Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 11 ноември 2022 г.

Новото божуле го няма , но наредба №53 вече е тук

3. Приема на първо гласуване проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 12.12.2022 г. включително. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар