Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 19 май 2011 г.

Убийте вестоносеца

По своята същност актюерската работа е свързана с много предизвикателства. Повечето хора, бегло запознати с професията, предполагат че най-големите и важни предизвикателства са свързани с: използването на сложни формули, висша математика, приложна статистика, информационни технологии, работа с бази данни, свободно ползване на аналитични софтуери и т.н., все неща свързани с техническия аспект на професията. В същност, практиката показва, че от не по-малко значение за актюерската професия са и личностните способности за комуникация и балансираният подход в отношенията с потребителите на резултатите от актюерската работа.

В условията на сблъсък между собственик (акционер, държава), управляващ (директор, изпълнителна власт) и клиент (потребител, избирател) резултатите от актюерският труд най-често показват неравенството в тези отношения и надмощието на някоя от тези групи.

Явното показване на това неравенство води до сблъсък и обикновенно “убиват вестоносеца”.

За да не ни “убиват” постоянно е предвидена разпоредбата в Кодекс за застраховане, чл.99, ал.5 “Актюерът уведомява незабавно комисията за всяко обстоятелство, което му е станало известно при изпълнение на неговите функции и което се отнася до застрахователя и съставлява съществено нарушение на този кодекс или актовете по прилагането му, или може да повлияе неблагоприятно върху осъществяването на дейността на застрахователя.”. Това не важи обаче за актюера на НОИ, той може да се жали само пред …, тоест трябва да носи само добри новини или да балансира умело.

Незная дали Христина Митрева е права или в грешка, незная дали прогнозите са професионално направени или не, но ако професионалната (браншовата) организация е истинска нямаше спасяването на давещите се да бъде дело на самите давещи се.

Няма коментари:

Публикуване на коментар