Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 27 ноември 2012 г.

Готовност за платежоспособност 2 (Solvency 2)


Ърнст и Янг публикува едно от най-подробните проучвания относно готовността за прилагане на платежоспособност II, което обхваща над 160 компании в 19 страни в Европа.

През лятото на 2012 г., Ernst & Young проведе пан-европейско проучване, коeто се простира в 19 страни, с участници от повече от 160 застрахователни компании, най-вече с премиен приход от над 100 млн. ЕВРО. Ето част от констатациите на едно от най-големите и най-подробни проучвания в индустрията.

Резултатите са самооценка на участващите дружества, както и мнението им по актуални теми, свързани с "Платежоспособност II" и каква е тяхната готовност за изпълнение на Стълб 1, Стълб 2 и Стълб 3. Резултатите дават светлина върху ключови области,  данни и ИТ готовност, прилагането на вътрешни модели, интеграция на модели за оценка на рисков капитал и тяхната стойност за управлението и оптимизиране на рисковият капитал.

Основни констатации:
От анкетираните фирми, 43% не очакват да отговарят напълно на изискванията на "Платежоспособност II" до 2014 г. или по-късно.
Почти 90% от анкетираните фирми смятат, че те ще бъдат в състояние да отговорят на изискванията на 1 януари 2015 г. (дата наскоро, предложен от ЕК).
Най-добре подготвените застрахователи (самооценка) са тези, които са във Великобритания и Холандия, сред най-слабо подготвени са в Германия и Италия.
Застрахователите демонстрират висока степен на готовност за прилагане на стълб I, баланс и изпълнението на повечето изисквания по стълб II.
Стълб 3 представлява голeмо начинание - 80% от анкетираните все още трябва да достигат  изискванията.
Интегриране на данни и информационни системи ще бъде сериозно предизвикателство, по което компаниите все още работят - 69% са постигнали само някои от изискванията за управление качество на данните.
European Solvency II survey

Няма коментари:

Публикуване на коментар