Търси насочено информация за актюерски новини

събота, 5 ноември 2022 г.

Нови колеги

!естито на успешно положилите изпита

 1. В изпълнение на чл. 12, ал. 2 от Наредба 31 от 02.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване, Комисията за финансов надзор оповестява резултатите от изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер, проведен през м. октомври 2022 г.

Справка за резултатите може да бъде направена на следния линк.
Комисията за финансов надзор уведомява лицата, които не са преминали успешно изпита, че имат възможност в срок 5 (пет) работни дни от обявяване на резултатите, т.е. до 08.11.2022 г. вкл., да отправят искане за запознаване с резултатите от проверката на писмената си работа, което се подава на delovodstvo@fsc.bg.

Няма коментари:

Публикуване на коментар