Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет IBNR. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет IBNR. Показване на всички публикации

четвъртък, 12 януари 2023 г.

Библиотека за R

 

ChainLadder 0.2.17

Repository: mages/ChainLadder · Tag: 0.2.17 · Commit: 62fcfb9 · Released by: mages

 • New seed argument for BootChainLadder to set an optional seed for the random generator

This release has 2 assets:

 • Source code (zip)
 • Source code (tar.gz)

Visit the release page to download them.


You are receiving this because you are watching this repository.
View it on GitHub or unsubscribe from all notifications for this repository.

понеделник, 18 януари 2021 г.

понеделник, 4 април 2016 г.

Щети и видове резерви общото застраховане

Понятия, свързани с разпоредби за уреждане на претенции, т.е. всички вземания, възникнали на или преди датата на оценката
• изплатените претенции - плащанията на обезщетения вече са направени.
• докладвани/рапортувани/, но не са уредени (RBNS) - претенции във връзка с искове по събития, които са се случили и са докладвани на застрахователя, но все още не са уредени. Те биха могли да представляват оценки от ликвидатор на искове, експертни оценки, основани на факторни подходи. Основното е, спазване на последователност с течение на времето, и не включва IBNR
• Pure IBNER - възникнали, но не достатъчно, рапортувани/изяснени, събития са се случили и застрахователя е информиран, но сумите заделени за тях може да се наложи да бъдат коригирани, като размера може да бъде положителен или отрицателен.
• Pure IBNR - възникнали, но не рапортувани/уведомен", събития са се случили, но застрахователят все още не е информиран за всички претенции.
• IBNR - термин, който обикновено се използва за описване на сумата на компонентите IBNER и IBNR за целия портфейл от щети; т.е. този брой представлява разликата между общата/крайната сума на всички щети и възникналите до момента претенции за които застрахователя е уведомен или са възникнали, но не е уведомен или с други думи всички щети, които вече са се случили.

Резерв за предстоящи плащания по смисъла на член 77 на Платежоспособност II наричан също разпоредби за уреждане на претенции се отнася до сумите, които застрахователите резервират/задържат за събития, които вече са настъпили независимо от това дали плащанията, произтичащи от тези събития са докладвани или не. Ще включва и преките разходи, които могат да бъдат причислени към индивидуални искове.

• Възникнали

 • платено + RBNS, т.е. вземания, които са били докладвани на застрахователя.

• Всички щети

 • платено + RBNS + IBNR, т.е. крайните суми, които застрахователят ще трябва да плати.

Преглед за взаимодействията между различните "концепции" могат да бъдат намерени в следната таблица:

сряда, 16 март 2016 г.

Проект наредба платежоспособност

Наредба № …от ………… г. за собствените средства и за изискванията за платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и групите застрахователи и презастрахователи

http://www.fsc.bg/d.php?id=16967 

сряда, 23 април 2014 г.

Гражданска отговорност <=> сертификат "Зелена карта"

КФН още веднъж подчертава, че пътуването на моторно превозно средство с българска регистрация на територията на държава, чието национално бюро е страна по Многостранното споразумение, не изисква задължително носене на сертификат „Зелена карта”.

 • системните проверки за съществуване на българска задължителна застраховка „Гражданска отговорност” в другите държави от ЕС са забранени;
 • по силата на Вътрешните правила на Съвета на бюрата се презумира застрахователно покритие в изброените държави, въз основа на валидната българска регистрационна табела.


 • Пълният текст на Указанията по прилагане на чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането се намира на страницата на КФН, Рубрика „Административни документи”, Указания, Застрахователен пазар.

  сряда, 26 март 2014 г.

  Промяна в методиката за съставяне на "триъгълна" статистика

  Относно: Представяне на информация за предявените и за изплатените претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите към 31.12.2013 г. и към 31.03.2014 г.

  След повече от 10 години работа, най-накрая с писмо Изх. № РГ-10-00-12/ 25.03.2014 г. КФН прекрати погрешно възприетата практика за съставяне на справките за изчисляване на IBNR (резерв възникнали но не предявени щети).

  Със сигурност вече няма да се налага на актюерите да обясняват на дълго и на широко на одитори и чужди актюери уникалната методика и особености при съставянето на справките за развитие на платени и предявени щети.

  !!! Най-важното е, че вече съвсем лесно ще може да се наблюдава "стабилността" на справката по отношение на предходни отчетни периоди, или както се учи по "дебелите книги"  - за надеждността на събираната информация се съди по това до колко се променят данните преди последният диагонал - в случай на "мърдане" следва извод че се манипулира размера на висящите щети със задна дата (за съжаление доста популярна практика по нашите географски ширини или кризисни времена). 

  петък, 1 ноември 2013 г.

  Насоки за подготовката за Solvency II

  Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО/EIOPA), издадени насоки за подготовката за Solvency II, на всички официални езици на Европейския съюз.

  За да се осигури последователно и ефективно прилагане на неговите насоки в рамките на единния пазар, ЕОЗППО установява инструмент за въпроси и отговори (Q & A) .

  The Q & A инструмент може да се използва от всички страни, включително финансови институции, надзорните органи и други заинтересовани лица за подаване на въпроси във връзка с насоките, които са били публикувани от ЕОЗППО.

  Отговорите обикновено следва да се предоставя в рамките на 6 седмици, но може да отнеме по-дълго, като в този случай ЕОЗППО ще се свърже с заявителите да съобщи за това. Въпроси могат да бъдат задавани и ще бъде даден отговор на всички официални езици на ЕС.
  Кликнете тук, за да получите достъп до Q & A инструмент.

  This newsletter was sent to you by:
  EIOPA | WesthafenTower | Westhafenplatz 1 | 60327 Frankfurt | Germany
  Phone: +49 69 951119-20 | Fax: +49 69 951119-19 | info{at}eiopa.europa.eu | https://eiopa.europa.eu

  петък, 7 декември 2012 г.

  ИБНР методи - Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo

  Тази методика е нова, не е популярна в практиката и не се използва от застрахователните компании. Може би твърде рано да се твърди, че ще замести известния метод верижно стълбов метод, защото се нуждае от голям брой симулативни повторения, което прави тълкуване на резултатите по-сложно. Второто ограничение на метода е, че се основава на Поасонов модел с по-широко разсейване, което не винаги е най-добрият модел съвпадащ с данните. Независимо от това, ранните резултати изглеждат обещаващи, в момент, когато оценката на техническите резерви е от голямо стратегическо значение за застрахователите.
     Bootstrap  Chain Ladder / Mack
     Results obtained with RJMCMC
   Results Comparison
   Results  Comparison
   Reserves average
   1,465,475  1,458,835  0.46%  1,463,057  0.17%
   Reserves standard deviation  45,682  60,063  -23.94%  54,878  -16.76%


   
  Повече за Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo transform claims reserves в статията  Could Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo transform claims reserves valuation?