Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 13 юни 2013 г.

Анализ на застрахователният пазар EIOPAЕвропейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува днес своя доклад за първата половина на годината (2013) относно финансовата стабилност в Европейското икономическо пространство за секторите застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

EIOPA констатира, че застраховането и професионалното пенсионно осигуряване, са изложени на рискове свързани промяна в трендовете на финансовите пазари, въздействието на ниските лихвени проценти и слабите икономически показатели и перспективи, които са характерни рискове за финансовата стабилност в ЕС като цяло.

В сектора на общото застраховане, нисък ръст на БВП и високата безработица продължават да оказват влияние и формират отрицателен ръст на премийния приход, а в не-общото застраховане се отчита растеж, като резултат от ръст на премийния приход главно по задължителни застрахователни покупки.

В съответствие с призива на EIOPA, застрахователите и надзорните органи са откликнали на риска от продължителен период с ниски лихвени равнища. Някои застрахователни компании са започнали да преминават от продукти с фиксирани и / или дълги гаранции към по-малко строги гаранции, за да се намали риска свързан с реинвестиране. Други правят стратегически преход към други негарантирани видове продукти. Надзорните органи продължат да извършват целенасочени изследвания, насочени към идентифициране на уязвимостите и подходящи надзорни инструменти с практики.

Презастрахователни предприятия показват добри резултати, възползвайки се от притока на капитали от инвеститори, които търсят стабилни резултати при нестабилни пазари. Загубите от природни бедствия остават значително по-ниски през 2012 г., отколкото през 2011 г. и 2005 г., най-лошите години в историята на презастраховатлната индустрия. Досега през 2013 г., скъпите събития в Европа са били на в серията от земетресения в региона Емилия-Романя в Италия през май. В допълнение, трудният зимен сезон засегна някои европейски страни, в които бе отбелязан обилен снеговалеж, силен вятър, лед и наводнения. В резултат от зимното време са причинени икономически загуби оценени на около 1,4 млрд. евро. Същевременно и резултатите от неотдавнашните наводнения в Европа ще генерира значителни загуби, но е твърде рано да се прогнозира за техния мащаб.

В сектора на професионално пенсионно осигуряване, преминаването от схемите с дефинирани обезщетения към схеми с дефинирани вноски или хибридни схеми продължи. Това ребалансиране отразява редица фактори, включително е в отговор на промените в дълголетието на населението, регулаторни промени и промени в данъчното третиране на пенсионните схеми в някои юрисдикции.

Анализ на застрахователният пазар

Повече доклади за финансовото състояние и стабилност от EIOPA.

Няма коментари:

Публикуване на коментар