Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 23 май 2014 г.

Решения от заседание на КФН на 22 май 2014 г.

7. Приема на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява.
Основните промени в наредбата са свързани със зачитането на базовия модул от изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер, организиран от КФН. Прецизирани са и разпоредбите, уреждащи производствата за признаване на правоспособност.
Проектът на наредбата и мотивите към него са публикувани в раздел „Нормативна уредба”, подраздел „Обществени консултации” – http://www.fsc.bg/Obshtestveni-konsultacii-bg-128
Срокът за даване на становища и предложения по проекта е до 05.06.2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар