Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 21 декември 2016 г.

S.22.01 Преходни мерки

ЕОЗППО публикува становище по РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА преходни мерки на изчисляването на техническите резерви.
Целта на становището е да се изяснят очакванията на националните надзорни органи за разкриване на информация в Доклад (SFCR) платежоспособността и финансовото състояние  по отношение на използването на преходните мерки, по-специално като се има предвид влиянието на методологията, използвана за намаляване на прехода.

В становището се пояснява, че с оглед на спазването на принципите на публично оповестяване и с глава XII от дял I на Регламент Делегирани (ЕС) 2015/35 г. SFCR, групов или единичен SFCR трябва да съдържа информация, необходима, за оценка на очакваното въздействие от корекцията извършена в техническите резерви върху минималното капиталово изискване, капиталовото изискване за платежоспособност и собствените средства за покриване на капиталовите изисквания.

Тази информация се счита от значение само когато преизчисляване на техническите резерви би довело до съществено влияние в платежоспособността на предприятието, в съответствие с член 291 от Регламент Делегирани (ЕС) 2015/35.

Няма коментари:

Публикуване на коментар