Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет Гаранционен фонд. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Гаранционен фонд. Показване на всички публикации

понеделник, 23 юли 2018 г.

Гражданска отговорност

Комисията за финансов надзор публикува резюме на Анализ на пазара на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в България

В основата на анализа е прогнозиране на очакваната крайна загуба, като за целта са изплзвани методи:
  • развити (прогнозирани) чрез стандартен верижно-стълбов метод 
  • Cape Cod 

В материала не става ясно дали е направен анализ за приложимостта на тези методи за прогнозиране на очакваната крайна загуба. Използваните методи са лесно приложими, но по своята същност (техники от средата на миналия век) и при определени условия (динамика на пазара) могат да предоставят неадекватни резултати.

Метода на верижната стълба е точен само когато в бъдеще може да се приеме, че моделите на развитие на загубите продължават и в бъдеще. Когато има промени в операциите на застрахователя, като промяна в сроковете за уреждане на претенции, промени в персонала по исковете или промени в практиките за резервиране на претенциите, методът на верижна стълба няма да доведе до точна оценка без корекции - виж

Методът на верижната стълба също е много отзивчив към промените в опита и в резултат на това може да е неподходящ за много нестабилните линии бизнес - виж.

Липсата на системично следване на актюерски контролен цикъл, и най-вече анализа на достоверността на резултатите, е съществен недостатък в предоставения анализ на застраховка ГО и предизвиква съмнения отностно надеждността и тежеста на направените изводи.

вторник, 5 юни 2018 г.

Европейската комисия предлага реформи в автомобилното застраховане


Европейската комисия предложи редица мерки за укрепване на правилата в Европейския съюз за автомобилното застраховане, включително за гарантиране, че жертвите на произшествия ще получат пълна компенсация дори когато застрахователят е в несъстоятелност.

Преработените правила също така се стремят да гарантират, че лицата, които имат предишна искова молба в друга държава-членка на ЕС, се третират еднакво с местните застраховани лица и потенциално се възползват от по-добри застрахователни условия.


https://www.insurancejournal.com/news/international/2018/06/01/490824.htm

четвъртък, 29 октомври 2015 г.

Проект наредба задължително застраховане

КФН решение

2. Приема на първо четене проект на Наредба за допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства и го публикува за обществено обсъждане в 15-дневен срок. Проектът на Наредба за допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г., както и мотивите към нея, можете да намерите тук.

понеделник, 13 юли 2015 г.

Изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Основен акцент в предлаганите промени в КСО е въвеждането на многофондова система в допълнителното пенсионно осигуряване, "свързаност", изплащането, Фонд за гарантиране, укрепване на корпоративното управление и др.
Проектът на закона и мотивите към него са публикувани в раздел „Нормативна уредба”, подраздел „Обществени консултации”:
Срокът за обществено обсъждане на проекта на ЗИД на КСО и получаване на становища от заинтересованите лица е до 09.08.2015 г.

вторник, 8 юли 2014 г.

Свободен застрахователен пазар

Една от характеристиките на свободните пазари е до колко свободно можеш да започнеш да участваш в този пазар. От гледна точка на купуващите застраховка Гражданска отговорност, свързана с притежанието на МПС пазара е повече от свободен, той е направо задължителен. От гледна точка на предлагащите/продавачите, пазара е под особен режим, като този режим изисква одобрението на КФН - процес на лицензиране. Едно от изискванията е ".... представя и документ за банкова гаранция в съответствие с устава на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи"

Устава изисква
Чл. 41а. /1/ Новите членове на Бюрото извършват встъпителна вноска в Гаранционния фонд на Бюрото, в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева за всеки цял месец изминал след 31.03.2002 година.
Задавам си въпроса, ако Софийска Адвокатска Колегия приеме точка в правилата си за работа, че всички нови членове се задължават да платят членски внос от създаването на колегията - 11.Х.1897 година дали на някой ще му направи впечатление.

Ако днес решите да участвате, като продавач ще е необходимо да внесете над 360'000 хиляди лева за да станете член на Националното Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи (НББАЗ), като този размер вече надхвърля 5% от изискваният минимален гаранционен капитал на застрахователните дружества.

Като се има в предвид, че всички разходи се калкулират в премията, купувача задължително ще си плати. Същевременно се споразумяват за "гражданският интерес"Споразумението цели да повиши ефективността при взаимодействието между КФН, МВР ,  ръководителите на Гаранционния фонд (ГФ), Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ)изцяло в полза на гражданите. 

Как би следвало да се интерпретира Economic equilibrium на застрахователният пазар в България.