Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 17 юни 2021 г.

Ликвидация ЗК Юроамерикан

 ПОКАНА ДО КРЕДИТОРИТЕ НА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЮРОАМЕРИКАН“ АД – В ЛИКВИДАЦИЯ

регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 124634117

 

Уважаеми кредитори на „Застрахователна компания Юроамерикан“ АД,

 

Гаранционният фонд, Булстат 121446665, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет.4, представлявано заедно от изпълнителните директори Максим Нанев Колев и Стефан Георгиев Стоилков, в качеството си на Ликвидатор на „Застрахователна компания Юроамерикан“ АД, съгласно Решение № 123-ОЗ от 11.03.2021г. на Комисията за финансов надзор за откриване на производство по принудителна ликвидация на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД – с отнет лиценз, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 124634117, на основание чл. 267 от Търговския закон отправя покана до кредиторите на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД-в ликвидация, да предявят вземанията си към дружеството в 6 (шест) месечен срок, който тече от обявяването на поканата в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

 

Вземанията се предявяват на адреса на Гаранционен фонд в гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев” № 2, на вниманието на ликвидатора чрез г-н Максим Колев и г-н Стефан Стоилков.

 

сряда, 16 юни 2021 г.

Какви пенсии ще се получават от УПФ

Наредба за техническите лихвени проценти по чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост след повторно проведена обществена консултация.

Няма и дума:
  1. за рисковия коефициент ("вратата в полето" с която може размера на пенсията да бъде намален по системата "кой");
  2. актуализация на пенсиите с реализирания резултат на фонда за отпускане на пенсии (от инвестиции, смъртност или друго); 
  3. гарантиран ли е първоначалния размер на отпуснатат пенсия (или е възможно при актуализиране размера на пенсията да бъде намален). 

сряда, 9 юни 2021 г.

PensionsEurope Annual Conference 2021

Слушам, а някак не виждам КСО и поднормативната уредба за регламентиране фазата на изплащане да да отразява това, което става в европа. Термина SOCIAL SUSTAINABILITY и принципите, които го характеризират трудно могат да бъдат открити в родната ни социална (и по конкретно пенсионна) система.

EventHub: PensionsEurope Annual Conference 2021 (swoogo.com)

четвъртък, 6 май 2021 г.

Act natural: как икономиката и загубата на биологично разнообразие могат да повлияят на актюерската работа

Актюерите са в добра позиция да се застъпват за разработването на ефективни политически рамки и методи за управление на риска от биологично разнообразие. Нашето централно разбиране за дългосрочните финансови рискове, ограниченията на моделите и необходимостта от балансиране на резултатите между различните групи от заинтересовани страни ще бъдат жизненоважни, за да ни помогнат да гарантираме, че биологичното разнообразие е по-добре защитено в бъдеще.

https://www.theactuary.com/2021/04/30/act-natural-how-link-between-economy-and-biodiversity-loos-can-impact-actuarial-work?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_term=