Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 11 юли 2019 г.

EIOPA публикува становища по управлението на ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) публикува четири становища (https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-opinions ) за подпомагане на националните надзорни органи в прилагането на директивата IORP II:
 • Становище относно използването на документи за управление и оценка на риска в надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)
 • Становище относно практическото прилагане на общата рамка за оценка на риска и прозрачност за институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)
 • Становище относно надзора върху управлението на операционните рискове, пред които са изправени институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)
 • Становище относно надзора върху управлението на екологичните, социалните и управленските рискове, пред които са изправени институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)

 
The Opinion on the use of governance and risk assessment documents in the supervision of IORPs is available via this link. Templates on the own-risk assessment documents is available via this link.

The Opinion on the practical implementation of the common framework for risk assessment and transparency for IORPs is available via this link. Technical material relating to the common framework is available via this link.

The Opinion on the supervision of the management of operational risks faced by IORPs is available via this link.

The Opinion on the supervision of the management of environment, social and governance risks faced by IORPs is available via this link

неделя, 30 юни 2019 г.

IFRS 17, последно в прехода по прилагането на МСФО 17

С един поглед, коментар на PWC

На заседанието на IASB на 15 май 2019 г. Съветът/IASB разгледа някои допълнителни изменения на МСФО 17. Те са свързани с „въпроси, свързани със събирането на данни“, които са въпроси, възникнали след основните обсъждания на Съвета и които трябва да бъдат изяснени от Съвета на публична среща, като Съвета се съгласи:
 • да разшири обхвата на своето ориентировъчно решение от заседанието от януари 2019 г., свързано с амортизацията на договорната маржа на услугата за договори, които включват услуга за връщане на инвестициите. Съветът се съгласи да предложи такива услуги в определени ситуации да присъстват и при липсата на инвестиционен компонент;
 • да предложи две незначителни разяснения, свързани с оповестяването и представянето на приходите;
 • да запази сегашното описание в Основата за заключения, свързано с взаимоспомагателните структури; и;
 • до 90-дневен период на коментар за предстоящия проект за изменение на МСФО 17. Проектът за експозиция се очаква да бъде публикуван в края на юни 2019 г.

вторник, 21 май 2019 г.

Топ актюерски технологии - 2019

Изследване на SOA има за цел да разбере сегашното и планираното използване на различни видове технологии и инструменти и да подчертае онези технологии, които се очаква да растат най-бързо сред актюерите през 2019 г. Той също така изследва нарастващия набор от нови технологии и обсъжда перспективите на способностите на да ги приемат.
https://www.soa.org/resources/research-reports/2019/actuarial-innovation-technology/

Общество на актюерите (@SOActuaries) туитна в 5:00 сл.об. на вт, май 14, 2019: Дали сте в крак с най-новите технологии и инструменти за дачнни? SOA Top Actuarial Technologies 2019 - трябва да бъде обърнато специално внимание на визуализацията на данните, Python и без сървърната архитектура.

Ключови констатации:

 • • Видовете технологии, които актюерите очакват да разширят да използват най-много през следващата година включват визуализация на данни, предсказуемо моделиране, изчислителни облаци и съхранение, и инструменти за сътрудничество. 
 • • Визуализацията на данните е не само най-бързо развиващата се технология сред актюерите, но се използва и най-много актюери, отколкото другите технологии посочени в изследването. 
 • • Инструментите за прогнозно моделиране R и Python понастоящем се използват от най-много актюери в сравнение с всички други инструменти в проучване. Те също са сред най-бързо нарастващите в употребата им сред актюерите. 
 • • Очакваното увеличение в употребата високите технологии се очаква да дойде в по-голяма степен от актюери, които в момента използват тези инструменти, отколкото от тези, които планират да започнат да ги използват. 
 • • Въпреки че съществуват много фактори, които стимулират увеличеното използване на тези технологии, общата тема е как те могат да допринесат за повишаване на ефективността на актюерската работа. 
 • Има и много нови технологии, които актюерите очакват да навлязат в работата им и след 2019г. Някои актюери очакват да включат автоматизация на процесите, без сървърна архитектура и разширение в използването на приложения и библиотеки с отворен код. 
 • • Експерти, интервюирани като част от този проект, показват увереност, че актюерите са способни да усвояват и прилагат нови технологии, ако им се даде подходящ приоритет.


#SOActuaries