Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 15 декември 2015 г.

Потребителските тенденции


Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) публикува днес своя четвърти годишник потребителските тенденции - Доклад за Европейското икономическо пространство. За първи път EIOPA анализира не само застрахователния сектор, но също така и сектора за професионални и лични пенсии.
В застрахователния пазар, ЕОЗППО идентифицира следните нови и нововъзникващи тенденции:

 • Разширените анализи на характеристиките на потребителите и "Big Data" позволяват продуктите да бъдат по-добре адаптирани към нуждите на потребителите. В същото време, някои притеснения относно поверителността и стратегии за сегментиране трябва да бъдат внимателно наблюдавани.
 • Необходимо е по-ефективно управление на потенциални конфликти на интереси. Тази тенденция се засилва от нарастващата сложност на някои застрахователни продукти.
 • Обучението и професионални изисквания за компетентност трябва да се подобри, за застрахователните посредници за да защитават интересите на потребителите. Предстоящата Директива (Insurance Distribution Directive) ще въведе важни реформи в това отношение.

А броят на тенденциите, открити през предходните години остават значителни:

 • Допълнителна цифровизация на застрахователния сектор предлага повече възможности, но в същото време може да създаде нови опасения за защита на потребителите.
 • Потребителите не винаги получават достатъчно ясна и разбираема информация за тяхното застрахователно покритие.
 • Доставка и търсенето на животозастрахователни продукти в разчетни единици (unit linked), се увеличава в контекста на среда на нисък лихвен процент, но потребителите често имат трудности да разберат рисковете, ниво на гаранции, разходи / такси и други характеристики на тези продукти.
 • Въпроси, свързани с управлението на щетите, по-специално в сектора на моторните застраховкi, продължават да бъдат основен източник на жалбите на потребителите.
 • Ниските нива на финансова грамотност на потребителите остават предизвикателни, а нивата варират значително в цяла Европа.

В сектора на пенсиите, ЕОЗППО продължава да спазва:

 • Промяна на рисковете, на членовете и бенефициерите, се дължи на промяната от дефинирани доходи към схемите с дефинирани вноски (Defined Contribution).
 • Нарастващото значение на информация и прозрачност, включително разкриването на разходите и таксите, отчасти поради преминаване към схеми с дефинирани пенсионни вноски. Все по-често на индивидите се налага да вземат комплексни финансови решения, засягащи тяхното планиране за пенсиониране, но предоставянето на информация за тези цели не се подобрява достатъчно бързо.
 • Нарастващото значение на възможността за прехвърляне на пенсионни права, задвижван от части от неотдавнашната финансова криза и продължаващото въздействие на разширяването на ЕС, които задействат допълнително личната мобилност в цяла Европа.
 • нарастващата либерализация на опции в т.нар фаза на изплащане (т.е. фазата, когато натрупаните пенсионни права започват да се изплащат).

Габриел Бернардино, председател на ЕОЗППО, заяви: "Нашата мисия е да гарантираме, че потребителите са защитени, третирани справедливо и да получат справедлива стойност за парите си. Нашият доклад на потребителските тенденции е от съществено значение за идентифициране на възникващите рискове за тази мисия, и за виждам как все по-добре се справяме с течение на времето. Ние виждаме тенденция за използването на иновативни анализи на клиентите и Big Data, което води застрахователите към развиването на по-персонализирани продукти и новаторски техники за сегментиране и ценообразуване. Това може да бъде положително за потребителите, но е възможно да доведат и до нови проблеми за защита на потребителите . В бъдеще, това е областта, в която е от основно значение да се разработят балансирани регулаторни и надзорни подходи, които адекватно да защитават потребителите и да подкрепят на иновациите. "
EIOPA Fourth Consumer Trends Report​

Няма коментари:

Публикуване на коментар