Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет Здравно осигуряване. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Здравно осигуряване. Показване на всички публикации

четвъртък, 2 април 2020 г.

ПАНДЕМИЯ

Какви може да са резултатите от пандемия за застрахователя?

Ограничено  използваме автомобили.
"Пандемията" масово е изключено събитие по всички полици (с много малки изключения).
Смъртността при "високите" кохорти нараства.понеделник, 4 април 2016 г.

Бившите здравни фондове не искат/могат S2

В края на март КФН издаде разрешения за промяна в статута по чл. 37 от КЗ от застраховател, който извършва дейност по общите правила за достъп до единния пазар, на застраховател, който ще извършва дейността си по правилата за застрахователите без право на достъп до единния пазар.

Голяма част от издадените разрешения са на компании, които до преди няколко години извършваха дейност по допълнително здравноосигуряване. Лишавайки се от право на достъп до единния пазар, компаниите се отказват и от възможността да предлагат определени застраховки, които се явяват основна част от застрахователният пазар в България. Същевременно декларират (чрез представената пред КФН прогноза), че в следващите пет години няма да генерират премиен приход и технически резерви в резултат на което да попаднат в разпоредбите и изискванията за дръжествата с дейност по общите правила за достъп до единния пазар.

Опасенията, че в резултат на регламент Платежоспособност 2 малките ще стават все по малки, а дела на големите международни застрахователи ще расте е на път да бъде доказан емпирично.

вторник, 20 август 2013 г.

Скачането в осигуряването

Една от скорошните новини е, че ще има втори стълб в здравното осигуряване.

Прави ми впечатление, че най-използваните думи са - стълб, екстри, втори, гарантиран достъп, допълнителни услуги, основен пакет ..........

А форумите бръмнаха с думите - пари, повишава, несъбрани, остойностяване, солидарност, не осигурени,крадене, репродукция, цигани ....

В момента все още върви процес по прелицензиране на дружествата за допълнително здравно осигуряване.

Пак ни правят на маймунки - скачай

четвъртък, 6 декември 2012 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 30


Решения от заседание на КФН от 28 ноември 2012 г.
.................................... 
6 .   Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества. Промените са в резултат на измененията в Закона за здравното осигуряване (ЗИД ЗЗО) от 7 август 2012 г., с които бяха извършени промени в чл. 9 от Кодекса за застраховането (КЗ). В резултат на това застрахователите, получили лиценз по Раздел І от Приложение № 1 към КЗ (животозастраховане) придобиха правна възможност да получат допълнителен лиценз за вида застраховка „Заболяване” по т. 2 от Раздел ІІ, буква „А” от Приложение № 1 към КЗ. Следствие на това е необходимо да се променят отчетните форми на застрахователите, получили лиценз по животозастраховане, които трябва да предвиждат възможност за отчитане на показателите по дейността по новия вид застраховка „Заболяване”.След приемането на изменението на формите за подаване на справки, адаптираните образци ще бъдат публикувани на страницата на КФН и ще могат да се ползват от животозастрахователите.  Проектът е публикуван на страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба” „Обществени консултации” и е изпратен за съгласуване със заинтересованите лица.понеделник, 6 август 2012 г.

Закриха дружествата за доброволно здравно осигуряване

Народно събрание 26/07/2012 - приет(зала второ четене) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

"..........настоящият законопроект има за цел привеждане дейността по доброволното здравно осигуряване в съответствие с европейското законодателство в областта на застраховането, като за да продължат да осъществяват дейността си, съществуващите здравноосигурителни дружества следва да придобият статут на застрахователни дружества. Със законопроекта се предлага на дружествата за доброволно здравно осигуряване да бъде предоставен едногодишен срок, в който да приведат дейността си в съответствие с изискванията за застрахователните дружества."
от доклад на комисия по здравеопазване


четвъртък, 29 март 2012 г.

Гледна точка Здравеопазване

Данък принудителни задължителни “частни здравни” финансови пирамиди?

28/03/2012 — Alexander Todorov Network
.................................
Отделно от това, внушението, че задължителен „частен здравен фонд“ би бил по-ефективен от здравната каса и, че трябва да се разруши държавния монопол при здравеопазването, е отново проява на най-нагъл лобизъм. Чисто математически при равни други условия, нещата стоят така:

Здравна каса = разходи за здравеопазване + разходи за издръжка на здравната каса

Частен здравен фонд = разходи за здравеопазване + разходи за издръжка на частния здравен фонд + печалба на собствениците на този здравен фонд.................................

Цялата статия

петък, 9 март 2012 г.

Как работят дружествата за доброволно здравно осигуряване в България

Брюксел, 26 януари 2012 г. – Днес Европейската комисия предприе действия, за да се гарантира, че дружествата за доброволно здравно осигуряване в България извършват дейността си в съответствие с правилата на ЕС в сектора на застрахователните услуги. Комисията изразява загриженост по отношение на факта, че Република България не прилага Първа и Трета директива относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане (73/239/ЕИО и 92/49/ЕИО) по отношение на дружествата за доброволно здравно осигуряване.

Повече 

За повече информация:
Застраховане:
Най-актуална информация относно процедурата за нарушение, отнасяща се до всички държави-членки, ще намерите на адрес:
За допълнителна информация относно процедурата за нарушение вж.
За контакти:
Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)
Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)