Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 16 май 2017 г.

Информационно табло за управление на риска


Днес Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува своето актуализирано информационно табло за управление на риска, основано на данните за четвъртото тримесечие на 2016 г.

Резултатите показват, че рисковата експозиция на застрахователния сектор в Европейския съюз остава като цяло стабилна и са установени някои положителни пазарни тенденции. Съотношението "Платежоспособност II" е по-силно поради по-високите пазарни стойности на активите и увеличаването на без рисковите криви, използвани за дисконтиране на техническите резерви. Променливостта намалява и темповете на инфлация бавно започнаха да се приближават до желаните целеви нива.
Въпреки тези положителни признаци, продължаващата нискодоходна среда и наблюдението, че пазарни принципи може да не отразяват правилно кредитния риск, все още са важни за европейската застрахователна индустрия. Това се отразява и в слабо влошаващото се пазарно възприятие и неотдавнашната слабост на цените на застрахователните борси.

Заден план
Таблото за управление на риска е тримесечна публикация, обобщаваща основните рискове и уязвимости в застрахователния сектор на Европейския съюз, като използва набор от показатели, групирани в седем рискови категории: макроикономически рискове, кредитни рискове, пазарни рискове, рискове за ликвидност и финансиране, рентабилност и платежоспособност, взаимовръзки И дисбаланси и застраховки (рискове по поемането). Допълнителна категория "Възприятия на пазара" дава представа за това как се възприема застрахователната индустрия от финансовите пазари.
Повече информация в бележката.


Данните, обхванати от таблото за управление на риска, се основават на финансовата стабилност и пруденциалното отчитане на извадка от 93 застрахователни групи и 3 076 самостоятелни застрахователни предприятия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар