Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет договори. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет договори. Показване на всички публикации

понеделник, 2 май 2016 г.

Частните фондове са притеснени

Интересна статия за това - Кой от какво се притеснява?, Кое от крачетата на трикракото столче (пенсионната система на РБ) иска да сме по-близо до земята?

Личното ми мнение, е че всичките крачета искат да ме сложат да седна на земята и по-скоро да съм "под земята". За момента го постигат защото се вижда как прословутият термин - "правата на осигурените лица" девалвира и загуби смисъла си.

Читатели се интересуват от 3 основни въпроса свързани със схемата ДЗПО в последно време:

 • „да се отказвам ли от частния фонд“?
 • „правителството иска ли да прилапа парите ми за втора пенсия“?
 • „дайте предложение какво да прави властта с фондовете“?Нещата се задълбочават още повече с факта, че ще бъде направена независима оценка на Активите на пенсионните фондове, от което може да последва рязко падане в
Стойност на един пенсионен дял.

вторник, 2 февруари 2016 г.

Бъдещото на лични пенсионни продукти на европейския единен пазар

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA ) публикува днес документ за консултация относно неговите съвети, свързани с развитието на единния пазар на ЕС за лични пенсионни продукти (Pan-European Personal Pension Product (PEPP)).
Това обществено допитване ще даде вход, в по-широкия контекст на поканата за консултации на Комисията, как може да бъде доразвита PEPP и възможна рамка за целия Европейски съюз. Консултативният документ съдържа окончателното становище на EIOPA относно привлекателността и възможността за създаване на втора режим Общоевропейски лични пенсионни продукти (PEPP). Този съвет взема под внимание отзивите на заинтересованите страни, получени чрез общественото допитване, проведено през лятото на 2015.
Основната цел на съвета на EIOPA е по-нататъшно изграждане на регулаторна среда за публично-частни партньорства, за да допринесе за осигуряването на адекватност на бъдещите доходи от пенсии. Това се счита също, че е един от приоритетните мерки за Плана за "Capital Markets Union Action Plan", както наскоро бе потвърдено от Европейската комисия.
Периодът на консултации ще приключи на 26 април 2016 г.

Консултативният документ и шаблона за коментари може да видите тук.
EIOPA-CP-16-001 Consultation Paper on EIOPA’s advice on the development of an EU Single Market for personal pension products (PPP)
Start date: 01/02/2016 12:00
End date: 26/04/2016 18:00
Status: Open

петък, 25 септември 2015 г.

Гражданска отговорност и застрахователен интерес - "Кое е първо яйцето или кокошката?"

"Вписването на неверни данни относно собственика и/или обичайния водач или държателя на моторното превозно средство може да се третира от гледна точка на уредбата на неточното обявяване на обстоятелства, които са от съществено значение за риска."

Открива производство по приемане на Указания относно тълкуването на понятието „застрахователен интерес” при задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и за възможността за едностранно анулиране на застрахователни полици от страна на застрахователя. Определя седемдневен срок за изразяване на становище по документа. Указанията относно тълкуването на понятието „застрахователен интерес” при задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и за възможността за едностранно анулиране на застрахователни полици от страна на застрахователя можете да намерите тук: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Ukazaniq_zastrahovatelen-interes.pdf


Липсата на застрахователен интерес към момента на сключване на застрахователния договор е основание за неговата нищожност.
Нищожността е несъвместима с правни действия като „анулиране” или „прекратяване”, тъй като те предполагат съществуването на едно правоотношение, каквото при нищожността изначално няма.
Анулиране на застрахователен договор не се урежда от закона в Република България и не е допустимо.
В случай на спор основанието за нищожност подлежи на доказване в исков процес по реда на отрицателен установителен иск или чрез възражение за нищожност. 
Правото на собственост върху моторното превозно средство очертава една от хипотезите на наличие на застрахователен интерес за сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, но не ги изчерпва. 
Страна по договора за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е застраховащият (лицето, което сключва застрахователния договор), който може да бъде самият собственик, може да действа от името на собственика, за своя или негова сметка, или може да действа от свое собствено име, но в интерес на собственика. 
Застрахователят има право да изследва въпроса за това, кой притежава правото на собственост върху моторното превозно средство, във връзка с което се сключва задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.
Когато прецени да изследва въпроса за това, кой притежава правото на собственост върху моторното превозно средство, застрахователят следва да постави писмено въпроси на основание чл. 188, ал. 2 от КЗ. В този случай застраховащият е длъжен да отговори добросъвестно, точно и изчерпателно, като при неточно обявяване или премълчаване застрахователят има право да приложи последствията по чл. 6, ал. 3 от Наредба № 49, а именно да увеличи премията по застраховката.
Когато застрахователят е преценил да не изследва въпроса за това, кой притежава правото на собственост върху моторното превозно средство, той не може да противопоставя по никакъв начин неточно обявяване на обстоятелства във връзка със собствеността на застраховащия или на други потребители. 

сряда, 30 април 2014 г.

Идва ли времето на бонус/малус система

В медийното пространство непрекъснато се натрапва идеята, че цената на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е НИСКА, резервите по застраховката са ПОДЦЕНЕНИ, застрахователните компании са на ЗАГУБА.
Същевременно тази застраховка носи над 70% от премийният приход, а колко от печалбите за последните години и дали тези печалби са за сметка на подценяване на резервите (надуване на "балона") или пък са реалистични?@!?

В тези условия потребителя може да си зададе въпроса:
"Цената на ГО ниска или висока е за мен?" Отговора почти винаги е - Цената е НЕОПРАВДАНО висока. И веднага се търси компания, която предложи най-ниска цена защото аз (ПОТРЕБИТЕЛЯ, който плаща премията) не съм директен ползвател на обезщетенията и качеството (размер на обезщетение, срок за изплащане, съдебни дела, бавене/мотане, разсрочване и други трикове) НЕ ме интересуват.

Какво ще се случи в главата на потребителя, ако в момента на сключване/подновяване на застраховка му кажат че цената е с 10-100% (50-300 лева) по -висока защото през последната година има виновно ПТП, а за последните пет години има общо три причинени ПТПта. !@?

Не се притеснявай ПОТРЕБИТЕЛЮ, няма как да стане за момента защото информацията от Гаранционен фонд е по номер на автомобила (ДКН№) и можеш да продължиш да твърдиш, че цената на застраховка гражданска отговорност е ВИСОКА защото егнтоТИ плащаш.
сряда, 23 април 2014 г.

Гражданска отговорност <=> сертификат "Зелена карта"

КФН още веднъж подчертава, че пътуването на моторно превозно средство с българска регистрация на територията на държава, чието национално бюро е страна по Многостранното споразумение, не изисква задължително носене на сертификат „Зелена карта”.

 • системните проверки за съществуване на българска задължителна застраховка „Гражданска отговорност” в другите държави от ЕС са забранени;
 • по силата на Вътрешните правила на Съвета на бюрата се презумира застрахователно покритие в изброените държави, въз основа на валидната българска регистрационна табела.


 • Пълният текст на Указанията по прилагане на чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането се намира на страницата на КФН, Рубрика „Административни документи”, Указания, Застрахователен пазар.

  понеделник, 9 декември 2013 г.

  ДОБРИ надзорните практики за знания и умения на ДИСТРИБУТОРИ на застрахователни продукти

  Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване ( EIOPA) публикува днес доклад за добри практики по отношение на надзорните знания и способността на дистрибутори на застрахователни продукти.

  Докладът очертава добри надзорните практики под формата на принципи, които компетентните органи следва да налагат за всички дистрибутори на застрахователни продукти. Те са допълнени от примерни примери за това, което компетентен орган може да изисква от дистрибуторите да демонстрират по отношение на знания и умения, като по този начин дава възможност за гъвкавост, за да се приеме по-пропорционален подход на национално равнище. Например , докладът насърчава :
  • Подходящо знания ( напр. за правни аспекти , изискванията за защита на потребителите , данъчните режими , пазари и продукти) и способност (например за възприемането на риска , процес, поемане , твърди процедури) за дистрибутори.
  • Демонстрация на етично и професионално поведение по всяко време , например за разглеждане на най-добрия интерес на потребителя в случая, свързани с договора.
  • Ефективна комуникация на потребителя по отношение на срокове и условия на договора, оплаквания за управление, рискове и ползи от една стратегия или продукт , чрез използване на ясен и разбираем език.
  • Осигуряване на подходящи и / или персонализирани препоръки и адаптиране на тези към променящата се ситуация на потребителите и необходимостта .

  Добри надзорни практики относно качествата и способноститв на застрахователните посредници

  вторник, 3 декември 2013 г.

  СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО плащане на застрахователните полици, когато са дължими


  EIOPA смята, че много държави-членки не разполагат с достатъчно подходящи мерки, за да съществува увереност, че животозастрахователни полици се изплащат на бенефициентите, когато станат дължими. EIOPA препоръчва националните надзорни органи да улеснят сигурността по изплащането със създаването на национални договорености за животозастрахователни полици, които ще гарантират, че плащанията/ползите за бенефициентите НЕ остават непотърсени.

  https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/opinions/9.3._EIOPA-BoS-13-168_Life-Register-opinion.pdf