Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет животозастраховане. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет животозастраховане. Показване на всички публикации

вторник, 9 юни 2020 г.

актюерски еквивалент на пенсионните права за старост

Методиката е разработена в съответствие с чл. 4, ал. 6 от Наредбата за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз (Съюза), на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).https://www.nssi.bg/images/bg/legislation/methods/Methodology_Transfers_2019.pdf

четвъртък, 13 октомври 2016 г.

Таблици за смъртност

Информационна система ИНФОСТАТ на НСИ предоставя статистическа информация за демографското и социално-икономическото състояние и развитие на България. Потребителите имат възможност да създават таблици с данни по различни показатели, както и да ги визуализират графично. Системата позволява резултатите и техните метаданни да бъдат изтегляни в следните формати: xlsx, csv и pdf. 

Статистически данни с безплатен достъп- на потребителите се предоставя достъп до статистически данни и метаданни, включени вСписъка на стандартните статистически показатели, разпространявани от НСИ, по следните теми:

Бизнес статистика
Демографска и социална статистика
Макроикономическа статистика
Многоотраслова статистика
Околна среда и енергетика

Статистически данни с платен достъп- на потребителите се предоставя достъп до данни на по-ниски дезагрегационни нива след задължителна регистрация с електронен подпис, издаден от оторизирано юридическо лице в България.

Специфични заявки за статистически даннина потребителите се предоставя възможност да изпращат запитване в свободен текст за изготвяне на информация по зададени от тях специфични изисквания.

вторник, 2 февруари 2016 г.

Бъдещото на лични пенсионни продукти на европейския единен пазар

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA ) публикува днес документ за консултация относно неговите съвети, свързани с развитието на единния пазар на ЕС за лични пенсионни продукти (Pan-European Personal Pension Product (PEPP)).
Това обществено допитване ще даде вход, в по-широкия контекст на поканата за консултации на Комисията, как може да бъде доразвита PEPP и възможна рамка за целия Европейски съюз. Консултативният документ съдържа окончателното становище на EIOPA относно привлекателността и възможността за създаване на втора режим Общоевропейски лични пенсионни продукти (PEPP). Този съвет взема под внимание отзивите на заинтересованите страни, получени чрез общественото допитване, проведено през лятото на 2015.
Основната цел на съвета на EIOPA е по-нататъшно изграждане на регулаторна среда за публично-частни партньорства, за да допринесе за осигуряването на адекватност на бъдещите доходи от пенсии. Това се счита също, че е един от приоритетните мерки за Плана за "Capital Markets Union Action Plan", както наскоро бе потвърдено от Европейската комисия.
Периодът на консултации ще приключи на 26 април 2016 г.

Консултативният документ и шаблона за коментари може да видите тук.
EIOPA-CP-16-001 Consultation Paper on EIOPA’s advice on the development of an EU Single Market for personal pension products (PPP)
Start date: 01/02/2016 12:00
End date: 26/04/2016 18:00
Status: Open

понеделник, 9 декември 2013 г.

ДОБРИ надзорните практики за знания и умения на ДИСТРИБУТОРИ на застрахователни продукти

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване ( EIOPA) публикува днес доклад за добри практики по отношение на надзорните знания и способността на дистрибутори на застрахователни продукти.

Докладът очертава добри надзорните практики под формата на принципи, които компетентните органи следва да налагат за всички дистрибутори на застрахователни продукти. Те са допълнени от примерни примери за това, което компетентен орган може да изисква от дистрибуторите да демонстрират по отношение на знания и умения, като по този начин дава възможност за гъвкавост, за да се приеме по-пропорционален подход на национално равнище. Например , докладът насърчава :
• Подходящо знания ( напр. за правни аспекти , изискванията за защита на потребителите , данъчните режими , пазари и продукти) и способност (например за възприемането на риска , процес, поемане , твърди процедури) за дистрибутори.
• Демонстрация на етично и професионално поведение по всяко време , например за разглеждане на най-добрия интерес на потребителя в случая, свързани с договора.
• Ефективна комуникация на потребителя по отношение на срокове и условия на договора, оплаквания за управление, рискове и ползи от една стратегия или продукт , чрез използване на ясен и разбираем език.
• Осигуряване на подходящи и / или персонализирани препоръки и адаптиране на тези към променящата се ситуация на потребителите и необходимостта .

Добри надзорни практики относно качествата и способноститв на застрахователните посредници

вторник, 3 декември 2013 г.

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО плащане на застрахователните полици, когато са дължими


EIOPA смята, че много държави-членки не разполагат с достатъчно подходящи мерки, за да съществува увереност, че животозастрахователни полици се изплащат на бенефициентите, когато станат дължими. EIOPA препоръчва националните надзорни органи да улеснят сигурността по изплащането със създаването на национални договорености за животозастрахователни полици, които ще гарантират, че плащанията/ползите за бенефициентите НЕ остават непотърсени.

https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/opinions/9.3._EIOPA-BoS-13-168_Life-Register-opinion.pdf