Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 8 май 2017 г.

IFRS 17 - предизвикателства пред актюерa

Работа съгласно финансовите правила отностно данните и повишаване на актюерските изисквания
Джон Уинтър | Петък, 24 март 2017 г.

Като счетоводно изискване (стандарт), IFRS/МСФО 17 изисква безпрецедентни нива на свързаност и сътрудничество между актюерските и финансовите отдели на застрахователите, особено в начина, по който те управляват своите данни. Управлението на данните рядко е било силен аспект за актюерите, така че предизвикателството за тях ще бъде не само да играят в екип, но и да повишат качеството на своята работа - като прилагат строгите стандарти за контрол на финансите спрямо актюерското моделиране.

Финансовите проверки на счетоводните отдели са под регулаторния микроскоп след скандалите WorldCom и ENRON, които доведоха до законодателство като Sarbanes-Oxley, което налага ефективен и документиран контрол. Съгласно повишените изисквания на МСФО 17, актюерите също ще трябва да демонстрират силни контроли, вградени или обвити около системите си, и по-малко зависимости от неконтролираните електронни таблици (Excel).

Сближаването на финансовите и актюерските практики поражда необходимост от последователност между тях. Финансовите системи и актюерските системи съдържат предположения (допускания), като кривите на доходността или предполагаемите темпове на инфлация, които трябва да бъдат приведени в съответствие, за да имат смисъл. Актюерите са склонни да фрагментират данните си в различни бази, групи и видове изчисления и след това да ги разпределят спрямо големи множества, за да ускорят изчисленията. Сега те трябва да обърнат тази фрагментация и да намерят общ език, с който да предават информацията съгласувано между себе си и финансовите отдели. Например, те трябва да зададат данни от резултатите на линиите в сметкоплана.

Следователно, за да се подкрепи сближаването и съгласуваността съгласно МСФО 17, актюерите трябва да:

  • Предоставяне на общи предположения за информация, споделена между счетоводни и актюерски системи, с ясна връзка между входните предположения и изчисленията, които ги използват.
  • Осигурят възпроизводими и проследими резултати, със заключени данни, показващи връзки между входове и изходи.
  • Допълнителни данни за управлението към отчитането на данните, така че отчетите да показват не само резултати, но и стъпките и одобренията, довели до тези резултати.
  • Да "Преведат/обяснят" големите, предоставени набори от данни, произведени от актюерите, в специфичните стойности необходими на финансовия екип, чрез контролирани механизми за трансформация.
  • Прилагат стабилни процеси на съгласуване за проверка на пълнотата и точността на всички трансферирани данни между системите.
  • Да позволяват както по обем, така и по сегментиране, яснота в правилата за използване и съхранение на данни. Всеки нов регламент изисква да бъдат изчислени нови показатели, увеличавайки количеството данни, които трябва да бъдат съхранявани, IFRS 17 не е изключение. Въвеждането на групиране за изчисляване на МСФО, по-специално на маржа на договорните услуги, обаче може да направи изискванията за съхранение по-малко значими от предложените в предварителни оценки.
  • Да въведете контролиран, документиран процес за всички механизми, използвани за извършване на актюерски корекции на данните, преди да бъдат предоставени.

Като следва тези препоръки за управление на данните, застрахователите ще бъдат в много по-силна позиция, за да постигнат съответствие с МСФО 17. Но има по-голяма възможност тук, а именно за актюерите да преместят своите системи за данни и процеси в една и съща първа лига на управление и Контрол като финансов отдел. Взимайки подхода си от регулирането по този начин, на свой ред ще им помогне да повишат ефективността, да осигурят точност, да подкрепят сътрудничеството и най-вече да създадат по-стабилна и смислена рамка за управление на риска.

Няма коментари:

Публикуване на коментар