Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет СОРП. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет СОРП. Показване на всички публикации

понеделник, 19 декември 2016 г.

СОРП/ORSA какво трябва да знаят застрахователите за СОРП

Оценката на собствения риск и платежоспособността (ORSA/СОРП) се превръща от относително неизвестно изискване към което компаниите продължават да се адаптират променяйки своите планове за изпълнение.

Докато СОРП не успя да първоначално да бъде въведен както бе прогнозиран, процесът на планиране предостави осезаеми ползи. Пропуски са били идентифицирани, планове за действие са разработени, а процесите подобрени. Идентификацията на риска, контрола и смекчаването за много застрахователни компании са станали по-видни и прозрачни, отколкото когато и да било.
Повече от статията What insurers need to know about creating an ORSA report

Или 

сряда, 7 септември 2016 г.

Риск мениджър и/или ISO 31000

Риск мениджър функция е широко застъпена в регламент Платежоспособност 2, същевременно стандарт ISO 31000 е в процес на доработка/подобрение.

Автора (Warren Black) дискутира до колко ISO 31000 покрива съвременните практики в момента, и изобщо възможно ли е съществуването/подобрението на стандарта в съвременни условия.

"Въпреки първоначалните успехи на ISO 31000 : 2009 в привеждане еднородност и по-добро разбиране за изкуството на управлението на риска . Ясно е, че света непрекъснато се развива и седем години по-късно промишлеността се нуждае по-добре да осъзнае сегашните ограничения на ISO 31000 : 2009 в съвременния контекст или самия стандарт трябва да се развива , за да отговори на нуждите на по-динамичния , сложен и непредвидим свят . Конкретно, ISO 31000 се нуждае от обновяване, което ще позволи стандарта да стане по- прецизен към сложността на конкретни обстоятелства и зависимости, чиято комплексност, несигурност и взаймозависимост присъстват в изкуството за управление на риска."Observation #1: In God We Trust... but all others must bring data!
Observation #2: The Uncertainty Paradox
Observation #3: The rise of Complexity
Observation #4: The small matter of Critical Dependencies


Is ISO 31000 now obsolete? In the current era of advanced complexity and severe unpredictability?

неделя, 17 юли 2016 г.

Промени в стандартната формула по С2

Вече има конкретни предложения отностно бъдещото на стандартната формула и областите, които следва да бъдат променени.
Предложенията на AMICE - the voice of the mutual and cooperative insurance sector in Europe повече може да намерите в Предложения на AMICE отностно стандартната формула

понеделник, 11 юли 2016 г.

СОРП/ORSA не е отчет, а инструмент/процес за определяне на рисковете за застрахователното предприятие.


Solvency II: ORSA process not yet fully embraced by insurers
Процеса на подготовка по прилагането на Платежоспособност 2 показва, че много застрахователи все още не се чувстват комфортнос приемането ORSA/СОРП. Повечето застрахователи не смятат това като инструмент за управление на капитала чрез рискови измерители, а като чисто изискване за отчитане.

Когато регулатори започнаха, през 2014 г., да се подготовят за прилагане на изискванията по СОРП докладване, по-голямата част от застрахователите считат СОРП като "друг доклад по Платежоспособност II"! Застрахователите се организират за готовност да бъде подаден доклад по СОРП спазвайки изискваните срокове. И повечето, ако не всички от тях не обръща внимание, че СОРП отчитането е преди всичко инструмент за управление на риска и капитала  за вътрешни цели и доклада по ОСРП пред регулатора трябва да е само резюме на този доклад, който се подава веднъж годишно!

Насоките на ЕОЗППО/EIOPA от януари 2015 г. много ясно се посочва в Насока№ 1: "За целите на СОРП, предприятието трябва да разработи собствените процеси с подходящи и адекватни техники, приспособени да се вместят в индивидуалната организационна структура и системата за управление на риска, като се вземат предвид естеството, мащаба и сложността на рисковете, свързани с дейността. "
СОРП е процес, и определено не е изискване за "чисто" отчитане. По Указание на ЕОЗППО и без да се претендира за проект на целия процес (последното включва поне действията за управление и вътрешна комуникация), автора Hans Willert предлага следният процес
 

петък, 22 април 2016 г.

Платежоспособност 2: "Епизод ЕДНО"

Изненадващо, много застрахователи смятат, че това първо отчитане по Платежоспособност 2 е просто "тримесечен" (= QRT 2015T4) отчет за края на 2015. Грешно предположение. Наистина, така нареченият "Първоначална Информация" или "Ден 1 отчет", изисквани от член 314 от ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/35 НА КОМИСИЯТА и описани подробно в член 5 (Образци за количествено отчитане на първоначалната информация за индивидуални предприятия) от Комисията за изпълнение на Регламент (ЕС) 2015/2450 от 2 декември 2015г. оказва много сериозно влияние върху оценката за представянето на застрахователите съгласно платежоспособност II! Регламентът е "тънка рамка от 1200 страници" с повече от 200 страници, отнасящи се до първоначалната информация.
Не е необходимо да се подчертава, че тази информация ще бъде първата по рода си в "реалния свят" - събирането на данни за националните регулаторни органи и ЕОЗППО! Очевидно регулаторите не би следвало да очакват 100% точност на данните, каквито са изричните изисквания за управление на данни и управление на качеството на данните, тъй като те са все още в процес на работа и подобряване за по-малките и средните застрахователи.

В обобщение: Първоначалната информация ("day1 reporting") е много повече от "2015T4 QRT" (тримесечен отчет за края на 2015) и трябва да се приема, като реалистичен входящ отчет към Ден 1, за да се избегне нестабилността в интерпретирането на принципите и да се спечели ценно време за изпълнение на сроковете за Solvency and Financial Condition Report и първият официален СОРП (Own Risk and Solvency Assessment).

Още по темата

сряда, 16 март 2016 г.

Проект наредба платежоспособност

Наредба № …от ………… г. за собствените средства и за изискванията за платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и групите застрахователи и презастрахователи

http://www.fsc.bg/d.php?id=16967 

вторник, 16 февруари 2016 г.

Преглед на активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите в България: Последващи действия

6. Приема за сведение приетия от Управляващия комитет документ „Преглед на активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите в България: Последващи действия”. 

.......
Управляващият комитет (УК) ще одобри и ще внесе в Комисията за финансов надзор (КФН)предложение относно:
Застрахователен сектор:
• условията и критериите, въз основа на които резултатите на ПБ за застрахователния сектор ще стимулират действия по осъществяване на надзор, в т.ч. по отношение на капиталовата адекватност на застрахователните предприятия;
• очакваните срокове, в които предприятията трябва да постигнат съответствие с необходимите действия;
• проследяване на съответствието на предприятията с необходимите действия.
Сектор на пенсионните фондове:
 • условията и критериите, въз основа на които резултатите от прегледа за сектора на пенсионните фондове ще предизвикат прилагането на надзорни мерки;
• очакваните срокове, в които дружествата трябва да извършат необходимите действия;
• проследяването дали дружествата са предприели необходимите действия.
......


Документът може да намерите тук: http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/saobshteniya/

сряда, 30 септември 2015 г.

EIOPA съветва да се създаде нов КЛАС активи за висококачествени инфраструктурни инвестиции по Платежоспособност II

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) публикува днес своя Съвет на Европейската комисия относно идентификацията и калибриране на инвестициите в инфраструктура рискови категории.
EIOPA е предложил нов подход чрез предоставяне на съвети за създаване на отделен клас активи по Платежоспособност II стандартна формула за инвестиции в инфраструктурни проекти. Този нов клас активи се стреми да улови висококачествена инфраструктура, като същевременно се признава сложния и разнороден характер на такива инвестиции.
Предложеният подход по значение намалява изискванията за риска за квалифицираните инвестиции за инфраструктурни проекти в собствения капитал и дълг. В същото време EIOPA предлага стабилни изисквания за управление на риска, включително активно наблюдение на експозициите към инфраструктурни проекти, както и влиянието на стрес тестове на техните парични потоци.
Габриел Бернардино, председател на ЕОЗППО, заяви: "ЕОЗППО е постигнала забележителен напредък при предлагането на нов клас активи и разумността за регулаторно третиране в рамките на много кратък период от време. Инвестициите в инфраструктура могат да бъдат много важни за застрахователния бизнес, защото, поради техния дългосрочен характер, те могат да бъдат подходящи за да съответства на дългосрочните пасиви, както и за повишаването диверсификация на портфейла. Въпреки това, инфраструктурните проекти могат да бъдат много сложни и изискват специална експертиза за управление на риска.
Това е много важно, че рисковете от инвестициите в инфраструктура са правилно управлявани и наблюдавани в течение на времето. При такива условия, аз вярвам, че предложените калибровки отразяват рисковия профил на инфраструктурни проекти с високо качество ".
Кликнете тук, за да получите достъп до консултации.

четвъртък, 17 септември 2015 г.

Инвестиционно поведение, достъпа до застрахователни продукти и ORSA

Председател на EIOPA Габриел Бернардино предупреди ЕОЗППО ще следи внимателно следните въпроси: инвестиционно поведение, достъпа до застрахователни продукти и ORSA.

Говорейки по време на международната конференция "Платежоспособност II: Какво може да се обърка" в Любляна, организирана от Агенцията за застрахователен надзор на Словения, Председателят каза, че режима може да промени инвестиционното поведение на фирмите.
Той каза, че в период на ниски лихвени проценти фирми ще намерят начини за увеличаване на доходите на портфейлите си, но заяви, че в търсенето на доходност “search for yield” може да увеличи допълнителни рискове за застрахователя, като инвестира в нови категории активи или увеличаване на концентрацията в някои специфични активи.
Председателя предупреди, че достъпа до застрахователни продукти може да бъде намален, ако застрахователите съзнателно се насочат към безрискови продукти и избягват продажба на високорискови продукти. Той каза, неустойчиви бизнес модели, трябва да се избягват, но режимът не е имал намерение за "неправомерно санкциониране на специфични продукти".
Бернардино каза също, че фирмите ще направят "драматична грешка", ако поставят акцент върху капиталовите изисквания, като същевременно собствена оценка на риска и платежоспособността (ORSA) остане на второ място.

понеделник, 1 юни 2015 г.

Какво е СОРП? Какво е ORSA?

СОРП/собствената оценка на риска и платежоспособността (ORSA = Own Risk and Solvency Assessments) е един непрекъснат процес, чрез който висшия мениджърски екип на една компания рутинно оценява своя риск и позицията си на платежоспособността ; оценката предоставя декларация за извършената от компанията оценка на своята позиция по отношение на печалбата, риск и капитал, както сега, така и в бъдеще, при различни сценарии и по отношение на желанието (апетита) на дружеството за риск. СОРП трябва да разглежда и да бъде в съответствие с бизнес стратегията на застрахователна компания и на процеса на бизнес планиране.

СОРП трябва да обмислят риска и платежоспособността, както от чисто икономическа гледна точка, така и чрез прилагане на нормативните изисквания, следва да отразява съществени разлики между двете, и да показват, че ресурсите на дружеството са подходящи за това, двете гледни точки следва да покрият хоризонта на планиране на бизнес процесите, както в двете изходни нива и в условията на стрес ситуации.

Процесът СОРП се състои от няколко основни стъпки по време на цикъла.Основният процес за оценка на СОРП трябва да се извършва редовно и всеки път, когато компанията преживява значителна промяна в рисковия си профил и преди важните стратегически решения да бъдат взети.

Основните констатации от оценката трябва да бъдат добре анализирани от ръководството, и да бъдат докладвани на управляващият оргна. Процесът ОСРП трябва да бъде себерефлексивен, идентифициращ на потенциалните слабости и точките на подобряване на самия процес СОРП.

Повече в тази връзка:
Международната Актюерска организация (www.actuaries.org) публикува Deriving Value from ORSA - Board Perspective
"..... Просто казано, СОРП предоставя декларация за оценка на компанията на своята позиция в
по печалба, риск и капитала, както сега, така и в бъдеще, при различни сценарии и промени в желанието на дружеството за риск."

Насоки относно прогнозната оценка на собствените рискове на предприятието (въз основа на принципите на собствената оценка на риска и платежоспособността (СОРП)):
https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines-new/guidelines-on-forward-looking-assessment-of-own-risks-based-on-the-orsa-principles/index.html