Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 4 април 2016 г.

Нов клас активи по S2

След края на периода на възражение, Европейската комисия публикува в oфициален вестник на делегираните актове регламент за промяна на директива 2015/35 по отношение на изчислението на регулаторните капиталови изисквания за някои категории активи, като създават отделен клас активи за инвестициите в инфраструктура. Изменения регламент разширява преходна мярка за справедливост в "нелиствани" акции и пояснява как застрахователите трябва да прилагат мерките към притежаваните акции от инвестиционни фондове.

Няма коментари:

Публикуване на коментар