Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 19 април 2021 г.

Пенсия от УПФ

Четейки Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г.) от КСО стигам до заключението, че има някакво объркване което се надявам да не е с комерсиални подбуди.

Основен параметър при определяне Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост е:

"1. средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице след допълването и при необходимост съгласно чл. 131, ал. 2 - 5;"

 Същевременно по-долу в член 169 се казва, че Пожизнената пенсия се определя " равен на този, изчислен по реда на ал. 1, т. 2 и 3" (обърнете внимание че точка 1 е липсва и е заместен с "въз основа брутния размер на преведените осигурителни вноски съгласно чл. 131, ал. 2 - 5")

А в случай, че "случайно" сумата по индивидуалната партида е надвишила брутния размер на преведените осигурителни вноски и изричното желание на осигуреното лице ("при изразено от него желание") ще бъде отпускана пожизнена пенсия с гарантиран период на получаване. Като размера на пожизнената пенсия с гарантиран период задължително следва да бъде по-голяма или равна на пожизнената пенсия. Тук вече за база се определя "изчислена на база натрупаните средства по индивидуалната партида"

В проекта на наредба разпоредбите на законодателя допълнително се объркват с текста „Когато се гарантира размерът на пенсията въз основа ……………………………“

 В КСО (чл. 169, ал.4) законодателя определя, като част от сметните основи и така наречения „рисков коефициент“. Законодателя определя с чие решение се създава (чл.169, ал.5) и начина за одобряване на коефициента (чл.169, ал.6). Законодателя делегира на КФН създаването на поднормативна рамка при определяне формулите за изчисляване (чл.169, ал.14). В проекта на наредба за определянето на „рисковия коефициент“ няма приложен формулен апарат или насоки за обхвата на рисковете които следва да се корегират този коефициент, като това е съществена предпоставка за необосновано намаление размера на пенсиите. Няма ясна трактовка относно същността на видовете рискове, които не са обхванати от формулния апарат в проекта на наредба.

 

ПРОЕКТА

НАРЕДБА № ...

от .... 2021 г.

за техническите лихвени проценти по чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост

https://www.fsc.bg/d.php?id=16669

 

   

Казва:

S – размер на средствата, от които се изчислява пенсията, определен по ал. 4 или 5;

 

(4) Когато се гарантира размерът на пенсията въз основа брутния размер на преведените осигурителни вноски, размерът на средствата, от които се изчислява пенсията (S), e равен на средствата по индивидуалната партида, изчислени съобразно чл. 131, ал. 2 – 5 от КСО към датата на сключване на пенсионния договор.

 

(5) Когато се гарантира размерът на пенсията въз основа на натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето по реда на чл. 169, ал. 4 от КСО, размерът на средствата, от които се изчислява пенсията (S), се определя по следната формула:

S = Z*(1-R)

Z –натрупани средства по индивидуалната партида на лицето към датата на сключване на пенсионния договор;

R –рисков коефициент, определен и одобрен по реда на чл. 169, ал. 5 – 7 от КСО.

 

И какво се оказа че към дата на пенсиониране ще имам:

1. Натрупване по осигурителната партида;

2. Размер на брутни вноски в УПФ;

3. Рисков коефициент.

 

Конкретните предложения:

Смятам за нелогично определянето на термина „гарантира“  в текста „Когато се гарантира размерът на пенсията въз основа на ……………..“ в чл. 3  (4) и (5). За гарантиране размер на периодично повтарящо се плащане може да служат клаузите в пенсионни договор и финасовата стабилност на страната по договора която гарантира това плащане. За да получи този договор и тази гаранция бъдещи плащания осигуреното лице плаща към момента на сключване определена сума, и тази сума не гарантира че договора ще бъде изпълнен в цялост.

 

Предложения:

1. Текста „Когато се гарантира размерът на пенсията въз основа“ да бъде заменен с текста „Когато основа за изчисление размерът на пенсията е“;

2. Концепцията за РИСКОВ коефициент е НЕЯСНА. Какви са рисковете които следва да бъдат обхванати в този коефициент? За „adverse selection“ ли става въпрос, за оперативен риск ли, за пазарен ли, за подписвачески ли …… следва да се разясни какво включва поне този коефициент.

Няма коментари:

Публикуване на коментар