Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет Икономика. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Икономика. Показване на всички публикации

неделя, 11 март 2018 г.

посредничество и предлагане на застрахователни продукти

Еднодневен уъркшоп във връзка с промените в механизма на застрахователно посредничество и предлагане на застрахователни продукти - резултат от приемането на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/97 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти. Събитие от интерес за посредници и застрахователи.

четвъртък, 13 октомври 2016 г.

Таблици за смъртност

Информационна система ИНФОСТАТ на НСИ предоставя статистическа информация за демографското и социално-икономическото състояние и развитие на България. Потребителите имат възможност да създават таблици с данни по различни показатели, както и да ги визуализират графично. Системата позволява резултатите и техните метаданни да бъдат изтегляни в следните формати: xlsx, csv и pdf. 

Статистически данни с безплатен достъп- на потребителите се предоставя достъп до статистически данни и метаданни, включени вСписъка на стандартните статистически показатели, разпространявани от НСИ, по следните теми:

Бизнес статистика
Демографска и социална статистика
Макроикономическа статистика
Многоотраслова статистика
Околна среда и енергетика

Статистически данни с платен достъп- на потребителите се предоставя достъп до данни на по-ниски дезагрегационни нива след задължителна регистрация с електронен подпис, издаден от оторизирано юридическо лице в България.

Специфични заявки за статистически даннина потребителите се предоставя възможност да изпращат запитване в свободен текст за изготвяне на информация по зададени от тях специфични изисквания.

неделя, 17 юли 2016 г.

Облекчаване режима за малките и средни застрахователи


 

На 12 юли комисар Хил обяви, на конференция проведена в Брюксел, че Европейската комисия ще намали тежестта на Платежоспособност II върху малките и средни предприятия. Комисар Хил заяви, че представители на индустрията изразяват загриженост, че изискванията за докладване за малките застрахователи, с прости рискови профили, не са пропорционални и че малките застрахователи са задължени да имат договори с агенциите за кредитен рейтинг, което е прекалено скъпо. Той добави, че директивата Платежоспособност II трябва да се прилага по начин, който е пропорционален за малки и средни застрахователи. Европейската комисия ще поиска от ЕОЗППО за съвет как да се предприеме по-прост и по-малко обременителни подход.
Комисар Хил също обеща да въведе по-ниски капиталови разходи за инфраструктурни предприятия, като информира присъстващите, че Комисията ще търси съвет от ЕОЗППО, за да прецени дали частен капитал и дълг в частна инфраструктура може да се разглеждат като отделни класове активи.
Комисар Хил официално се оттегли на 15 юли и ще бъде заменен от латвиеца Валдис Домбровскис.

понеделник, 2 май 2016 г.

Частните фондове са притеснени

Интересна статия за това - Кой от какво се притеснява?, Кое от крачетата на трикракото столче (пенсионната система на РБ) иска да сме по-близо до земята?

Личното ми мнение, е че всичките крачета искат да ме сложат да седна на земята и по-скоро да съм "под земята". За момента го постигат защото се вижда как прословутият термин - "правата на осигурените лица" девалвира и загуби смисъла си.

Читатели се интересуват от 3 основни въпроса свързани със схемата ДЗПО в последно време:

  • „да се отказвам ли от частния фонд“?
  • „правителството иска ли да прилапа парите ми за втора пенсия“?
  • „дайте предложение какво да прави властта с фондовете“?Нещата се задълбочават още повече с факта, че ще бъде направена независима оценка на Активите на пенсионните фондове, от което може да последва рязко падане в
Стойност на един пенсионен дял.

петък, 22 април 2016 г.

Платежоспособност 2: "Епизод ЕДНО"

Изненадващо, много застрахователи смятат, че това първо отчитане по Платежоспособност 2 е просто "тримесечен" (= QRT 2015T4) отчет за края на 2015. Грешно предположение. Наистина, така нареченият "Първоначална Информация" или "Ден 1 отчет", изисквани от член 314 от ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/35 НА КОМИСИЯТА и описани подробно в член 5 (Образци за количествено отчитане на първоначалната информация за индивидуални предприятия) от Комисията за изпълнение на Регламент (ЕС) 2015/2450 от 2 декември 2015г. оказва много сериозно влияние върху оценката за представянето на застрахователите съгласно платежоспособност II! Регламентът е "тънка рамка от 1200 страници" с повече от 200 страници, отнасящи се до първоначалната информация.
Не е необходимо да се подчертава, че тази информация ще бъде първата по рода си в "реалния свят" - събирането на данни за националните регулаторни органи и ЕОЗППО! Очевидно регулаторите не би следвало да очакват 100% точност на данните, каквито са изричните изисквания за управление на данни и управление на качеството на данните, тъй като те са все още в процес на работа и подобряване за по-малките и средните застрахователи.

В обобщение: Първоначалната информация ("day1 reporting") е много повече от "2015T4 QRT" (тримесечен отчет за края на 2015) и трябва да се приема, като реалистичен входящ отчет към Ден 1, за да се избегне нестабилността в интерпретирането на принципите и да се спечели ценно време за изпълнение на сроковете за Solvency and Financial Condition Report и първият официален СОРП (Own Risk and Solvency Assessment).

Още по темата

сряда, 6 април 2016 г.

Регламент от 3'500 страници

От 1 януари 2016 г. новата европейска надзорна рамка, базирана на риска за застрахователите - Платежоспособност II - започна да се прилага. Габриел Бернардино, председател на ЕОЗППО , смята, че Платежоспособност II ще насърчи доброто управление и управлението на риска, както и подобряване на защитата на потребителите и че хармонизираното отчитане и оповестяване ще осигури на надзора ключова информация. Въпреки това, Платежоспособност II е огромна и сложна част от законодателството:

  • Директивата, изменена с Директива на Omnibus II, се състои от 329 членове и 7 приложения и над 160 страници.
  • Закона делегираните има 381 членове и 26 приложения и над 919 страници.
  • Има 15 комплекта технически стандарти за изпълнение от над 2000 страници.
  • ЕОЗППО издадени 688 индивидуални насоки, в общо над 436 страници.
  • Локалните регулатори все още не са издали пълният набор от документи в тази връзка, брой страници ???

И законодателното препятствие не свършва тук! На 1 декември миналата година, Европейският парламент взе решение да удължи срока за контрол, за Закона за Платежоспособност II Делегирани отвъд първоначалните 3 месеца, въпреки приемането им от страна на Европейската комисия, което означаваше, че не влиза в сила на 1 януари, както е планирано. На 29 януари Европейският парламент е изпратил писмо до комисар Hill с което подчертава опасенията на членовете на ЕП по отношение на процеса за калибриране на инфраструктурни активи. Тези опасения изглежда са били смекчени след разговори между комисаря Hill и председателя на ECON Roberto Gualtieri. След края на периода за възражения от страна на законодателите (март 2016 г.), Европейската комисия ще публикува нов набор от делегирани актове в Официален вестник (публикуван на 01.04.2016). След това ЕОЗППО ще постави началото на обществена консултация относно промените в насоките на ЕОЗППО и отчитане на пакетите, като резултат от новоприетите делегирани актове през април 2016 г. ЕОЗППО ще използват обществената консултация за поправка на грешки в пакета за отчитане. Окончателните текстове могат да бъдат готови до юни-юли 2016.

вторник, 16 февруари 2016 г.

Преглед на активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите в България: Последващи действия

6. Приема за сведение приетия от Управляващия комитет документ „Преглед на активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите в България: Последващи действия”. 

.......
Управляващият комитет (УК) ще одобри и ще внесе в Комисията за финансов надзор (КФН)предложение относно:
Застрахователен сектор:
• условията и критериите, въз основа на които резултатите на ПБ за застрахователния сектор ще стимулират действия по осъществяване на надзор, в т.ч. по отношение на капиталовата адекватност на застрахователните предприятия;
• очакваните срокове, в които предприятията трябва да постигнат съответствие с необходимите действия;
• проследяване на съответствието на предприятията с необходимите действия.
Сектор на пенсионните фондове:
 • условията и критериите, въз основа на които резултатите от прегледа за сектора на пенсионните фондове ще предизвикат прилагането на надзорни мерки;
• очакваните срокове, в които дружествата трябва да извършат необходимите действия;
• проследяването дали дружествата са предприели необходимите действия.
......


Документът може да намерите тук: http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/saobshteniya/

вторник, 2 февруари 2016 г.

Бъдещото на лични пенсионни продукти на европейския единен пазар

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA ) публикува днес документ за консултация относно неговите съвети, свързани с развитието на единния пазар на ЕС за лични пенсионни продукти (Pan-European Personal Pension Product (PEPP)).
Това обществено допитване ще даде вход, в по-широкия контекст на поканата за консултации на Комисията, как може да бъде доразвита PEPP и възможна рамка за целия Европейски съюз. Консултативният документ съдържа окончателното становище на EIOPA относно привлекателността и възможността за създаване на втора режим Общоевропейски лични пенсионни продукти (PEPP). Този съвет взема под внимание отзивите на заинтересованите страни, получени чрез общественото допитване, проведено през лятото на 2015.
Основната цел на съвета на EIOPA е по-нататъшно изграждане на регулаторна среда за публично-частни партньорства, за да допринесе за осигуряването на адекватност на бъдещите доходи от пенсии. Това се счита също, че е един от приоритетните мерки за Плана за "Capital Markets Union Action Plan", както наскоро бе потвърдено от Европейската комисия.
Периодът на консултации ще приключи на 26 април 2016 г.

Консултативният документ и шаблона за коментари може да видите тук.
EIOPA-CP-16-001 Consultation Paper on EIOPA’s advice on the development of an EU Single Market for personal pension products (PPP)
Start date: 01/02/2016 12:00
End date: 26/04/2016 18:00
Status: Open

понеделник, 14 декември 2015 г.

Устойчиво, отговорно и въздействащо инвестиране (SRI)

"Устойчиво, отговорно и въздействащо инвестиране (SRI) е инвестиционна дисциплина, която отчита критериите за екологичното, социалното и корпоративно управление (ESG) за генериране на дългосрочни конкурентни финансови резултати и положително социално въздействие."


Седем от най-големите пенсионни и застрахователни доставчици в Швейцария са обединили усилията си за създаване на сдружение за устойчиви и отговорни инвестиции.
The SVVK-Asir е основана, за да помогне на своите членове да изпълняват своите "доверителни" задължения включително критерии ESG в техните инвестиции.
В първата част на акронима са заиствани името на Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen, а втората от френската асоциация Suisse pour des investissements responsables.
Учредителните членове включват AHV фонд от първия стълб, публичния пенсионен фонд Publica, пенсионните фондове за кантона Цюрих BVK, пенсионната плана на телекомуникационната компания Swisscom (ComPlan), пенсионния фонд на пощенската услуга (PKPost), пенсионен фонд на федералните железници SBB (PKSBB) и фонд Suva за застраховка срещу злополука.
Повече от Investment&Pension Europe

понеделник, 12 октомври 2015 г.

Изменение на КСО

КФН, приема на първо четене проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД на КСО) и го публикува за обществено обсъждане в 14-дневен срок. Проектът на ЗИД на КСО, както и мотивите към него, можете да намерите тук.

вторник, 7 юли 2015 г.

EIOPA публикува Set 2 на техническите стандарти и насоки (ITS) по Платежоспособност II

EIOPA/ЕОЗППО  публикува втория набор от проекти на технически стандарти (ITS) и Насоки за Solvency II. Комплектът включва различни области от всички три стълба на Платежоспособност II (количествена основа; качествени изисквания; отчетност и разкриване на информация). ITS и Насоките бяха финализирани след обществената консултация по-рано тази година, по време на който ЕОЗППО получили над 4500 коментара.

С настоящата публикация ЕОЗППО взема още една стъпка към гарантиране на навременното изпълнение на Платежоспособност II.

Всички ITS и насоките, предоставени от ЕОЗППО в последните две години представляват солидна основа за прилагането на Платежоспособност II и ще насърчат последователно и сближаващо прилагане на новия режим, основан на риска. По-късно през юли 2015 г., ЕОЗППО ще пусне на XBRL таксономия основа на надзорната отчетност. Това ще позволи на предприятията да финализират подготовката им за докладване по силата на Платежоспособност II.

Габриел Бернардино, председател на ЕОЗППО, заяви: "Публикуването на тези стандарти и насоки е крайъгълен камък за Solvency II и за ЕОЗППО Кулминацията на дълъг и задълбочен процес на разработване и обществено обсъждане, за което искам да благодаря на всички заинтересовани страни, които са предоставили.. коментари и взеха участие по време на етапа на консултации, в частност членовете на Групата на участниците EIOPA на застрахователна и презастрахователна дейност. Техните коментари и предложения са допринесли за по-добре балансиран регулаторен пакет. "

На въпроси, свързани с прилагането на регламента, по-специално във връзка с насоките на ЕОЗППО за прилагане и използването на безрисковите лихвени нива, ще бъде отговорено чрез Q & A Tool на регламент. Мониторингът на сближаване прилагането на новата рамка за целия ЕС ще информира за бъдещите действия.

Документацията може да бъде разгледана на сайта на EIOPA е:

сряда, 1 юли 2015 г.

Сливане за 18 ... $

Застрахователен брокер Willis и консултантска Towers Watson подписаха споразумение за сливане на стойност $ 18 млрд за да се създаде огромна консултантска риск компания.
Акционерите Уилис ще притежават приблизително 50,1% и акционерите Towers Watson ще притежават останалата 49,9% от обединената компания, съгласно условията на цялата наличност по сделката.
Новата компания, да бъде назован Уилис Towers Watson, ще има около 39 000 служители и приходи от около $ 8 млрд годишно.
Тя ще предоставя широк набор от професионални услуги, обхващащ консултативен бизнес за  управление на риска, пенсии консултации и презастрахователно посредничество.
"Това е огромна комбинация от две силно съвместими компании с допълващи се стратегически приоритети, предлагани продукти и услуги, както и географии, които очакваме да доставят значителна стойност и за двете групи от акционери", заяви Джон Хейли, главен изпълнителен директор на Towers Watson.


понеделник, 29 юни 2015 г.

Има ли пета ключова функция?

Застрахователи прилагащи регламент Платежоспособност II (S2) активно въвеждат четирите ключови Функции
Функции в системата за управление (проект)
Чл. XX (1) В рамките на системата за управление застрахователят или презастрахователят създава:
1. функция по управление на риска;
2. функция, следяща за спазване на нормативните изисквания (функция за съответствие);
3. функция по вътрешен одит;
4. актюерска функция и
5. други функции, предвидени в този кодекс и такива в зависимост от преценката на управителните и контролните му органи.

Да вземем едно от изискванията за актюерска функция: "оценява достатъчността и качеството на данните, използвани при изчисляване на техническите резерви" (Art 47 1в) ... много предизвикателна роля за тази функция, тъй като данните се генерират, трансформират, преработват в почти всяка линия на бизнес (застрахователен продукт) и функционална структура в рамките застрахователна организация.

Гледайки на това изискване, може да се обмисли въвеждането на допълнителна ключова функция, особено след като големите застрахователи започнат да се реорганизират и създадат ролята на "директор администриране на данни", старши управленска роля, която да бъде както извън IT дирекцията, така и извън бизнеса дирекцията. Най-новите публикации за управление дори препоръчват директна връзка с изпълнителния директор.

Нека да помислим за пета ключова Функция: не би ли могла да бъде най-добрият отговор за да се отговори на изискванията на S2? Рискa свързан с обработката на данните е отделно направление риск, което добавя ново измерение към основните категории рискове (поемане, пазар, оперативен, стратегически ...) и трябва да се разглежда като важна добавка към основните рискове.

Източник: Hans Willert, Partner Magellan Consulting / Managing Partner & Founder at Bleu Azur Consulting, https://www.linkedin.com/pulse/20140717132601-1423636-the-fifth-key-function-in-solvency-ii-governance?trk=pulse_spock-articles


S2 - тежест, предизвикателство или шанс


"....Защо е застрахователната индустрия е по-малко печеливша от други? Защо тя все още е зад другите по отношение на ефективността и модернизацията? Вероятно, защото ние не винаги изчисляваме нашата реална цена на капитала и необходимите ресурси, както останалите отрасли на световните пазари трябваше да направя преди десетилетия."


четвъртък, 14 май 2015 г.

Палтежоспособност и за пенсионните фондове

EIOPA стартира пенсии стрес тест и Количествена оценка за платежоспособността на професионалните пенсионни фондове
Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) стартира първия си стрес-тест за институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) и количествена оценка на по-нататъшната работа на платежоспособност на ИППО.
Стрес-тестът ще направи оценка на устойчивостта на ИППО и техните пенсионни схеми на неблагоприятни пазарни сценарии и сценарий дълголетие. Изследването ще се провежда в седемнадесет европейски страни на ИППО, които обхващат най-малко 50% от националния пазар.

Подборът на ИППО, които ще участват изследванията ще бъде взето от националните надзорни органи. Стрес Тестът и количествената оценка ще се проведе успоредно като двете упражнения ще продължат до 10 август 2015.

Кликнете тук, за да видите уеб страницата на стрес тест на професионалните пенсионни фондове

Кликнете тук, за да видите уеб страницата на Количествена оценка за платежоспособността

вторник, 7 април 2015 г.

Приходите ли са проблемът на пенсионната система?

Преди дни дебатът за т.нар. пенсионна реформа отново се разгоря – този път след като МТСП в лицето на своя министър представи поредните предложения. Промените тепърва ще се обсъждат (в Националния съвет за тристранно сътрудничество), като целта е до края на април да се постигне съгласие по тях и да се придвижат поредните промени в Кодекса за социално осигуряване и други нормативни документи.

Прочетете повече на: http://ime.bg/bg/articles/prihodite-li-sa-problemyt-na-pensionnata-sistema-1/#.VSPmaDpfVRE.blogger#ixzz3XytLwPVW

понеделник, 23 март 2015 г.

Защо Google вече е в българия ?

По-рано този месец, най-лошо пазената тайна в застраховането бе окончателно потвърдена, когато Google официално стартира своят сайт за пазаруване на автомобилна застраховка, Google Compare. Дълго отричаната новина потвърждава гледната точка, която много хора от индустрията отдавна се опитват да избегнат: Ако застрахователната индустрия не се развива и не започне да използва подходящи данни, които да са движещи за защита на техния бизнес, новите участници ще се включат и преобразят начина, по който индустрията взаимодейства със своите клиенти.
Повече от VALEN Analytics