Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 5 октомври 2010 г.

КФН предоставя на застрахователите формите на QIS 5 и наръчник за попълване

КФН предоставя на застрахователите формите на QIS 5 и наръчник за попълване във връзка с бъдещото въвеждане на директивата «Платежоспособност ІІ»

На 17 декември 2009 г. в Официалния вестник на Европейските общности е публикуван текста на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност,  известна като директива "Solvency II".
Директивата «Платежоспособност ІІ» обобщава разпоредбите на повечето действащи сега директиви и същевременно въвежда изцяло нови изисквания към платежоспособността, системите за корпоративно управление, отчетността, публичното разкриване на информация и надзора върху застрахователната и презастрахователната дейност. Директивата дефинира нов режим за определяне платежоспособността на застрахователите, който в сравнение с действащия дава по-голяма тежест на качеството на управление на рисковете и вътрешния контрол, като се отчитат всички количествено измерими рискове, на които са изложени застрахователите. Директивата "Solvency II" изисква застрахователите да извършат самостоятелна оценка на рисковия си профил - т.нар. ORSA, (Own Risk and Solvency Assessment). Новото изискване за капитал (SCR - Solvency Capital Requirement) е в зависимост от рисковия профила на застрахователя, вземайки под внимание всички измерими рискове, както и техниките за управление и минимизиране на риска, калкулирайки стойността, изложена на риск (т.нар VaR - Value-at-Risk), която трябва да минимизира вероятността от неплатежоспособност в рамките на една година до 0.5%, т.е. 1 събитие на 200 години.  За определяне на изискуемия капитал се използва стандартна формула, чиито основни характеристики са дефинирани в директивата, макар и все още да има допускания и параметри, които са в процес на доуточняване.
От изключителна важност е всички компании да се запознаят в детайли с новите изисквания и да се подготвят в срок за тяхното изпълнение. Във връзка с това трябва да се подчертае нeобходимостта да се участва в петото количествено изследване на влиянието на новата регулация (т.нар QIS 5 - Quantitative Impact Study), което ще бъде проведено от август до ноември 2010. Няколко български застрахователни дружества са взели участие в предишните две тествания на ефектите от  Solvency II - QIS 3 и QIS 4, проведени през 2007 г. и 2008 г.
За да подпомогне българските застрахователи, коитo ще вземат участие в QIS5, КФН предоставя преведени на български език формите за попълване на QIS 5 и „Наръчник за попълване на формите на QIS 5 (за индивидуални дружества)", които може да намерите на интернет страницата на КФН в раздел „Административни документи" - „Форми и образци", „Застрахователен надзор".
Допълнителна информация, свързана с QIS 5 може да намерите на интернет страницата на Комитета на европейските застрахователни и пенсионноосигурителни надзори (СEIOPS), в раздел „Consultations" , подраздел „QIS" (Quantitative Impact Studies); „Quantitative Impact Study 5",
на адрес: http://www.ceiops.eu/index.php?option=content&task=view&id=732

Директивата 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност, известна като директива "Solvency II" може да намерите, включително и преведена на български език на адрес:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/09/st03/st03643-re06.bg09.pdf   или
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:335:0001:0155:EN:PDF

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар