Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 11 юли 2019 г.

EIOPA публикува становища по управлението на ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) публикува четири становища (https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-opinions ) за подпомагане на националните надзорни органи в прилагането на директивата IORP II:
  • Становище относно използването на документи за управление и оценка на риска в надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)
  • Становище относно практическото прилагане на общата рамка за оценка на риска и прозрачност за институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)
  • Становище относно надзора върху управлението на операционните рискове, пред които са изправени институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)
  • Становище относно надзора върху управлението на екологичните, социалните и управленските рискове, пред които са изправени институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)

 
The Opinion on the use of governance and risk assessment documents in the supervision of IORPs is available via this link. Templates on the own-risk assessment documents is available via this link.

The Opinion on the practical implementation of the common framework for risk assessment and transparency for IORPs is available via this link. Technical material relating to the common framework is available via this link.

The Opinion on the supervision of the management of operational risks faced by IORPs is available via this link.

The Opinion on the supervision of the management of environment, social and governance risks faced by IORPs is available via this link

Няма коментари:

Публикуване на коментар