Кое е първо яйцето или кокошката? 
Кой е носителя на риска автомобила или водача?Системите в Европа - NO-CLAIM DISCOUNT CR BONUS MALUS SYSTEMS IN EUROPE
https://www.casact.org/pubs/dpp/dpp91/91dpp305.pdf

Actuarial Modelling of Claim Counts
Risk Classification, Credibility and Bonus-Malus Systems
Michel Denuit
Institut de Statistique, Université Catholique de Louvain, Belgium
Xavier Maréchal
Reacfin, Spin-off of the Université Catholique de Louvain, Belgium
Sandra Pitrebois
Secura, Belgium
Jean-François Walhin
Fortis, Belgium

събота, 3 ноември 2018 г.

Сигнали от служители на поднадзорни лица

Комисията за финансов надзор отвори специален мейл за подаване на сигнали от служители на поднадзорни лица


Комисията за финансов надзор (КФН) създаде специален електронен адрес: employee_signals@fsc.bg, на който служители на поднадзорни на КФН лица могат да сигнализират за възможни или извършени нарушения на приложимите нормативни актове, уреждащи дейността на съответното поднадзорно лице. Електронният адрес представлява специален комуникационен канал, осигуряващ сигурност за служителите, подали сигнали до регулатора. По този начин е гарантирана анонимността им пред работодателя.
Съгласно Закона за Комисията за финансов надзор подаването на жалба или сигнал не може да е основание за неблагоприятно или несправедливо третиране на служителите на съответното поднадзорно лице. Освен това лицата, работещи по трудово правоотношение в поднадзорни на КФН лица, подали жалба или сигнал имат право на защита срещу дисциплинарно уволнение.

Без коментар!


понеделник, 23 юли 2018 г.

Гражданска отговорност

Комисията за финансов надзор публикува резюме на Анализ на пазара на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в България

В основата на анализа е прогнозиране на очакваната крайна загуба, като за целта са изплзвани методи:
  • развити (прогнозирани) чрез стандартен верижно-стълбов метод 
  • Cape Cod 

В материала не става ясно дали е направен анализ за приложимостта на тези методи за прогнозиране на очакваната крайна загуба. Използваните методи са лесно приложими, но по своята същност (техники от средата на миналия век) и при определени условия (динамика на пазара) могат да предоставят неадекватни резултати.

Метода на верижната стълба е точен само когато в бъдеще може да се приеме, че моделите на развитие на загубите продължават и в бъдеще. Когато има промени в операциите на застрахователя, като промяна в сроковете за уреждане на претенции, промени в персонала по исковете или промени в практиките за резервиране на претенциите, методът на верижна стълба няма да доведе до точна оценка без корекции - виж

Методът на верижната стълба също е много отзивчив към промените в опита и в резултат на това може да е неподходящ за много нестабилните линии бизнес - виж.

Липсата на системично следване на актюерски контролен цикъл, и най-вече анализа на достоверността на резултатите, е съществен недостатък в предоставения анализ на застраховка ГО и предизвиква съмнения отностно надеждността и тежеста на направените изводи.

четвъртък, 26 април 2018 г.

Изкуственото интелект/разузнаване (AI) е бъдещето на финансовия надзор

Финансовият свят е на ръба на технологична революция, която ще изисква изкуственото разузнаване (AI) да измерва непрекъснато масивните количества машинно четими данни. Регулаторите вече не трябва да търсят приемливи ключови съотношения (Key Point Indicators) на риска или отчитаните от организацията показатели (доклад за дейността, например)
Повече

неделя, 11 март 2018 г.

посредничество и предлагане на застрахователни продукти

Еднодневен уъркшоп във връзка с промените в механизма на застрахователно посредничество и предлагане на застрахователни продукти - резултат от приемането на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/97 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти. Събитие от интерес за посредници и застрахователи.

неделя, 25 февруари 2018 г.

Колко печелят актюерите по света

 След отбелязания в Европа ръст на заплати на актюерите през периода 2000-2010 г. през 2017 година възнагражденията се понижиха до по-разумни нива. Въпреки това тази работа е добре платена дори за начинаещи. В България нещата се развиват със закъснение (в случая 7-10 години) и надзорната институция предприе мерки за ръст в заплащането на актюерите работещи в институцията - Публикувано във факти.бг:
"... Актюерите, на които ще се разчита да вдигнат ефективността на застрахователния надзор, ще получават средно по 4 500 лева, след като бъдат наети от комисията (Комисия за финансов надзор)."сряда, 14 февруари 2018 г.

Правилата за контрол и управление на продуктите от страна на създателите и разпространителите на застрахователни продукти

КФН решения 08.02.2018

10. Удължава срока до 30 юни 2018 г. за прилагане на „Указанията относно правилата за контрол и управление на продуктите от страна на създателите и разпространителите на застрахователни продукти”.

На 20 януари 2016 г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз
приеха Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари
2016 година относно разпространението на застрахователни продукти (Директивата).
Крайният срок, до който Директивата следва да бъде транспонирана е 23 февруари 2018

г. Директивата предвижда.............

неделя, 11 февруари 2018 г.

Одиторска заверка по Платежоспособност 2

Решения от заседание на КФН на 08.02.2018 г................................
11. Приема Указания относно одиторската заверка по чл. 126, ал. 3 от Кодекса за застраховането на годишните справки по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и на образците с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35.

петък, 19 януари 2018 г.

МСФО17 - инструмент за количествена оценка

SecondFloor отново предлага възможност за запознаване и оценка на ефектите от въвеждането на новите регламенти и изисквания в застраховането. Аналогично на инструмента за отчитане по Платежоспособност 2 (QRT_calculator.xlsm), предоставен безплатно по време на подготвителната фаза, сега SF предлага възможност за свободна (в MS Excel файл) оценка на въвеждането на МСФО17 . 
Предварителният преглед на стандарта подпомага подпомага въвеждането на стандарта и това как да се организира отчитането по МСФО. Визуализацията илюстрира новата концепция за договорния маржин на услуги. Свободна версия може да изтеглите, след регистрация.

Новият МСФО 17 "Застрахователни Договори" представлява фундаментална промяна във финансовото отчитане и много застрахователни компании вече поставят това предизвикателство в своя дневен ред. МСФО публикува информационен лист.
2021 е крайния срок за въвеждане на стандарта. Подготовката означава, че всички релевантни и минали данни, необходими за постигане на ретроспективно съответствие (което е едно от основните предизвикателства на МСФО 17), са в подходящ формат и детайлност.
Освен това трябва да се предвиди и година на сравнително отчитане, което означава, че действителната готовност трябва да бъде постигната преди 2021г.