Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 9 март 2012 г.

Как работят дружествата за доброволно здравно осигуряване в България

Брюксел, 26 януари 2012 г. – Днес Европейската комисия предприе действия, за да се гарантира, че дружествата за доброволно здравно осигуряване в България извършват дейността си в съответствие с правилата на ЕС в сектора на застрахователните услуги. Комисията изразява загриженост по отношение на факта, че Република България не прилага Първа и Трета директива относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане (73/239/ЕИО и 92/49/ЕИО) по отношение на дружествата за доброволно здравно осигуряване.

Повече 

За повече информация:
Застраховане:
Най-актуална информация относно процедурата за нарушение, отнасяща се до всички държави-членки, ще намерите на адрес:
За допълнителна информация относно процедурата за нарушение вж.
За контакти:
Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)
Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Няма коментари:

Публикуване на коментар