Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 31 март 2014 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ МОДЕЛИ

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване ( EIOPA) публикува днес становището си относно използването на общ пакет Заявление за вътрешни модели .

Становището е в отговор на опасенията от застрахователните групи работещи в ЕС за разнообразието на информация, предоставена от предприятията, за да получат одобрение за използване на вътрешен модел съгласно регулацията (законовата рамка) на Платежоспособност II.

За да се избегнат различия в националните решения и да насърчава съгласувани надзорни практики , EIOPA разработва общ пакет, който да се използва от страна на застрахователите, използващи вътрешни модели . Пакетът ще помогне на застрахователите да разберат нееднородността на документацията и доказателствата, необходими при кандидастването за одобрение на вътрешен модел при оценка на платежоспособността на компанията. Тя също така ще помогне на националните компетентни органи ( КФН ), за да извършат необходимата проверка за пълнота, след като молбата е получена.

EIOPA очаква регионалните надзори (КФН) да препоръчат на застрахователите да използват пакета при подаване на документация , която е необходима за доказване на съответствие с изискванията , свързани с използването на вътрешни модели .

Пакетът се състои от шаблон и придружаващ обяснителен документ . Пакета е изпратен на КФН за да се консултира със съответните застрахователни групи и след което EIOPA да получи обратна връзка, която ще бъде публично достояние.

Повече

Няма коментари:

Публикуване на коментар