Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 2 юли 2021 г.

НОИ - калкулатор пенсии с/без УПФ

Чрез тази електронна услуга се изчисляват прогнозен индивидуален коефициент (ИК) и прогнозен размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст за лица, на които не е отпусната такава от държавното обществено осигуряване (ДОО). За целта се използва информацията за осигурителен стаж и доход, подавана след 31.12.1996 г. от осигурителите/самоосигуряващите се лица в Регистъра на осигурените лица (РОЛ), както и въведената от лицето - ползвател на електронната услуга информация за осигурителен стаж и осигурителен доход за периоди преди 01.01.1997 г.

Изчисляването на прогнозни стойности чрез услугата се извършва, при условие че в РОЛ за лицето са налични данни за минимум 36 месеца осигурителен стаж и доход след 1999 г.  


https://apps2.nssi.bg/PensionsCalc/


сряда, 23 юни 2021 г.

Промяна наредби пенсионно осигуряване

Регламентиране фазата на изплащане. 

Комисията за финансов надзор разгледа и прие на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 02.08.2006 г.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като срокът за представяне на бележки и предложения по проекта е 14-дневен срок от публикуването му до 29.06.2021 г. включително.

Комисията за финансов надзор разгледа и прие на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 63 от 8 ноември 2018 г.