Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 13 ноември 2019 г.

ДВЕ < по-малко от ЕДНО или до кога ще ни правят на луди

Политици от всички партии не искат да обяснят как "пенсионната реформа" не работи и #КОЙ? спечели за последните 20 години.
"Две пенсии" са по-малко от една
Частните фондове не са създадени за това хората да получават по-високи пенсии, категорична е Ваня Григорова от КТ "Подкрепа"https://www.pariteni.bg/novini/pensionirane/dve-pensii-sa-po-malko-ot-edna-233100

събота, 5 октомври 2019 г.

Платежоспособност 2 - промяна

Обща информация: EIOPA наложи регламент 2019/981, изменящ Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, по-рано тази година. Значителна част от регламента вече е в сила, което означава, че те трябва да бъдат взети предвид при отчитането на 4 ноември. Изменения, които не са приложими за отчитането на Q3 за тази година, ще бъдат въведени заедно с актуализацията на таксономията 2.4.0 по-късно тази година. Подробна информация за регулаторните изменения се публикува на EUR-Lex.

петък, 20 септември 2019 г.

МСФО 17 да бъде отложена до 1 януари 2023 г.


The Actuary

В съвместно писмо форумът на финансовите директори и застрахователната Европа - които представляват 23 от най-големите застрахователи на континента и 95% от премиен доход - подчертават няколко нерешени МСФО 17 въпроса. На три предизвикателства около нивото на агрегиране, преход и представяне се отделя особен акцент поради високото потенциално въздействие върху оперативната сложност и разходите. Междувременно застрахователна Европа призова датата на прилагане на МСФО 17 да бъде отложена до 1 януари 2023 г. Това идва само няколко месеца след като СМСС (IASB ) публикува проект на експозиция, предлагащ едногодишно забавяне до януари 2022 г., заедно с шест други промени в счетоводния стандарт , „Ние приветстваме промените, предложени в проекта за експозиция, тъй като те представляват значително подобрение, но вярваме, че все още са необходими допълнителни промени“, се казва в писмото. „СМСС е избрал да не предлага изменения за няколко идентифицирани важни въпроса, а по други въпроси предлага по-малко ефективни изменения.“ По отношение на нивото на агрегиране писмото казва, че годишните кохорти не трябва да се използват за договори с променлива такса. и със значителна подялба. За представяне застрахователите посочват, че трябва да се направят промени, за да се премахне несъответствието между групово и самостоятелно отчитане, което се дължи единствено на честотата на отчитане. А за прехода писмото твърди, че критериите за модифицирания ретроспективен подход трябва да се основават на повече принципи. Споменават се редица допълнителни проблеми, като например предложеното определение на „пропорционален“ за презастраховане, което все още би създало „значителни“ счетоводни несъответствия. „Освен това ние установихме изменения, които въвеждат нежелани последици,“ се казва в писмото. „Оценяваме възможността да дадем принос за решаването на тези останали проблеми и ще се радваме да обсъдим допълнително тези въпроси с вас.“

EFRAG's Draft Comment Letter on the IASB's Exposure Draft Elj/aorq/a 'Amendments to If'Rx rz ' ("Exposure Draft")

https://www.theactuary.com/news/2019/09/european-insurers-call-for-further-ifrs-17-changes/?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_term=

четвъртък, 11 юли 2019 г.

EIOPA публикува становища по управлението на ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) публикува четири становища (https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-opinions ) за подпомагане на националните надзорни органи в прилагането на директивата IORP II:
  • Становище относно използването на документи за управление и оценка на риска в надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)
  • Становище относно практическото прилагане на общата рамка за оценка на риска и прозрачност за институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)
  • Становище относно надзора върху управлението на операционните рискове, пред които са изправени институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)
  • Становище относно надзора върху управлението на екологичните, социалните и управленските рискове, пред които са изправени институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)

 
The Opinion on the use of governance and risk assessment documents in the supervision of IORPs is available via this link. Templates on the own-risk assessment documents is available via this link.

The Opinion on the practical implementation of the common framework for risk assessment and transparency for IORPs is available via this link. Technical material relating to the common framework is available via this link.

The Opinion on the supervision of the management of operational risks faced by IORPs is available via this link.

The Opinion on the supervision of the management of environment, social and governance risks faced by IORPs is available via this link