Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 2 юли 2021 г.

НОИ - калкулатор пенсии с/без УПФ

Чрез тази електронна услуга се изчисляват прогнозен индивидуален коефициент (ИК) и прогнозен размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст за лица, на които не е отпусната такава от държавното обществено осигуряване (ДОО). За целта се използва информацията за осигурителен стаж и доход, подавана след 31.12.1996 г. от осигурителите/самоосигуряващите се лица в Регистъра на осигурените лица (РОЛ), както и въведената от лицето - ползвател на електронната услуга информация за осигурителен стаж и осигурителен доход за периоди преди 01.01.1997 г.

Изчисляването на прогнозни стойности чрез услугата се извършва, при условие че в РОЛ за лицето са налични данни за минимум 36 месеца осигурителен стаж и доход след 1999 г.  


https://apps2.nssi.bg/PensionsCalc/


сряда, 23 юни 2021 г.

Промяна наредби пенсионно осигуряване

Регламентиране фазата на изплащане. 

Комисията за финансов надзор разгледа и прие на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 02.08.2006 г.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като срокът за представяне на бележки и предложения по проекта е 14-дневен срок от публикуването му до 29.06.2021 г. включително.

Комисията за финансов надзор разгледа и прие на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 63 от 8 ноември 2018 г.

четвъртък, 17 юни 2021 г.

Ликвидация ЗК Юроамерикан

 ПОКАНА ДО КРЕДИТОРИТЕ НА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЮРОАМЕРИКАН“ АД – В ЛИКВИДАЦИЯ

регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 124634117

 

Уважаеми кредитори на „Застрахователна компания Юроамерикан“ АД,

 

Гаранционният фонд, Булстат 121446665, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет.4, представлявано заедно от изпълнителните директори Максим Нанев Колев и Стефан Георгиев Стоилков, в качеството си на Ликвидатор на „Застрахователна компания Юроамерикан“ АД, съгласно Решение № 123-ОЗ от 11.03.2021г. на Комисията за финансов надзор за откриване на производство по принудителна ликвидация на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД – с отнет лиценз, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 124634117, на основание чл. 267 от Търговския закон отправя покана до кредиторите на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД-в ликвидация, да предявят вземанията си към дружеството в 6 (шест) месечен срок, който тече от обявяването на поканата в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

 

Вземанията се предявяват на адреса на Гаранционен фонд в гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев” № 2, на вниманието на ликвидатора чрез г-н Максим Колев и г-н Стефан Стоилков.