Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 9 ноември 2011 г.

Използване на актюерски модели за оценка на загубите от природни бедствия на общинско ниво

доц. д-р Пламена Златева
ИСИР – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”,
бл. 2, п.к. 79, София 1113
e-mail: plamzlateva@abv.bg

В статията се предлага използването на актюерски модели за оценка на потенциалните загуби от възникване на природни бедствия на общинско ниво. Представят се специфичните особености на индивидуалния модел на риска и на колективния модел на риска. Дават се формули за изчисляване на математическото очакване и дисперсията на общите загуби при двата модела.

Ключови думи: актюерски модели, индивидуален модел на риска, колективен модел на риска, природни бедствия, общи загуби.

JEL: C02, G22, H56.

Няма коментари:

Публикуване на коментар