Търси насочено информация за актюерски новини

Показват се публикациите с етикет Зелена карта. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Зелена карта. Показване на всички публикации

четвъртък, 2 април 2020 г.

ПАНДЕМИЯ

Какви може да са резултатите от пандемия за застрахователя?

Ограничено  използваме автомобили.
"Пандемията" масово е изключено събитие по всички полици (с много малки изключения).
Смъртността при "високите" кохорти нараства.четвъртък, 29 октомври 2015 г.

Проект наредба задължително застраховане

КФН решение

2. Приема на първо четене проект на Наредба за допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства и го публикува за обществено обсъждане в 15-дневен срок. Проектът на Наредба за допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г., както и мотивите към нея, можете да намерите тук.

петък, 25 септември 2015 г.

Гражданска отговорност и застрахователен интерес - "Кое е първо яйцето или кокошката?"

"Вписването на неверни данни относно собственика и/или обичайния водач или държателя на моторното превозно средство може да се третира от гледна точка на уредбата на неточното обявяване на обстоятелства, които са от съществено значение за риска."

Открива производство по приемане на Указания относно тълкуването на понятието „застрахователен интерес” при задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и за възможността за едностранно анулиране на застрахователни полици от страна на застрахователя. Определя седемдневен срок за изразяване на становище по документа. Указанията относно тълкуването на понятието „застрахователен интерес” при задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и за възможността за едностранно анулиране на застрахователни полици от страна на застрахователя можете да намерите тук: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Ukazaniq_zastrahovatelen-interes.pdf


Липсата на застрахователен интерес към момента на сключване на застрахователния договор е основание за неговата нищожност.
Нищожността е несъвместима с правни действия като „анулиране” или „прекратяване”, тъй като те предполагат съществуването на едно правоотношение, каквото при нищожността изначално няма.
Анулиране на застрахователен договор не се урежда от закона в Република България и не е допустимо.
В случай на спор основанието за нищожност подлежи на доказване в исков процес по реда на отрицателен установителен иск или чрез възражение за нищожност. 
Правото на собственост върху моторното превозно средство очертава една от хипотезите на наличие на застрахователен интерес за сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, но не ги изчерпва. 
Страна по договора за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е застраховащият (лицето, което сключва застрахователния договор), който може да бъде самият собственик, може да действа от името на собственика, за своя или негова сметка, или може да действа от свое собствено име, но в интерес на собственика. 
Застрахователят има право да изследва въпроса за това, кой притежава правото на собственост върху моторното превозно средство, във връзка с което се сключва задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.
Когато прецени да изследва въпроса за това, кой притежава правото на собственост върху моторното превозно средство, застрахователят следва да постави писмено въпроси на основание чл. 188, ал. 2 от КЗ. В този случай застраховащият е длъжен да отговори добросъвестно, точно и изчерпателно, като при неточно обявяване или премълчаване застрахователят има право да приложи последствията по чл. 6, ал. 3 от Наредба № 49, а именно да увеличи премията по застраховката.
Когато застрахователят е преценил да не изследва въпроса за това, кой притежава правото на собственост върху моторното превозно средство, той не може да противопоставя по никакъв начин неточно обявяване на обстоятелства във връзка със собствеността на застраховащия или на други потребители. 

четвъртък, 31 юли 2014 г.

Влиянието на телематиката върху управлението на щетимостта в застраховането


 http://www.theactuary.com/EasySiteWeb/GatewayLink.aspx?alId=417602

Paul Stacy and David Neave, TheActuary - may 2014, p24

Живеейки в един персонализиран свят. Все по-често се обръщат към нас с предложения базирани на нашите предишни покупки, посещения на страни/хотели, платени данъци или прегледи в интернет. Сега, благодарение на появата на телематиката, застрахователния сектор се очертава да бъде в състояние да предложи на потребителите персонализирано отношение/политики, основани на реалното им поведение на пътя, а не с въпросници описващи стар опит/поведение. Това е така, защото застрахователите ще бъдат в състояние да определят съотношението на крайната загуба на един риск - революционен двигател за ценообразуване.
Традиционно, без реални данни за поведението на автомобила, застрахователите ще разчитат на информация като възраст на водача, брой години "опит, местоположение и история на претенциите, за да се направи преценка за вероятността от бъдещи искове, които може да се очакват, и след това да определи съответна цена на премия. Това обикновено би довело до определяне на премията с твърде високи или твърде ниски цени, което потенциално води до лошо съотношение м/у качество и пари или високи до висока загуба (квота на щетимост). Въпреки това, близкият опит ни дава представа за индивидуалния стил на шофиране, базиран върху набор от параметри за предсказване на шофиране, което може да подобри драстично квотите на щетимост. Параметрите носещи най-добра информация за поведението на шофиране включват - проверен пробег и престои, по кое време на деня и нощта се шофира,  броя на инцидентите осъществени при превишена скорост, плавността на шофиране (резки ускорявания/спирания), честотата на пътуванията на къси разстояния и др.
Таблицата по-долу показва, че на пътища с ограничение на скоростта 40mph съществува 11,6 пъти по-голяма вероятност да настъпи произшествие в сравнение с пътищата с ограничени 70mph (магистрали).

Като претеглена комбинация от четири или повече параметри на шофиране, е възможно да се изработи персонализиран/индивидуален профил на шофиране за всеки индивид, който има устройство (телематика) в автомобила си. След като застрахователя разполага с тези резултати, е възможно да бъде определена и очакваният риск/цена/загуба.

Чрез използване на най-новата смартфон технология, ние сме достигнали точката, в която точен резултат може да бъде определен, след по-малко от 200 мили шофиране. Това означава, че застрахователите могат да определят очкваната крайна загуба на отделните рискове/шофьор, в рамките на седмици, а не години от издаването на полица. Традиционно е необходимо да настъпи един инцидент, преди да може да се изчисли коефициент на загуба, и претенции и рискове трябва да бъдат обобщавани, за да се гарантира стабилност на резултатите. Използването на телетични данни позволява да погледнем в много по-подробно и по-бързо при представянето на отделни полици или портфейл (от брокер) или промени на ценовата политика. 
Чрез използването на мобилни приложения,  ще се започне приемането на телематика на масовия пазар през следващите 12 месеца - една истинска революция както за потребителите, така и за застрахователите.Още по темата
Телематичното застраховане може да развенчае мита за пернишкия голф

вторник, 8 юли 2014 г.

Свободен застрахователен пазар

Една от характеристиките на свободните пазари е до колко свободно можеш да започнеш да участваш в този пазар. От гледна точка на купуващите застраховка Гражданска отговорност, свързана с притежанието на МПС пазара е повече от свободен, той е направо задължителен. От гледна точка на предлагащите/продавачите, пазара е под особен режим, като този режим изисква одобрението на КФН - процес на лицензиране. Едно от изискванията е ".... представя и документ за банкова гаранция в съответствие с устава на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи"

Устава изисква
Чл. 41а. /1/ Новите членове на Бюрото извършват встъпителна вноска в Гаранционния фонд на Бюрото, в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева за всеки цял месец изминал след 31.03.2002 година.
Задавам си въпроса, ако Софийска Адвокатска Колегия приеме точка в правилата си за работа, че всички нови членове се задължават да платят членски внос от създаването на колегията - 11.Х.1897 година дали на някой ще му направи впечатление.

Ако днес решите да участвате, като продавач ще е необходимо да внесете над 360'000 хиляди лева за да станете член на Националното Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи (НББАЗ), като този размер вече надхвърля 5% от изискваният минимален гаранционен капитал на застрахователните дружества.

Като се има в предвид, че всички разходи се калкулират в премията, купувача задължително ще си плати. Същевременно се споразумяват за "гражданският интерес"Споразумението цели да повиши ефективността при взаимодействието между КФН, МВР ,  ръководителите на Гаранционния фонд (ГФ), Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ)изцяло в полза на гражданите. 

Как би следвало да се интерпретира Economic equilibrium на застрахователният пазар в България.