Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 3 февруари 2015 г.

Системата на управление и на собствен риск и оценка за платежоспособност (ORSA)

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО/EIOPA) публикува днес окончателните доклади относно обществената консултация, свързана с насоките на Платежоспособност II на системата на управление и на собствен риск и оценка за платежоспособност (ORSA/СОРП по заповед№301 на КФН ).
Насоките относно СОРП съдържат стимули за по-добро разбиране на общите нужди на платежоспособността на предприятието и разпределението на капитала, както и взаимовръзката между риска и управлението на капитала в перспективна гледна точка.
EIOPA възнамерява да публикува Насоките за системата на управление и СОРП на всички официални езици на ЕС през април 2015 г. Те ще започнат да се прилагат На 1 януари 2016.

Окончателните доклади, оценката на въздействието, взетите решения по коментарите и проект за Насоки може да видите. СОРП ORSA


Няма коментари:

Публикуване на коментар