Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 21 октомври 2014 г.

Минимално гарантирана доходност

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 2,96 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 29.09.2012 г. до 30.09.2014 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 3,25 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 5,96 на сто, а за ППФ съответно е 6,25 на сто.

Няма коментари:

Публикуване на коментар