Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет Гражданска отговорност. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Гражданска отговорност. Показване на всички публикации

четвъртък, 2 април 2020 г.

ПАНДЕМИЯ

Какви може да са резултатите от пандемия за застрахователя?

Ограничено  използваме автомобили.
"Пандемията" масово е изключено събитие по всички полици (с много малки изключения).
Смъртността при "високите" кохорти нараства.понеделник, 23 юли 2018 г.

Гражданска отговорност

Комисията за финансов надзор публикува резюме на Анализ на пазара на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в България

В основата на анализа е прогнозиране на очакваната крайна загуба, като за целта са изплзвани методи:
 • развити (прогнозирани) чрез стандартен верижно-стълбов метод 
 • Cape Cod 

В материала не става ясно дали е направен анализ за приложимостта на тези методи за прогнозиране на очакваната крайна загуба. Използваните методи са лесно приложими, но по своята същност (техники от средата на миналия век) и при определени условия (динамика на пазара) могат да предоставят неадекватни резултати.

Метода на верижната стълба е точен само когато в бъдеще може да се приеме, че моделите на развитие на загубите продължават и в бъдеще. Когато има промени в операциите на застрахователя, като промяна в сроковете за уреждане на претенции, промени в персонала по исковете или промени в практиките за резервиране на претенциите, методът на верижна стълба няма да доведе до точна оценка без корекции - виж

Методът на верижната стълба също е много отзивчив към промените в опита и в резултат на това може да е неподходящ за много нестабилните линии бизнес - виж.

Липсата на системично следване на актюерски контролен цикъл, и най-вече анализа на достоверността на резултатите, е съществен недостатък в предоставения анализ на застраховка ГО и предизвиква съмнения отностно надеждността и тежеста на направените изводи.

вторник, 5 юни 2018 г.

Европейската комисия предлага реформи в автомобилното застраховане


Европейската комисия предложи редица мерки за укрепване на правилата в Европейския съюз за автомобилното застраховане, включително за гарантиране, че жертвите на произшествия ще получат пълна компенсация дори когато застрахователят е в несъстоятелност.

Преработените правила също така се стремят да гарантират, че лицата, които имат предишна искова молба в друга държава-членка на ЕС, се третират еднакво с местните застраховани лица и потенциално се възползват от по-добри застрахователни условия.


https://www.insurancejournal.com/news/international/2018/06/01/490824.htm

четвъртък, 29 октомври 2015 г.

Проект наредба задължително застраховане

КФН решение

2. Приема на първо четене проект на Наредба за допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства и го публикува за обществено обсъждане в 15-дневен срок. Проектът на Наредба за допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г., както и мотивите към нея, можете да намерите тук.

петък, 25 септември 2015 г.

Гражданска отговорност и застрахователен интерес - "Кое е първо яйцето или кокошката?"

"Вписването на неверни данни относно собственика и/или обичайния водач или държателя на моторното превозно средство може да се третира от гледна точка на уредбата на неточното обявяване на обстоятелства, които са от съществено значение за риска."

Открива производство по приемане на Указания относно тълкуването на понятието „застрахователен интерес” при задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и за възможността за едностранно анулиране на застрахователни полици от страна на застрахователя. Определя седемдневен срок за изразяване на становище по документа. Указанията относно тълкуването на понятието „застрахователен интерес” при задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и за възможността за едностранно анулиране на застрахователни полици от страна на застрахователя можете да намерите тук: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Ukazaniq_zastrahovatelen-interes.pdf


Липсата на застрахователен интерес към момента на сключване на застрахователния договор е основание за неговата нищожност.
Нищожността е несъвместима с правни действия като „анулиране” или „прекратяване”, тъй като те предполагат съществуването на едно правоотношение, каквото при нищожността изначално няма.
Анулиране на застрахователен договор не се урежда от закона в Република България и не е допустимо.
В случай на спор основанието за нищожност подлежи на доказване в исков процес по реда на отрицателен установителен иск или чрез възражение за нищожност. 
Правото на собственост върху моторното превозно средство очертава една от хипотезите на наличие на застрахователен интерес за сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, но не ги изчерпва. 
Страна по договора за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е застраховащият (лицето, което сключва застрахователния договор), който може да бъде самият собственик, може да действа от името на собственика, за своя или негова сметка, или може да действа от свое собствено име, но в интерес на собственика. 
Застрахователят има право да изследва въпроса за това, кой притежава правото на собственост върху моторното превозно средство, във връзка с което се сключва задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.
Когато прецени да изследва въпроса за това, кой притежава правото на собственост върху моторното превозно средство, застрахователят следва да постави писмено въпроси на основание чл. 188, ал. 2 от КЗ. В този случай застраховащият е длъжен да отговори добросъвестно, точно и изчерпателно, като при неточно обявяване или премълчаване застрахователят има право да приложи последствията по чл. 6, ал. 3 от Наредба № 49, а именно да увеличи премията по застраховката.
Когато застрахователят е преценил да не изследва въпроса за това, кой притежава правото на собственост върху моторното превозно средство, той не може да противопоставя по никакъв начин неточно обявяване на обстоятелства във връзка със собствеността на застраховащия или на други потребители. 

понеделник, 23 март 2015 г.

Защо Google вече е в българия ?

По-рано този месец, най-лошо пазената тайна в застраховането бе окончателно потвърдена, когато Google официално стартира своят сайт за пазаруване на автомобилна застраховка, Google Compare. Дълго отричаната новина потвърждава гледната точка, която много хора от индустрията отдавна се опитват да избегнат: Ако застрахователната индустрия не се развива и не започне да използва подходящи данни, които да са движещи за защита на техния бизнес, новите участници ще се включат и преобразят начина, по който индустрията взаимодейства със своите клиенти.
Повече от VALEN Analytics

четвъртък, 31 юли 2014 г.

Влиянието на телематиката върху управлението на щетимостта в застраховането


 http://www.theactuary.com/EasySiteWeb/GatewayLink.aspx?alId=417602

Paul Stacy and David Neave, TheActuary - may 2014, p24

Живеейки в един персонализиран свят. Все по-често се обръщат към нас с предложения базирани на нашите предишни покупки, посещения на страни/хотели, платени данъци или прегледи в интернет. Сега, благодарение на появата на телематиката, застрахователния сектор се очертава да бъде в състояние да предложи на потребителите персонализирано отношение/политики, основани на реалното им поведение на пътя, а не с въпросници описващи стар опит/поведение. Това е така, защото застрахователите ще бъдат в състояние да определят съотношението на крайната загуба на един риск - революционен двигател за ценообразуване.
Традиционно, без реални данни за поведението на автомобила, застрахователите ще разчитат на информация като възраст на водача, брой години "опит, местоположение и история на претенциите, за да се направи преценка за вероятността от бъдещи искове, които може да се очакват, и след това да определи съответна цена на премия. Това обикновено би довело до определяне на премията с твърде високи или твърде ниски цени, което потенциално води до лошо съотношение м/у качество и пари или високи до висока загуба (квота на щетимост). Въпреки това, близкият опит ни дава представа за индивидуалния стил на шофиране, базиран върху набор от параметри за предсказване на шофиране, което може да подобри драстично квотите на щетимост. Параметрите носещи най-добра информация за поведението на шофиране включват - проверен пробег и престои, по кое време на деня и нощта се шофира,  броя на инцидентите осъществени при превишена скорост, плавността на шофиране (резки ускорявания/спирания), честотата на пътуванията на къси разстояния и др.
Таблицата по-долу показва, че на пътища с ограничение на скоростта 40mph съществува 11,6 пъти по-голяма вероятност да настъпи произшествие в сравнение с пътищата с ограничени 70mph (магистрали).

Като претеглена комбинация от четири или повече параметри на шофиране, е възможно да се изработи персонализиран/индивидуален профил на шофиране за всеки индивид, който има устройство (телематика) в автомобила си. След като застрахователя разполага с тези резултати, е възможно да бъде определена и очакваният риск/цена/загуба.

Чрез използване на най-новата смартфон технология, ние сме достигнали точката, в която точен резултат може да бъде определен, след по-малко от 200 мили шофиране. Това означава, че застрахователите могат да определят очкваната крайна загуба на отделните рискове/шофьор, в рамките на седмици, а не години от издаването на полица. Традиционно е необходимо да настъпи един инцидент, преди да може да се изчисли коефициент на загуба, и претенции и рискове трябва да бъдат обобщавани, за да се гарантира стабилност на резултатите. Използването на телетични данни позволява да погледнем в много по-подробно и по-бързо при представянето на отделни полици или портфейл (от брокер) или промени на ценовата политика. 
Чрез използването на мобилни приложения,  ще се започне приемането на телематика на масовия пазар през следващите 12 месеца - една истинска революция както за потребителите, така и за застрахователите.Още по темата
Телематичното застраховане може да развенчае мита за пернишкия голф

вторник, 8 юли 2014 г.

Свободен застрахователен пазар

Една от характеристиките на свободните пазари е до колко свободно можеш да започнеш да участваш в този пазар. От гледна точка на купуващите застраховка Гражданска отговорност, свързана с притежанието на МПС пазара е повече от свободен, той е направо задължителен. От гледна точка на предлагащите/продавачите, пазара е под особен режим, като този режим изисква одобрението на КФН - процес на лицензиране. Едно от изискванията е ".... представя и документ за банкова гаранция в съответствие с устава на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи"

Устава изисква
Чл. 41а. /1/ Новите членове на Бюрото извършват встъпителна вноска в Гаранционния фонд на Бюрото, в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева за всеки цял месец изминал след 31.03.2002 година.
Задавам си въпроса, ако Софийска Адвокатска Колегия приеме точка в правилата си за работа, че всички нови членове се задължават да платят членски внос от създаването на колегията - 11.Х.1897 година дали на някой ще му направи впечатление.

Ако днес решите да участвате, като продавач ще е необходимо да внесете над 360'000 хиляди лева за да станете член на Националното Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи (НББАЗ), като този размер вече надхвърля 5% от изискваният минимален гаранционен капитал на застрахователните дружества.

Като се има в предвид, че всички разходи се калкулират в премията, купувача задължително ще си плати. Същевременно се споразумяват за "гражданският интерес"Споразумението цели да повиши ефективността при взаимодействието между КФН, МВР ,  ръководителите на Гаранционния фонд (ГФ), Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ)изцяло в полза на гражданите. 

Как би следвало да се интерпретира Economic equilibrium на застрахователният пазар в България.
сряда, 30 април 2014 г.

Идва ли времето на бонус/малус система

В медийното пространство непрекъснато се натрапва идеята, че цената на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е НИСКА, резервите по застраховката са ПОДЦЕНЕНИ, застрахователните компании са на ЗАГУБА.
Същевременно тази застраховка носи над 70% от премийният приход, а колко от печалбите за последните години и дали тези печалби са за сметка на подценяване на резервите (надуване на "балона") или пък са реалистични?@!?

В тези условия потребителя може да си зададе въпроса:
"Цената на ГО ниска или висока е за мен?" Отговора почти винаги е - Цената е НЕОПРАВДАНО висока. И веднага се търси компания, която предложи най-ниска цена защото аз (ПОТРЕБИТЕЛЯ, който плаща премията) не съм директен ползвател на обезщетенията и качеството (размер на обезщетение, срок за изплащане, съдебни дела, бавене/мотане, разсрочване и други трикове) НЕ ме интересуват.

Какво ще се случи в главата на потребителя, ако в момента на сключване/подновяване на застраховка му кажат че цената е с 10-100% (50-300 лева) по -висока защото през последната година има виновно ПТП, а за последните пет години има общо три причинени ПТПта. !@?

Не се притеснявай ПОТРЕБИТЕЛЮ, няма как да стане за момента защото информацията от Гаранционен фонд е по номер на автомобила (ДКН№) и можеш да продължиш да твърдиш, че цената на застраховка гражданска отговорност е ВИСОКА защото егнтоТИ плащаш.
сряда, 23 април 2014 г.

Гражданска отговорност <=> сертификат "Зелена карта"

КФН още веднъж подчертава, че пътуването на моторно превозно средство с българска регистрация на територията на държава, чието национално бюро е страна по Многостранното споразумение, не изисква задължително носене на сертификат „Зелена карта”.

 • системните проверки за съществуване на българска задължителна застраховка „Гражданска отговорност” в другите държави от ЕС са забранени;
 • по силата на Вътрешните правила на Съвета на бюрата се презумира застрахователно покритие в изброените държави, въз основа на валидната българска регистрационна табела.


 • Пълният текст на Указанията по прилагане на чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането се намира на страницата на КФН, Рубрика „Административни документи”, Указания, Застрахователен пазар.

  сряда, 26 март 2014 г.

  Промяна в методиката за съставяне на "триъгълна" статистика

  Относно: Представяне на информация за предявените и за изплатените претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите към 31.12.2013 г. и към 31.03.2014 г.

  След повече от 10 години работа, най-накрая с писмо Изх. № РГ-10-00-12/ 25.03.2014 г. КФН прекрати погрешно възприетата практика за съставяне на справките за изчисляване на IBNR (резерв възникнали но не предявени щети).

  Със сигурност вече няма да се налага на актюерите да обясняват на дълго и на широко на одитори и чужди актюери уникалната методика и особености при съставянето на справките за развитие на платени и предявени щети.

  !!! Най-важното е, че вече съвсем лесно ще може да се наблюдава "стабилността" на справката по отношение на предходни отчетни периоди, или както се учи по "дебелите книги"  - за надеждността на събираната информация се съди по това до колко се променят данните преди последният диагонал - в случай на "мърдане" следва извод че се манипулира размера на висящите щети със задна дата (за съжаление доста популярна практика по нашите географски ширини или кризисни времена). 

  вторник, 29 октомври 2013 г.

  Гражданска отговорност - кампания 2013

  Практиката до момента показва силна кампанииност при сключване на застраховка гражданска отговорност на автомобилистите.
  Използвайки данните от google за броя на търсенията може да се направи извод, че силата на кампаниите е все по слабо изразена. Причините ?

  четвъртък, 24 октомври 2013 г.

  Гражданска отговорност

  До момента аз лично си купувах за територията на РБългария и се возех в Европейският съюз.
  КФН
  7. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 8.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.   
  Измененията се налагат поради констатацията на трайна практика при застрахователите за издаване на полици по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, като потребителите погрешно се информират че застраховката има покритие само за територията на страната. Това обикновено става, като в полицата се включват въпроси относно територията, на която МПС ще бъде управлявано. Когато потребителят посочи само територията на Република България, той получава определена отстъпка и у него бива създавано впечатлението, че застраховката няма покритие извън страната без задължителното издаване на допълнителен сертификат „Зелена карта”. Това е в пряко противоречие с чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането и с европейските директиви по автомобилно застраховане, които предвиждат, че срещу единна премия договорът за споменатата задължителна застраховка би следвало да осигурява покритие за цялата територия на Европейския съюз и на другите държави, чиито национални бюра са страна по Многостранното споразумение.
  За преодоляването на тази практика в изменението на наредбата се предлага създаването на разпоредба, която предвижда включването на изричен реквизит в застрахователната полица, който ясно определя времевите и пространствените рамки на застрахователното покритие в съответствие с изискванията на закона. А имено, че задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите осигурява покритие за цялата територия на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, както и за територията на всички други държави, които са страни по многостранното споразумение (а те са Андора, Сърбия и Швейцария) на основата на една премия. Също така, че покритието изтича в края на последния ден от срока на договорите (23 часа 59 мин. и 59 сек.). , а не в календарния час на последния ден, който съответства на календарния час на сключването на застраховката.
  С наредбата се цели отстраняване на негативни практики, установени
  при прилагането на Наредба № 24 от 2006 г., както и създаване на условия за по-
  добрата защита на интересите на потребителите.
  Предстои обнародване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 в „Държавен вестник”.

  четвъртък, 15 ноември 2012 г.

  Цената трябва да се базира на актюерски изчисления

  14 Ноември 2012 г.,zastrahovatel.com
  Румен Янчев Цената на Гражданска отговорност трябва да се базира на актюерски изчисления


  Бих допълнил само, че следва всички застрахователни продукти да бъдат в следствие на актюерски изчисления. В тази връзка качеството и обема на информацията е от генерално значение. Измерването на честота на събитията като ПРОЦЕНТ , а размера на щетата в "..диапазона около 1000 лв..." за цялата застраховка е некоректно. С навлизането на съвременните информационни технологии (компютри и статистически софтуер), метода за тарифиране на база средни величини е все повече неприложим в съвременната реалност.
  Много фактори оказват влияние върху РИСКА и прилагането на техники за многофакторен анализ е задължително. 

  сряда, 1 юни 2011 г.

  Елктронна полица Гражданска отговорност

  Електронната система ще бъде отворена на 1 юни, но компаниите могат да стартират в различен ден електронното издаване на полици.
  От 18 юли 2011 г. всички, които предлагат полици по „Гражданска отговорност”, ще трябва да имат готовност да ги издават само чрез системата.
  Днес представители на Комисията за финансов надзор, Министерството на вътрешните работи, Гаранционния фонд и Асоциацията на българските застрахователи ще дадат още информация по старта на новата система.

  сряда, 11 май 2011 г.

  Електронна полица гражданска отговорност

  Проект за изменение на Кодекса за застраховане поставя условията за въвеждането на единен електронен регистър на полиците гражданска отговорност на автомобилистите.

  Проект на изменения в Кодекс за Застраховане

  четвъртък, 14 април 2011 г.

  Тарифи, прозрачност и конкуренция на пазара на Гражданска отговорност

  "Булстрад": КФН да не разгласява цените по "Гражданска отговорност"
  14.03.2011

  "Солени наказания отнасят застрахователите заради "Гражданска отговорност""
  16.07.2008


  Според мен, искането на хората от Булстрад, а може би и на всички продавачи на Гражданска отговорност, е цената да бъде тайна, като размера да се определя на база "актюерски методи" гласувани тайно в Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ).
  А най-чистия вариант е може би направо да се дава, като концесия (Концесията е право на експлоатация върху обект от обществен интерес).

  вторник, 5 април 2011 г.

  Системата "бонус-малус"

  "бонус-малус" системата ще бъде въведена в Сърбия през септември 2011.


  У нас все още текат обсъждания какво и как да бъде включено, като база (отнети контролни точки, регистрирани ПТП с виновно участие на автомобила/водача и т.н. )) за определяне на рисковите класове на водачите (или може би собствениците).

  четвъртък, 17 февруари 2011 г.

  Щети по ГО в Румъния

  Наблюдавам повишение на щетите по ГО за края на 2010 и текущо 2011 (януари), по събития на автомобили с българска регистрация, настъпили в Румъния. Статистически погледнато, има признаци на застрахователна измама, но юридически е трудно доказуемо, особено поради факта, че щетата е предявена през бюро "Зелена карта". Обикновено средната предявена/изплатена щета чрез бюрата зелена карта е доста по-голяма от средната щета по събития в БГ, за "старите" европейски държави съм съгласен, но за Румъния????  Има случай дори за ПТП м/у застраховани в същата компания, а единия участник е с второ ПТП в рамките на 2 месеца. Проблема е че не е единичен случай.  
  Има ли някой наблюдения за подобна тенденция и в други портфейли по Гражданска отговорност?

  понеделник, 22 ноември 2010 г.

  Бонус / Малус може би ще бъде въведена

  На свое заседание от 18 ноември 2010 г. КФН взе следното решение:
  1. Одобрен е проект на бюджет на Гаранционния фонд за 2011 г. съгласно чл. 290, ал. 8 от Кодекса за застраховането. Предстои да бъде разгледан и от съвета на фонда .
  2. Одобрен е проект, изготвен от МВР на основание чл. 288б, ал. 2 от Кодекса за застраховането, съдържащ конкретни дейности, които да се финансират със средства от Гаранционния фонд, представляващи 5 % от средствата, събрани от вноски по застраховка „Гражданска отговорност” през 2009 г. Средствата са в размер на 1 177 558 лв. и ще бъдат използвани за закупуване на техника, информационни и комуникационни технологии.

  Тези решения може би са първите реални стъпки в посока въвеждането на системата "бонус/малус"  по застраховка гражданска отговорност. За последните години Гаранционния фонд натрупа значителни средства и дано волята на регулатора достигне за да бъде въведена системата на българския пазар. Щеше да е прекрасно, ако официално се поеме ангажимент, че бонус/малус системата ще влезе в сила от определена дата.

  *Бонус-малус система е система, която регулира премията, платена от клиент, според неговата индивидуална историята на щетите (искове, произшествия в които е участвал като виновен). Обикновено има ефект върху пътната безопасност, тъй като тя стимулира шофьорите да бъдат внимателни и да се избегнат инциденти, които биха довели до загуба на бонус.