Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 5 септември 2018 г.

Технически резерви - предложени промени на КСО

МинФин предлага промени в КСО - връзка
Интерес предизвика предлаганите нови текстове за Техническите резерви в Чл. 213а.

стар текст
(5) Изчисляването на техническите резерви се извършва така, че:
1. минималният размер на техническите резерви се определя посредством надеждни и справедливи актюерски изчисления и допускания, които отчитат всички задължения, произтичащи от сключените пенсионни договори; минималният размер трябва да бъде достатъчен за изплащане на всички отпуснати пенсии;

предложен нов текст

§ 22. В чл. 213а, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 1 се изменя така: „1. минималният размер на техническите резерви се определя посредством надеждни и справедливи актюерски изчисления и допускания, които отчитат всички задължения, произтичащи от сключените пенсионни договори и за внасяне на осигурителни вноски; минималният размер трябва да бъде достатъчен за изплащане на всички отпуснати пенсии и за отразяване на задълженията, които произтичат от придобитите от осигурените лица пенсионни права;“.

@!$%ۤ* ?
Имали "Експерт" в самолета??

Няма коментари:

Публикуване на коментар