Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет Платежоспособност 2. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Платежоспособност 2. Показване на всички публикации

четвъртък, 19 декември 2019 г.

събота, 5 октомври 2019 г.

Платежоспособност 2 - промяна

Обща информация: EIOPA наложи регламент 2019/981, изменящ Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, по-рано тази година. Значителна част от регламента вече е в сила, което означава, че те трябва да бъдат взети предвид при отчитането на 4 ноември. Изменения, които не са приложими за отчитането на Q3 за тази година, ще бъдат въведени заедно с актуализацията на таксономията 2.4.0 по-късно тази година. Подробна информация за регулаторните изменения се публикува на EUR-Lex.

четвъртък, 17 януари 2019 г.

Семинар IFRS 17


АБЗ, съвместно с одиторските дружества "Захаринова Нексия" ООД и "HLB България" има готовност да организира полудневен БЕЗПЛАТЕН семинар на 08.02.2019 г. във връзка с МСФО 17, предназначен основно за актюери с лектори актюери.

Генерален секретар
Асоциация на българските застрахователи
Тел: 02/980 51 25

неделя, 11 февруари 2018 г.

Одиторска заверка по Платежоспособност 2

Решения от заседание на КФН на 08.02.2018 г................................
11. Приема Указания относно одиторската заверка по чл. 126, ал. 3 от Кодекса за застраховането на годишните справки по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и на образците с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35.

понеделник, 20 ноември 2017 г.

EIOPA ще преоцени сценарии за наводнения за България

EIOPA информира, че възнамерява да преоцени всички сценарии за опасност / по страни, които понастоящем се съдържат в делегирания регламент за буря или наводнение ("холистичен подход за калибриране"). Земетресението и градушката няма да бъдат прекалибрирани.
Предвижда се допълнително да бъдат калибрирани следните сценарии / параметри:
- Сценарии за бури, фактори за страната: Австрия (AT), Белгия (BE), Чешка република (CZ), Швейцария (CH), Дания (DK), Франция (Ирландия, Люксембург, (NL), Норвегия (NO), Полша (PL) и Обединеното кралство (Обединено кралство);
- сценарии за наводнения, фактори за страната: Австрия (AT), Белгия (BE), България (BG), Чешката република (CZ), Швейцария (CH), Дания (DK), Франция PL), Румъния (RO), Словакия (Словения), Словения (SI) и Обединеното кралство (Обединено кралство);
- Преоценка / повторно калибриране на матрицата за агрегиране  за буря и наводнение.
- Сценарии за бури: Ще бъдат включени сценарии за Балтийско море на ниво CAT WS, за да се обхване последователно цялата северна част на ЕС (т.е. Латвия, Литва и Естония вероятно ще бъдат свързани с Финландия и Полша). Тези допълнителни калибрирания на сценарии ще бъдат използвани само за проверки на последователността, но няма да станат част от сценария за WS в делегирания регламент; Португалската буря(Windstorm) няма да се счита за "холистична рекалибриция", тъй като тя се счита за нематериална.
- Сценарии за вятърни бури: при консултациите ще има право да се представят допълнителни коментари относно сценариите за ветрови бури, които вече са прекалибрирани (т.е. Германия, Унгария, Словения, Финландия и Швеция Windstorm).
- сценарии за наводнения: при консултациите ще има право да се представят допълнителни коментари относно сценариите за наводнения, които вече са прекалибрирани (т.е. Германия и Унгария).

Моля, бъдете информирани, че ЕОЗППО ще започне процеса на повторно калибриране в петък, 24 ноември.

сряда, 25 октомври 2017 г.

EIOPA актуализира таксономия 2.2.0

Няколко седмици след публикуването на таксономия 2.2.0, EIOPA актуализира таксономията (се появява таксономия за актуализации за версия 2.2.0, моля, вижте номер 123) и списъка с валидации и списък на известни проблеми ( list of validations and the list of known issues)

сряда, 28 юни 2017 г.

Статистика за европейския застрахователен пазар

ЕОЗППО публикува първия си набор от всеобхватна статистическа информация за европейския застрахователен сектор въз основа на регулаторната отчетност "Платежоспособност II".

Статистическите данни съдържат актуални и висококачествени данни, включително разбивки на държави и разпределения на ключови променливи, които предоставят изчерпателна картина на европейския застрахователен сектор, което позволява сравнимост.

Статистическите данни ще бъдат публикувани на тримесечна база, считано от третото тримесечие на 2016 г. Те включват обобщена информация на национално ниво за баланса, собствения капитал, капиталовите изисквания, премиите, исковете и разходите въз основа на регулаторни отчети за близо 3 000 Застрахователни предприятия, опериращи в Европа. Всяка публикация е придружена от описание на основните аспекти, свързани с публикуваната статистика.

С течение на времето ЕОЗППО постепенно ще увеличи обхвата и степента на детайлност на статистическите данни. Бъдещите публикации ще предоставят и информация за края на годината и основните показатели за рентабилност и финансова стабилност за най-големите европейски застрахователни групи и предприятия на агрегирано ниво.

Статистика за европейския застрахователен пазар

четвъртък, 8 юни 2017 г.

SFCR/ОПФС Отчета за платежоспособността и финансовото състояние

Всички предприятия и групи трябва да оповестяват ежегодно доклад за тяхната платежоспособност и финансово състояние (SFCR или група SFCR). - насоки EIOPA-BoS-15/109
Тhe solvency and financial condition report (SFCR).
Отчета за платежоспособността и финансовото състояние (ОПФС).


Доклади за платежоспособността и финансовото състояние (SFCRs) бяха публикувани през изминалата седмица.

• Наградата за най-блестящ доклад до момента със сигурност трябва да отиде на AIG Europe, която представи опростена и последователна SFCR. Това е може би пример за застраховател, който разглежда SFCR като потенциална маркетингова или инвеститорска информация, а не само като изискване за регулаторно отчитане.
• Фирмите в Обединеното кралство включват становището и доклада за одита в рамките на SFCR, както се изискват от регулаторния орган по надзора (Prudential Regulatory Authority - PRA).
за повече информация

Отчети за платежоспособността и финансовото състояние (ОПФС) - българска практика.сряда, 7 юни 2017 г.

Версия 2.2.0 на Таксономия на Solvency II XBRL

ЕОЗППО публикува версия 2.2.0 на таксономията "Solvency II XBRL" на Solvency II, която се прилага от застрахователните дружества за отчитане с референтната дата от 31 декември 2017 г. EIOPA приканва всички заинтересовани страни да предоставят обратна информация относно проекта до 30 юни 2017 г. Имейл на xbrl@eiopa.europa.eu. За допълнителна информация относно актуализираната версия на таксономия на Solvency II XBRL, моля, вижте бележките за изданието Taxonomy. Окончателната версия 2.2.0 е планирана да бъде пусната в средата на юли 2017 година.

ЕОЗПП също така актуализира списъка с валидации и списъка на известни проблеми за версия 2.1.0 на таксономия на Solvency II XBRL.

вторник, 16 май 2017 г.

Информационно табло за управление на риска


Днес Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува своето актуализирано информационно табло за управление на риска, основано на данните за четвъртото тримесечие на 2016 г.

Резултатите показват, че рисковата експозиция на застрахователния сектор в Европейския съюз остава като цяло стабилна и са установени някои положителни пазарни тенденции. Съотношението "Платежоспособност II" е по-силно поради по-високите пазарни стойности на активите и увеличаването на без рисковите криви, използвани за дисконтиране на техническите резерви. Променливостта намалява и темповете на инфлация бавно започнаха да се приближават до желаните целеви нива.
Въпреки тези положителни признаци, продължаващата нискодоходна среда и наблюдението, че пазарни принципи може да не отразяват правилно кредитния риск, все още са важни за европейската застрахователна индустрия. Това се отразява и в слабо влошаващото се пазарно възприятие и неотдавнашната слабост на цените на застрахователните борси.

Заден план
Таблото за управление на риска е тримесечна публикация, обобщаваща основните рискове и уязвимости в застрахователния сектор на Европейския съюз, като използва набор от показатели, групирани в седем рискови категории: макроикономически рискове, кредитни рискове, пазарни рискове, рискове за ликвидност и финансиране, рентабилност и платежоспособност, взаимовръзки И дисбаланси и застраховки (рискове по поемането). Допълнителна категория "Възприятия на пазара" дава представа за това как се възприема застрахователната индустрия от финансовите пазари.
Повече информация в бележката.


Данните, обхванати от таблото за управление на риска, се основават на финансовата стабилност и пруденциалното отчитане на извадка от 93 застрахователни групи и 3 076 самостоятелни застрахователни предприятия.

четвъртък, 6 април 2017 г.

Промяна в регламенти с таксономия 2.2.0 насрочена за юли 2017

От ЕОЗППО биха искали да използват пускането на таксономия версия 2.2.0, насрочено за месец юли 2017 г., за коригиране на грешките, установени в Технически стандарти Платежоспособност II за прилагане на пакета за докладване.
ЕОЗППО обяснява, че през последните месеци е получил редица коментари от заинтересовани страни (главно чрез Q & A), насочени към грешки, намерени най-вече в инструкциите (приложения 2 и 3) на шаблони отчетност (Регламент за изпълнение (ЕС) за 2015 г. / 2450 по отношение на шаблоните за подаване на информация на надзорните органи), и стандартите за отчитане и за разкриване (Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2452 за установяване на техническите стандарти за изпълнение по отношение на процедурите, форматите и образците на доклада за платежоспособността и финансовото състояние).
Затова ЕОЗППО ще пусне три седмично допитване до обществото, от 19 април, за да бъдат направени промените.

събота, 18 март 2017 г.

T4U спира в средата на тази година

Важно: Поради бюджетни ограничения Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване ЕОЗППО ще трябва да изведе от експлоатация T4U от втората половина на 2017 г., след като предприятията са провели първото докладване по Платежоспособност II. Инструментът няма да бъде актуализиран, за да поддържа 2.2.0 или следващите таксономии.

Голям брой компании на българския застрахователен пазар използват този инструмент за генериране на отчетите си към КФН и ЕОЗППО (XBRL формат) и изваждането от експлоатация на Т4U може да доведе до съществено напрежение или невъзможност за генериране и подаване на отчетните форми след средата на тази година.

XBRL генератори, SCR калкулатори и инструменти за изготвяне на ORSA доклади.

вторник, 17 януари 2017 г.

Q&A updated by EIOPA


Q&A on ITS on the templates for the submission of information to the supervisory authorities. Please click here.
Q&A on ITS on procedures, formats and templates of the SFCR. Please click here.
Q&A on ITS on allocation of credit assessments of ECAIS to an objective scale of CQS. Please click here.
Q&A on Guidelines on reporting for financial stability purposes. Please click here.

сряда, 21 декември 2016 г.

S.22.01 Преходни мерки

ЕОЗППО публикува становище по РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА преходни мерки на изчисляването на техническите резерви.
Целта на становището е да се изяснят очакванията на националните надзорни органи за разкриване на информация в Доклад (SFCR) платежоспособността и финансовото състояние  по отношение на използването на преходните мерки, по-специално като се има предвид влиянието на методологията, използвана за намаляване на прехода.

В становището се пояснява, че с оглед на спазването на принципите на публично оповестяване и с глава XII от дял I на Регламент Делегирани (ЕС) 2015/35 г. SFCR, групов или единичен SFCR трябва да съдържа информация, необходима, за оценка на очакваното въздействие от корекцията извършена в техническите резерви върху минималното капиталово изискване, капиталовото изискване за платежоспособност и собствените средства за покриване на капиталовите изисквания.

Тази информация се счита от значение само когато преизчисляване на техническите резерви би довело до съществено влияние в платежоспособността на предприятието, в съответствие с член 291 от Регламент Делегирани (ЕС) 2015/35.

понеделник, 19 декември 2016 г.

СОРП/ORSA какво трябва да знаят застрахователите за СОРП

Оценката на собствения риск и платежоспособността (ORSA/СОРП) се превръща от относително неизвестно изискване към което компаниите продължават да се адаптират променяйки своите планове за изпълнение.

Докато СОРП не успя да първоначално да бъде въведен както бе прогнозиран, процесът на планиране предостави осезаеми ползи. Пропуски са били идентифицирани, планове за действие са разработени, а процесите подобрени. Идентификацията на риска, контрола и смекчаването за много застрахователни компании са станали по-видни и прозрачни, отколкото когато и да било.
Повече от статията What insurers need to know about creating an ORSA report

Или 

вторник, 13 декември 2016 г.

Комуникацията между КФН и Одиторите

ЕОЗППО ПУБЛИКУВА НАСОКИ върху улесняването на ефективен диалог между националните надзорни органи  и одиторите.
Европейският и орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), публикуван  Насоките за улесняване на ефективен диалог между националните компетентни органи (НКО) надзор над застрахователните предприятия и на задължителните одитори на тези предприятия.

Целта на насоките е да се улесни и поддържане на ефективен диалог между НОК и задължителните одитори или одиторски дружества чрез определяне на обща рамка за ефективно и конструктивна комуникация. Насоките определят основните характеристики на ефективен диалог, като в обхвата на информацията, която се споделя, под формата на комуникация, участниците в обмена на информация, честота и време, и комуникацията между органите и одиторите колективно.

Липсата на опростена и добре развита форма за диалог между одиторите и надзорните органи често се разглежда като пропусната възможност да се възползват взаимно от одиторската и надзорната работа . Тези насоки помогнат не само да се развива и още конвергенцията на съществуващите различия в практиките, прилагани в рамките на Европейския съюз, но също така подкрепя общите цели на Платежоспособност II в подобряването на защитата на притежателите на полици и запазването на финансовата стабилност.

Насоките ще започнат да се прилагат до 31 май 2017 г. По-ранното прилагане се насърчава.