Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 21 октомври 2014 г.

Индентификатор на застрахователните дружества

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕИОПА), издадена днес своите Насоки за използване на единен индентификатор за юридическите лица на всички официални езици на ЕС. Според тях, националните компетентни органи (КФН) трябва да гарантира, че всички институции, които са под тяхна надзорна компетентност да получат индентификационен код. Използването на индентификатора ще се прилага за цялата информация, събрана от ЕИОПА включително отчитането по Solvency II.

В рамките на 2 месеца, КФН трябва да потвърди пред ЕИОПА за тяхното съответствие или намерение да се съобразят с насоките за използването на регистъра, който ще започне да се прилага на 31 декември 2014 година.

Единен индентификатор

1.10. Националните компетентни органи трябва да изискат от всички институции в тяхната надзорна компетентност да се сдобият с код, издаден от ЛОЗ (ИКПС).
1.11. За институциите, които отчитат информация съгласно директивата "Платежоспособност II", националните компетентни органи трябва да изискат всички такива институции да се сдобият с ИКПС за всички правни субекти от групата, както е определено в чл. 212 (1) от директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г.
относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност ("Платежоспособност II"), за които се изисква информация съгласно техните отчетни задължения.
1.12. Националните компетентни органи трябва да се уверят, че институциите в тяхната надзорна компетенция са поискали ИКПС, както следва: 
a) За институциите в обхвата на директива "Платежоспособност II" до 30 юни 2015 г. най-късно; 
b) За всички други институции (включително ИППО), до 30 юни 2016 г. най-късно; 

Няма коментари:

Публикуване на коментар