Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 25 септември 2015 г.

Гражданска отговорност и застрахователен интерес - "Кое е първо яйцето или кокошката?"

"Вписването на неверни данни относно собственика и/или обичайния водач или държателя на моторното превозно средство може да се третира от гледна точка на уредбата на неточното обявяване на обстоятелства, които са от съществено значение за риска."

Открива производство по приемане на Указания относно тълкуването на понятието „застрахователен интерес” при задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и за възможността за едностранно анулиране на застрахователни полици от страна на застрахователя. Определя седемдневен срок за изразяване на становище по документа. Указанията относно тълкуването на понятието „застрахователен интерес” при задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и за възможността за едностранно анулиране на застрахователни полици от страна на застрахователя можете да намерите тук: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Ukazaniq_zastrahovatelen-interes.pdf


Липсата на застрахователен интерес към момента на сключване на застрахователния договор е основание за неговата нищожност.
Нищожността е несъвместима с правни действия като „анулиране” или „прекратяване”, тъй като те предполагат съществуването на едно правоотношение, каквото при нищожността изначално няма.
Анулиране на застрахователен договор не се урежда от закона в Република България и не е допустимо.
В случай на спор основанието за нищожност подлежи на доказване в исков процес по реда на отрицателен установителен иск или чрез възражение за нищожност. 
Правото на собственост върху моторното превозно средство очертава една от хипотезите на наличие на застрахователен интерес за сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, но не ги изчерпва. 
Страна по договора за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е застраховащият (лицето, което сключва застрахователния договор), който може да бъде самият собственик, може да действа от името на собственика, за своя или негова сметка, или може да действа от свое собствено име, но в интерес на собственика. 
Застрахователят има право да изследва въпроса за това, кой притежава правото на собственост върху моторното превозно средство, във връзка с което се сключва задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.
Когато прецени да изследва въпроса за това, кой притежава правото на собственост върху моторното превозно средство, застрахователят следва да постави писмено въпроси на основание чл. 188, ал. 2 от КЗ. В този случай застраховащият е длъжен да отговори добросъвестно, точно и изчерпателно, като при неточно обявяване или премълчаване застрахователят има право да приложи последствията по чл. 6, ал. 3 от Наредба № 49, а именно да увеличи премията по застраховката.
Когато застрахователят е преценил да не изследва въпроса за това, кой притежава правото на собственост върху моторното превозно средство, той не може да противопоставя по никакъв начин неточно обявяване на обстоятелства във връзка със собствеността на застраховащия или на други потребители. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар