Търси насочено информация за актюерски новини

събота, 27 юни 2020 г.

Срокове справки и Актюерски доклад по КСО

Ситуацията около COVID-19 наложи промени и в актюерската дейност:


§ 8. (1) През 2020 г. сроковете по чл. 123, ал. 1, т. 5, чл. 123е, ал. 5, чл. 190, ал. 1 и 2 и чл. 252, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване се удължават до 30 септември 2020 г. 
Отговорният актюер изготвя и представя на управителния орган на пенсионноосигурителното дружество и на КФН актюерски доклад за предходната година, се удължават до 30 септември 2020 г.


§ 44. През 2020 г. срокът по чл. 126, ал. 1, т. 4 от Кодекса за застраховането се удължава до края на втория месец, следващ месеца, за който се отнасят.
"...........4. месечни отчети и справки - до края на месеца, следващ месеца, за който се отнасят."

вторник, 9 юни 2020 г.

актюерски еквивалент на пенсионните права за старост

Методиката е разработена в съответствие с чл. 4, ал. 6 от Наредбата за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз (Съюза), на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).https://www.nssi.bg/images/bg/legislation/methods/Methodology_Transfers_2019.pdf

сряда, 15 април 2020 г.

>50 % от капитала на свързано дружество

Участията, които надхвърлят 50 на сто от капитала на свързаното дружество.
В тази връзка, за осигуряване на съответствие с разпоредбата в чл. 28, ал. 2, т.5 от Наредба № 51 от 28.04.2016 г. на КФН, сумата на цялото участие в дъщерното дружество следва да бъде посочено в намаление на собствените средства на застрахователя, т.е. на редове № 24 и № 23 в Справка № ТО.10.Б.

Източник КФН