Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 7 декември 2010 г.

За кого намаляват възрастта за пенсиониране?

Съгласно предвижданите промени със Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, 002-01-99, 03/11/2010 все пак ще има група от хора, който ще се пенсионират ПО-РАНО при новите условия.

§ 56. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 4:
а) алинея 1 се изменя така:
“(1) До 31 декември 2014 г. включително лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд и 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако са навършили 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа  категория труд и 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.”;
б) в ал. 2 думите „До 31 декември 2010 г.” се заменят с „До 31 декември 2014 г.”;

С тези разпоредби се удължава срока и се дава възможност на лицата, които не могат да изпълня условията до 31.12.2010 да се възползват от възможностите за ранно пенсиониране до 31.12.2014 г. Въпросите, които възникват са свързани със ЗАЩО се удължава срока и КОЛКО струва това на пенсионната система и на работодателите.
Оказва се, че поради невъзможността на фондовете ДЗПО (професионални пенсионни фондове) да постигнат целите си (отпускане на професионална пенсия за ранно пенсиониране) до 31.12.2010 този срок се удължава, като с разходите се натоварват работещите и работодателите.
Защо все пак управляващите дружества (администрират ДЗПО) не поемат част от затрудненията, които изпитва системата? Защо продължават да събират годишна такса от 1% от активите на фонда, след като постигнатите резултати са лоши (отрицателна доходност)? Оказва се, че за добри/лоши резултати плащаш една и съща цена, а ако стане много лошо плащаш допълнително, чрез удължаване на възрастта/стажа за пенсиониране. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар