Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 11 ноември 2022 г.

EIOPA’s Artificial Intelligence Governance 2022 event.

 We have the pleasure to invite you to the EIOPA’s Artificial Intelligence Governance 2022 event.

Purpose:

The advent of new technologies such as Artificial Intelligence (AI) represent significant benefits for a data-driven sector such as the insurance industry. It also raises some challenges that need to be adequately addressed. With the present event EIOPA aims to continue its engagement with stakeholders to discuss the opportunities and challenges arising from the use of AI in insurance. The event will focus on AI governance, providing and overview of the different governance and risk management measures insurance undertakings can use to ensure the use of ethical and trustworthy AI systems in insurance.   

Time:

Thursday, 15 December 2022 at 09:30 – 13:15 CET/ CEST

Place:

  • Online via WebEx.
  • Dial-in details will be shared 1 day prior to the event only with all of the registered participants.

Registration:

  • Please register via the link below latest by Monday12 December 2022:

>>> Click here to register <<<

 

  • Participation is free of charge and there is no limit to the number of participants from each organisation.

Materials:

We look forward to welcoming you at our event.

Kind regards,

- EIOPA Training & Events Team -

Новото божуле го няма , но наредба №53 вече е тук

3. Приема на първо гласуване проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 12.12.2022 г. включително. 

събота, 5 ноември 2022 г.

Нови колеги

!естито на успешно положилите изпита

 1. В изпълнение на чл. 12, ал. 2 от Наредба 31 от 02.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване, Комисията за финансов надзор оповестява резултатите от изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер, проведен през м. октомври 2022 г.

Справка за резултатите може да бъде направена на следния линк.
Комисията за финансов надзор уведомява лицата, които не са преминали успешно изпита, че имат възможност в срок 5 (пет) работни дни от обявяване на резултатите, т.е. до 08.11.2022 г. вкл., да отправят искане за запознаване с резултатите от проверката на писмената си работа, което се подава на delovodstvo@fsc.bg.