Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 5 декември 2012 г.

Mетодологията за събиране, aнализ и отчитане на потребителските тенденции

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува днес доклада си относно методологията за събиране, aнализ и отчитане на потребителските тенденции. Тази подобрена методология ще бъде използвана от EIOPA, за да създаде своя годишен Доклад за тенденциите в потреблението, като част от задължения по силата на член 9 (1) (а) от EIOPA регламент, за да поеме водеща роля в насърчаването на прозрачността, простота и справедливост за потребителите. Този доклад описва методологията за събиране, aнализ и отчитане на потребителските тенденции.
Цели EIOPA в тази област са да се създаде рамка за събиране на тенденциите, информиране на потребителите от националните надзорни органи, включително:
  • проучване на възможните източници на данни;
  • проверка на наличността на данните от тези източници и като се има предвид нивото на съпоставимост на наличните данни, да разработи методология за събиране и анализ на тенденциите за информиране на потребителите; 
  • създаване на процеса за производство на доклад за потребителските тенденции идентифицирани от събраната информация и анализ, проведен.
ЕОЗППО иска да събере количествени и качествени данни, както когато то може да да бъде полезен индикатор на потребителя тенденция и когато значителен брой на държавите-членки има налични данни. Доклад относно методологията за събиране, Анализ и отчитане на Потребителски тенденции могат да бъдат достъпни чрез следния линк:

Няма коментари:

Публикуване на коментар