Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 1 юни 2015 г.

Какво е СОРП? Какво е ORSA?

СОРП/собствената оценка на риска и платежоспособността (ORSA = Own Risk and Solvency Assessments) е един непрекъснат процес, чрез който висшия мениджърски екип на една компания рутинно оценява своя риск и позицията си на платежоспособността ; оценката предоставя декларация за извършената от компанията оценка на своята позиция по отношение на печалбата, риск и капитал, както сега, така и в бъдеще, при различни сценарии и по отношение на желанието (апетита) на дружеството за риск. СОРП трябва да разглежда и да бъде в съответствие с бизнес стратегията на застрахователна компания и на процеса на бизнес планиране.

СОРП трябва да обмислят риска и платежоспособността, както от чисто икономическа гледна точка, така и чрез прилагане на нормативните изисквания, следва да отразява съществени разлики между двете, и да показват, че ресурсите на дружеството са подходящи за това, двете гледни точки следва да покрият хоризонта на планиране на бизнес процесите, както в двете изходни нива и в условията на стрес ситуации.

Процесът СОРП се състои от няколко основни стъпки по време на цикъла.Основният процес за оценка на СОРП трябва да се извършва редовно и всеки път, когато компанията преживява значителна промяна в рисковия си профил и преди важните стратегически решения да бъдат взети.

Основните констатации от оценката трябва да бъдат добре анализирани от ръководството, и да бъдат докладвани на управляващият оргна. Процесът ОСРП трябва да бъде себерефлексивен, идентифициращ на потенциалните слабости и точките на подобряване на самия процес СОРП.

Повече в тази връзка:
Международната Актюерска организация (www.actuaries.org) публикува Deriving Value from ORSA - Board Perspective
"..... Просто казано, СОРП предоставя декларация за оценка на компанията на своята позиция в
по печалба, риск и капитала, както сега, така и в бъдеще, при различни сценарии и промени в желанието на дружеството за риск."

Насоки относно прогнозната оценка на собствените рискове на предприятието (въз основа на принципите на собствената оценка на риска и платежоспособността (СОРП)):
https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines-new/guidelines-on-forward-looking-assessment-of-own-risks-based-on-the-orsa-principles/index.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар