Търси насочено информация за актюерски новини

събота, 27 юни 2020 г.

Срокове справки и Актюерски доклад по КСО

Ситуацията около COVID-19 наложи промени и в актюерската дейност:


§ 8. (1) През 2020 г. сроковете по чл. 123, ал. 1, т. 5, чл. 123е, ал. 5, чл. 190, ал. 1 и 2 и чл. 252, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване се удължават до 30 септември 2020 г. 
Отговорният актюер изготвя и представя на управителния орган на пенсионноосигурителното дружество и на КФН актюерски доклад за предходната година, се удължават до 30 септември 2020 г.


§ 44. През 2020 г. срокът по чл. 126, ал. 1, т. 4 от Кодекса за застраховането се удължава до края на втория месец, следващ месеца, за който се отнасят.
"...........4. месечни отчети и справки - до края на месеца, следващ месеца, за който се отнасят."

Няма коментари:

Публикуване на коментар