Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 4 април 2016 г.

Щети и видове резерви общото застраховане

Понятия, свързани с разпоредби за уреждане на претенции, т.е. всички вземания, възникнали на или преди датата на оценката
• изплатените претенции - плащанията на обезщетения вече са направени.
• докладвани/рапортувани/, но не са уредени (RBNS) - претенции във връзка с искове по събития, които са се случили и са докладвани на застрахователя, но все още не са уредени. Те биха могли да представляват оценки от ликвидатор на искове, експертни оценки, основани на факторни подходи. Основното е, спазване на последователност с течение на времето, и не включва IBNR
• Pure IBNER - възникнали, но не достатъчно, рапортувани/изяснени, събития са се случили и застрахователя е информиран, но сумите заделени за тях може да се наложи да бъдат коригирани, като размера може да бъде положителен или отрицателен.
• Pure IBNR - възникнали, но не рапортувани/уведомен", събития са се случили, но застрахователят все още не е информиран за всички претенции.
• IBNR - термин, който обикновено се използва за описване на сумата на компонентите IBNER и IBNR за целия портфейл от щети; т.е. този брой представлява разликата между общата/крайната сума на всички щети и възникналите до момента претенции за които застрахователя е уведомен или са възникнали, но не е уведомен или с други думи всички щети, които вече са се случили.

Резерв за предстоящи плащания по смисъла на член 77 на Платежоспособност II наричан също разпоредби за уреждане на претенции се отнася до сумите, които застрахователите резервират/задържат за събития, които вече са настъпили независимо от това дали плащанията, произтичащи от тези събития са докладвани или не. Ще включва и преките разходи, които могат да бъдат причислени към индивидуални искове.

• Възникнали

  • платено + RBNS, т.е. вземания, които са били докладвани на застрахователя.

• Всички щети

  • платено + RBNS + IBNR, т.е. крайните суми, които застрахователят ще трябва да плати.

Преглед за взаимодействията между различните "концепции" могат да бъдат намерени в следната таблица:

Няма коментари:

Публикуване на коментар