Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 6 декември 2012 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 30


Решения от заседание на КФН от 28 ноември 2012 г.
.................................... 
6 .   Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества. Промените са в резултат на измененията в Закона за здравното осигуряване (ЗИД ЗЗО) от 7 август 2012 г., с които бяха извършени промени в чл. 9 от Кодекса за застраховането (КЗ). В резултат на това застрахователите, получили лиценз по Раздел І от Приложение № 1 към КЗ (животозастраховане) придобиха правна възможност да получат допълнителен лиценз за вида застраховка „Заболяване” по т. 2 от Раздел ІІ, буква „А” от Приложение № 1 към КЗ. Следствие на това е необходимо да се променят отчетните форми на застрахователите, получили лиценз по животозастраховане, които трябва да предвиждат възможност за отчитане на показателите по дейността по новия вид застраховка „Заболяване”.След приемането на изменението на формите за подаване на справки, адаптираните образци ще бъдат публикувани на страницата на КФН и ще могат да се ползват от животозастрахователите.  Проектът е публикуван на страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба” „Обществени консултации” и е изпратен за съгласуване със заинтересованите лица.Няма коментари:

Публикуване на коментар