Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 29 септември 2010 г.

IBNR по гражданска отговорност на автомобилистите ще бъде променен

Новини от КФН

На свое заседание от 29 септември 2010 г.

........

3. Прие на първо четене проект за изменение и допълнение на Наредба № 27 за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите, и на здравноосигурителните резерви.

Измененията се отнасят до методите за образуване на техническите резерви по застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите, а именно: въвежда се резерв по застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите в допълнение на пренос-премийния резерв, чийто размер е обвързан с минимално определена необходима сума за покритие на риска за едно застраховано МПС. Образуването на този резерв се налага поради завишения риск по тази застраховка, породен от високата пазарна конкуренция, водеща до намаляване на цената, както и от увеличение на плащанията вследствие нарастване на средния размер на претенциите, особено във връзка с неимуществени вреди. Несигурността по отношение на бъдещите плащания нараства още повече поради увеличаване на броя и стойността на претенциите и голямото закъснение в тяхното предявяване.   

Друга предложена промяна в наредбата е да бъдат регламентирани изискванията по отношение на метода за образуване на резерва за възникнали, но непредявени претенции по застраховка «Гражданска отговорност» на автомобилистите, които през последните години бяха определяни със Заповеди на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор". По този начин чрез предварително определяне на метода ще се постигне по-голяма яснота, стабилност и предвидимост при заделяне на резервите.

Проектът на наредбата ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни и публикуван на интернет страницата на комисията в раздел „Нормативна уредба" – „Проекти".

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар