Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 17 юни 2021 г.

Ликвидация ЗК Юроамерикан

 ПОКАНА ДО КРЕДИТОРИТЕ НА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЮРОАМЕРИКАН“ АД – В ЛИКВИДАЦИЯ

регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 124634117

 

Уважаеми кредитори на „Застрахователна компания Юроамерикан“ АД,

 

Гаранционният фонд, Булстат 121446665, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет.4, представлявано заедно от изпълнителните директори Максим Нанев Колев и Стефан Георгиев Стоилков, в качеството си на Ликвидатор на „Застрахователна компания Юроамерикан“ АД, съгласно Решение № 123-ОЗ от 11.03.2021г. на Комисията за финансов надзор за откриване на производство по принудителна ликвидация на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД – с отнет лиценз, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 124634117, на основание чл. 267 от Търговския закон отправя покана до кредиторите на „ЗК ЮРОАМЕРИКАН“ АД-в ликвидация, да предявят вземанията си към дружеството в 6 (шест) месечен срок, който тече от обявяването на поканата в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

 

Вземанията се предявяват на адреса на Гаранционен фонд в гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев” № 2, на вниманието на ликвидатора чрез г-н Максим Колев и г-н Стефан Стоилков.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар