Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 7 декември 2011 г.

Програма за нормативната си дейност за първото шестмесечие на 2012 г.

Източник: Комисия за финансов надзор
Най-важните от актюерска гледна точка

През първото полугодие на 2012 г.  е предвидено:
1. изменение в КСО, свързано с въвеждането  на „мултифондова система в допълнителното пенсионно осигуряване” и усъвършенстване на „фазата на изплащане”.

Преди 6 години направихме следните изводи:
==Изводи==
В настоящото законодателство съществуват сериозни противоречия свързани с регламентиране фазата на изплащане от ДПО. Тези противоречия изискват решения на концептуално ниво и не могат да бъдат решени без цялостен преглед на възприетия в България „тристълбов” модел. От особено значение е да бъдат решени проблемите, свързани с трансформацията на натрупаните средства в ИОП в даден вид плащане и избор на удачен баланс между индивидуално-спестовния и групово-осигурителния подход. В тази връзка следва в дългосрочен план да бъдат решени еднозначно концептуалните въпроси, свързани с: очаквания коефициент на заместване на доход от ФДПО и предоставяне на възможност за анюитизиране на част или всички средства, натрупани в ИОП към момента на пенсиониране. Единствено след формирането на ясна концепция могат да бъдат регламентирани видовете плащания от ФДПО при пенсиониране. В процеса на търсене на отговори несъмнено ще възникнат и въпроси, свързани с частична трансформация на системата на ФДПО, във фазата на изплащане, от дефинирани вноски към дефинирани пенсии и евентуално възприемане на така наречените хибридни схеми.
Както се видя в доклада, анюитизирането дава две съществени възможности, правото на личен избор от страна на осигурените лица и реална възможност за насърчаване на конкуренция между пенсионно осигурителните компании, като именно тези фактори следва да бъдат водещи при решаване на посочените по-горе концептуални въпроси. Правото на избор естествено, както бе споменато в т.6.2, следва да бъде лимитирано до някакъв размер, който да отговаря на целите на отпусканите от ФДПО пенсии. Основните критерии по отношение на изплащаното от УПФ „базово плащане” трябва да бъдат в посока на гарантиране правото на осигурените лица на :
• Пожизнен срок на получаване на пенсия;
• Месечно плащане;
• Участие в печалбата (актуализация не по-малко от веднъж годишно);
• Възможност за отлагане или прекъсване на пенсията, като последващият размер задължително да бъде по-голям или поне равен на предходния.

Същевременно размерът на това „базово плащане” следва да гарантира не по-малко от съответен процент на заместване на доход, определен в КСО, като в случай че лицето има по-големи натрупвания в ИОП, бенефициентът сам да избере начина, по който да ги получи.

Направените по-горе заключения важат напълно и за ФДДПО, дори нещо повече, доброволният принцип, който е залегнал в тях, следва да бъде концептуално определящ и реално да се даде възможност за широк спектър от видове плащания. Видът на плащанията, отпускани от ФДДПО, следва да бъдат определени от самите пенсионноосигурителни компании на база на индивидуалните нужди на осигурените лица. В тази връзка удачно би било на ФДДПО да бъде дадена свобода сами да определят под каква форма да изплащат натрупаните в ИОП средства. Това несъмнено ще доведе до повишаване на конкуренцията между тях, повишаване на качеството и задоволяване персоналните нужди на осигурените лица.
=====================
Повече
Регламентиране фазата на изплащане

2. Промените в КЗ ще транспонират в българското законодателство изискванията на директивата Платежоспособност II. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар